eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Widuchowa › "Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię CO-CWU opalaną olejem opałowym " w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię CO-CWU opalaną olejem opałowym " w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIDUCHOWA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684924

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: GRUNWALDZKA

1.4.2.) Miejscowość: Widuchowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-120

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 416 72 55

1.4.8.) Numer faksu: 91 416 72 56

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: org@widuchowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.widuchowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078096

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00075478

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
zgodnie z SWZ

Po zmianie:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, a Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich poprawność i aktualność. Podmiotowe środki dowodowe składane są na wezwanie Zamawiającego :

1) Oświadczenie ,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w Rozdziale XI pkt 1, 2 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wg wzoru – załącznik nr 2 oraz załącznik nr 2a do SWZ)

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia o aktualności informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

2) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX SWZ,

Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

3). Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem w wysokości co najmniej 600 000,00 zł (słownie : sześćset tysięcy PLN )
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób.

4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz .

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.