eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › dostawa wyposażenia - mebli do sopockich placówek oświatowychOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa wyposażenia - mebli do sopockich placówek oświatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM.BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Małgorzata Kopacz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191896755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 22-24

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.pogorzelski@ckusopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckusopot.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fbbe639-6ee8-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


szkoła publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa wyposażenia - mebli do sopockich placówek oświatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fbbe639-6ee8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027503/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa mebli do sopockich placówek oświatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461715/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 69729,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wszelkich wad wyposażenia – mebli szkolnych.
W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, rozpakowania i montażu mebli do placówek oświatowych
wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe postępowanie podzielono na 2 części:
CZEŚĆ 1 – dostawa ławek i krzesełek szkolnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39112000-0 - Krzesła

39121000-6 - Biurka i stoły

4.5.5.) Wartość części: 43578,21 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wszelkich wad wyposażenia – mebli szkolnych. W
ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, rozpakowania i montażu mebli do placówek oświatowych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe postępowanie podzielono na 2 części:
CZEŚĆ 2 – dostawa regałów, szaf, szafek szkolnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121000-6 - Biurka i stoły

39141100-3 - Regały

39141300-5 - Szafy

4.5.5.) Wartość części: 26151,54 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48534,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49666,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48534,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cezas - Glob Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510196511

7.3.3) Ulica: Żelazna 2

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-419

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48534,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.