eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznychOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców 3

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d89e27fd-a2e4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności zadawanie pytań, umieszczanie zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie publikowanego postępowania za pośrednictwem platformy zakupowejhttps://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności zadawanie pytań, umieszczanie zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie publikowanego postępowania za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej OPEN NEXUS, określone w regulaminie portalu dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie portalu dostępnym pod w/w adresem.
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików opracowanej przez platformę zakupową OPEN NEXUS, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB każda – link do instrukcji:
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit;
9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
10. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania.
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez opcję "Wyślij wiadomość" jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Jaworzyna Śląska
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem hebrowski@wp.pl jest Pan Patryk Hebrowski
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 17

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 1, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie w zakresie jezdni, zjazdów oraz poboczy według załączonej dokumentacji projektowej. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni z kruszywa łamanego. Układ drogowy będzie realizowany poprzez:
1) jezdnię jednopasowa dwukierunkową o szerokości 3,5 m
2) zjazdy indywidualne - o szerokości jezdni 3,50 - 6,00 m, przecięcia nawierzchni jezdni i zjazdu skosem
1,5:1,5 na przecięciu krawędzi nawierzchni ulicy i zjazdu.
3) wyposażenie techniczne drogi: budowę kanalizacji deszczowej.
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego postępowania polega na przebudowie i budowie obiektów
budowlanych w zakresie jak niżej:
Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej o łącznej długości 94,75 m. Droga po przebudowie powinna posiadać jezdnię o szerokości 3,50 m z nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczoną krawężnikiem betonowym. Robotami ponadto objęte będą: zjazdy z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 oraz pobocze gruntowe z kruszywa łamanego.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

4.2.5.) Wartość części: 216049,43 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 2, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych. Wykonawca w ramach niniejszego postepowania będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oświetlenia drogowego i kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budową sieci teletechnicznej i budową bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza. Przebudowa ulicy Mickiewicza realizowana będzie na łącznej długości 190,80 m jako droga klasy D1/2. Początek przebudowy rozpoczyna się od istniejącego skrzyżowania z drogą gminną, ul. Wolności, a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną, ul. Ogrodowa. Zakres planowanej przebudowy obejmuje między innymi:
- przebudowę drogi klasy technicznej D1/2
- przebudowę istniejącego skrzyżowania z ul. Ogrodową
- przebudowę chodników obustronnych z uwzględnieniem nawierzchni z kostki betonowej śrutowanej
- przebudowę zjazdów z uwzględnieniem nawierzchni z kostki betonowej śrutowanej
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie balustrad (uwaga balustrady należy wykonać w nawiązaniu do istniejących na ul. Wolności typu wrocławskiego w kolorze antracyt)
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- odwodnienie drogi , budowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa kanału technologicznego
- budowa oświetlenia drogowego (uwaga: wykonawca powinien uwzględnić w swoich pracach projektowo wykonawczych uzgodnienia z dystrybutorem sieci TAURON DYSTRYBUCJA oraz TAURON NOWE TECHNOLOGIE, w tym poniesienie wszelkich kosztów przebudowy infrastruktury energetycznej będącej własnością TAURON)
- likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną z drogą w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, teletechnicznej
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem przyłączy
- wykonanie niezbędnych przełączeń nieruchomości do nowo przebudowanej sieci wod-kan
- budowa bezpiecznego wyniesionego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej wraz z jego oznakowaniem pionowym i poziomym, montażem elementów BRD i wykonaniem dedykowanego oświetlenia tego przejścia

4.2.5.) Wartość części: 1899083,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 3, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych. Wykonawca w ramach niniejszego postepowania będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oświetlenia drogowego i kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budową sieci teletechnicznej i utwardzeniem działki nr 510 w zakresie wykonania wjazdu i parkingu przy szkole Podstawowej. Przebudowa ulicy Jana Pawła II realizowana będzie na łącznej długości (82,08 + 84,42) 166,50 m jako droga klasy D1/2. Początek przebudowy z rozbudową rozpoczyna się od istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową, ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Kościuszki (przed rondem) oraz od skrzyżowania z ul. Kościuszki (za rondem) do terenu szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej dz. nr 510. Zakres planowanej przebudowy obejmuje między innymi:
- przebudowę drogi klasy technicznej D1/2
- przebudowę istniejącego skrzyżowania z ul. Ekerta i ul. 1-go Maja
- przebudowę chodników obustronnych z uwzględnieniem nawierzchni z kostki betonowej śrutowanej
- przebudowę zjazdów z uwzględnieniem nawierzchni z kostki betonowej śrutowanej
- miejsca postojowe do parkowania prostopadłego o nawierzchni z kostki betonowej, śrutowanej
- utwardzanie palcu przy szkole podstawowej (dz. nr 510) z betonu asfaltowego ograniczonego krawężnikiem betonowym wraz z jego odwodnieniem
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- odwodnienie drogi , budowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa kanału technologicznego
- budowa oświetlenia drogowego (uwaga: wykonawca powinien uwzględnić w swoich pracach projektowo wykonawczych uzgodnienia z dystrybutorem sieci TAURON DYSTRYBUCJA oraz TAURON NOWE TECHNOLOGIE, w tym poniesienie wszelkich kosztów przebudowy infrastruktury energetycznej będącej własnością TAURON)
- likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą niezwiązaną z drogą w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, teletechnicznej
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem przyłączy
- wykonanie niezbędnych przełączeń nieruchomości do nowo przebudowanej sieci wod-kan
- wykonanie przejść dla pieszych z ich doświetleniem i oznakowaniem;

4.2.5.) Wartość części: 1848283,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 4, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 111243D ulicy Słowackiego w Jaworzynie Śląskiej w zakresie:
- przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej o łącznej długości 173,16 m; droga po przebudowie powinna posiadać jezdnie o szerokości 7,0-6,0 m i nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 11 S ograniczona krawężnikiem betonowym;
- przebudowa chodników obustronnych o nawierzchni po przebudowie z kostki betonowej śrutowanej nawiązując kolorystyka do chodnika wzdłuż ulicy Wolności (biała śrutowana i antracyt śrutowana);
- przebudowa zjazdów o nawierzchni po przebudowie z kostki betonowej śrutowanej antracyt;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi;
- budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego łącznie z doświetleniem przejść dla pieszych; (uwaga: wykonawca powinien uwzględnić w swoich pracach wykonawczych uzgodnienia z dystrybutorem sieci TAURON DYSTRYBUCJA oraz TAURON NOWE TECHNOLOGIE, w tym poniesienie wszelkich kosztów przebudowy infrastruktury energetycznej będącej własnością TAURON)
- budowa kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami;
- budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej;
- budowa i przebudowa sieci wodociągowej;
- wymiana przyłączy i wykonanie przełączeń do nowo budowanej sieci wod- kan;
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
- obsługę geodezyjną;
- w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) drzew, krzewów wymagających decyzji na wycinkę Wykonawca we własnym zakresie uzyska stosowna decyzje na wycinkę oraz poniesie wszelkie koszty z wycinką, utylizacją, karczowaniem pni;
- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
- wykonanie inspekcji rurociągów kamerą TV z opracowaniem dokumentacji powykonawczej;
- organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu,
- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
- organizację terenu budowy,
- zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót,
- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, projektach technicznych, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach, które stanowią integralną cześć SWZ.
W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym i technicznym są rozbieżne z zapisami przedmiaru robót za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w dokumentacji projektowej.

4.2.5.) Wartość części: 1162412,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 5, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” są roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Wolności w Jaworzynie Śląskiej" w obszarze działki numer: 48/3 AM3, 113 AM3, 780/6 AM3, 802 AM7, 627 AM14, 658/1 AM14, obręb 0001 Jaworzyna Śląska.
Zamierzenie budowlane polega na przebudowie, remoncie obiektów budowlanych w zakresie jak niżej:
- przebudowa i remont nawierzchni chodnika, przebudowa zjazdów wzdłuż drogi powiatowej 2880D na długości 258, 83m. Zamierzenie budowlane będzie obejmować przebudowę istniejącej chodników i przebudowę zjazdów. Po przebudowie chodnik oraz zjazdy będzie posiadać nawierzchnię z kostki betonowej śrutowanej;
- remont nawierzchni istniejącego ciągu pieszo-jezdnego. Po remoncie ciąg pieszo-jezdny będzie posiadać nawierzchnię z kostki betonowej śrutowanej;
- umocnienie skarpy z prefabrykowanych elementów betonowych typu „L”;
- remont istniejących wpustów ulicznych w skład której będą wchodzić wpusty uliczne ściekowe krawężnikowe oraz tradycyjne ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy Ø500 mm i osadnikiem o głębokości 0,7m oraz przyłącze z kanału o średnicy Ø200 z rur PCV SN8 (lite).
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. Powierzchnia nawierzchni chodnika - do przebudowy – 873,90 m2
2. Powierzchnia nawierzchni chodnika - do remontu – 366, 61 m2
3. Powierzchnia nawierzchni zjazdów - do przebudowy – 37,30 m2
4. Powierzchnia nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych - do remontu – 431,50 m2.
W ramach zamówienia należy wykonać umocnienie i wykonanie nowych nasadzeń na skarpach oraz uzupełnienie już istniejącej zielni na skwerze oraz w pasie drogi, zgodnie z opracowaniem projektowym stanowiącym załącznik do SWZ. Oprócz zieleni, obszar objęty zamówieniem należy wyposażyć w elementy małej architektury.
Powyższy zakres objęty jest decyzją pozwolenia na budowę nr 783/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 r.
W ramach zamówienia należy wykonać również zakres przebudowy chodnika na dz. nr 48/2 w rejonie sklepu DINO. UWAGA: Zakres projektu z I etapu został już wykonany – w ramach niniejszego postępowania Wykonawca wykonana wyłącznie przebudowę chodnika objętego na odcinku początek opracowania w km 0+00 (po prawej stronie) do końca w kierunku wejścia sklepu DINO. Zakres ten objęty jest ostateczną decyzją Starosty Świdnickiego nr 1563/2021 z dnia 21 września 2021r., zatwierdzającą roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika wzdłuż ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
- obsługę geodezyjną;
- w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) drzew, krzewów wymagających decyzji na wycinkę Wykonawca we własnym zakresie uzyska stosowna decyzje na wycinkę oraz poniesie wszelkie koszty z wycinką, utylizacją, karczowaniem pni;
- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
- organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu,
- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
- organizację terenu budowy,
- zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót,
- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, projektach technicznych, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach, które stanowią integralną cześć SWZ.
W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym i technicznym są rozbieżne z zapisami przedmiaru robót za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w dokumentacji projektowej.

4.2.5.) Wartość części: 1076078,0 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 275 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 6, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Jaworzyna Śląska poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, wycinki, wykonanie nowych nasadzeń, utwardzenie terenu i montaż małej architektury w 3 lokalizacjach:
1) Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej poprzez montaż małej architektury, wykonanie powierzchni utwardzonych i zieleni towarzyszącej.
Zagospodarowanie terenu zakłada wykonanie nowych nasadzeń, utwardzonych ścieżek i powierzchni pod projektowanymi ławkami oraz montażu elementów małej architektury tj. ławki – 11 szt., kosze na śmieci – 16 szt., kosz na psie odchody - 6 szt., tablice/gablotę – 3 szt. oraz skrzynkę na gazetę lokalną – 2 szt.
- wykonanie nasadzeń krzewów i traw w pasach zieleni oraz przestrzeniach chodnikowych oraz ronda i terenach przyległych.
Nawierzchnie utwardzone należy wykonać z kostki betonowej śrutowanej w obrzeżu betonowym.
Konstrukcja utwardzeń pod ławkę i ścieżkę:
 8 cm – kostka betonowa śrutowana
 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
 15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm
 10 cm – warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzeżu betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem C16/20.

Dla skweru zlokalizowanego na działkach nr 592/3 i 593, należy wykonać nawierzchnię z płyt betonowych śrutowanych o wym. 20x80 cm, gr. 8 cm. Do zastosowania 3 kolory: biały, szary i antracytowy układane w sposób mozaikowy.
Konstrukcja nawierzchni skweru:
 8 cm – płyta betonowa śrutowana o gr. 8 cm
 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
 15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm
 10 cm – warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzeżu betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem C16/20.

Dla utwardzenia pod istniejące kontenery na odzież używaną zlokalizowanego na działce nr 446/2, należy wykonać nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych o wym. 60x40 cm, gr. 8 cm.
Konstrukcja nawierzchni pod kontenery:
 8 cm – płyta betonowa ażurowa
 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
 15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm
 10 cm – warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona w istniejącym krawężniku. Otwory wypełnić żwirem.

Zakres zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Kościuszki została objęty zgłoszeniem zamiaru wykonania robót w dniu 22.12.2022r. Organ nie wniósł sprzeciwu.

2) Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej poprzez montaż małej architektury, wykonanie powierzchni utwardzonych i zieleni towarzyszącej.
Zagospodarowanie terenu zakłada wykonanie nowych nasadzeń, utwardzonych powierzchni pod projektowanymi ławkami oraz montaż elementów małej architektury tj. ławki – 2 szt., kosze na śmieci – 3 szt., kosz na psie odchody 2 - szt. W ramach zamówienia uzupełniony zostanie szpaler drzew oraz wykonane zostaną nowe nasadzenia żywopłotowe wzdłuż ogrodzeń posesji. Od strony chodnika zostaną wykonane nasadzenia zadarniające.
Pod projektowanymi ławkami należy wykonać nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej śrutowanej w obrzeżu betonowym.
Konstrukcja utwardzeń pod ławkę:
 8 cm – kostka betonowa
 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
 15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm
 10 cm – warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzeżu betonowym 8x30 cm lub palisadzie betonowej (rozwiązanie w zależności od ukształtowania skarp w stosunku do poziomu chodnika na ławie betonowej z oporem C16/20.
Zakres zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Powstańców została objęty zgłoszeniem zamiaru wykonania robót w dniu 13.12.2022r. Organ nie wniósł sprzeciwu.

3) Zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku kanalizacji sanitarnej ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej poprzez montaż małej architektury, wykonanie powierzchni utwardzonych i zieleni towarzyszącej.
Zagospodarowanie terenu zakłada wykonanie nowych nasadzeń, utwardzonej powierzchni pod kontenerami na śmieci, montaż nowego ogrodzenia oraz elementów małej architektury tj. kosze na śmieci i psie ekskrementy.
W ramach projektu wykonane zostaną nasadzenia krzewów i traw ozdobnych.

Konstrukcja placu utwardzonego pod kontenery:
 6 cm – kostka betonowa śrutowana (kolor antracyt – analogiczna jak na zjazdach przy ul. Wolności)
 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
 15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm
 10 cm – warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona j w obrzeżu betonowym 8x30 cm, na ławie betonowej z oporem C16/20.

Zakres zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Powstańców została objęty zgłoszeniem zamiaru wykonania robót w dniu 22.12.2022r. Organ nie wniósł sprzeciwu.

W ramach zamówienia należy dodatkowo uwzględnić:
 pielęgnacja drzewostanu istniejącego;
 zabezpieczenie drzew istniejących podczas prowadzenia prac budowlanych;
 utrzymanie zieleni w zakresie podlewania i pielęgnacji oraz korekcyjnych przycięć w okresie udzielonej gwarancji, celem utrzymania żywotności i kształtów wykonanej zieleni.

4.2.5.) Wartość części: 1106267,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 7, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Jaworzyna Śląska poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie nowych nasadzeń, utwardzenie terenu i montaż małej architektury na działce 780/6 ul. Kościelna w Jaworzynie Śląskiej w zakresie:
- wyposażenia terenu w drewniane urządzenia oraz trampoliny terenowe umożliwiające aktywne spędzanie czasu w sposób kreatywny,
- wykonanie nowego układu komunikacyjnego w postaci ścieżek o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego dowiązanego do istniejącego ciągu pieszego;
- dostawa i montaż elementów malej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i psie odchody oraz stojaki rowerowe;
- montaż zatopionych w powierzchni trawnika okrągłych płyt betonowych o śr. 45 cm o gr. 5 cm, tworząc nieformalne ścieżki;
- wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin i pnączy.

Konstrukcja (ścieżka piesza):
 3 cm – mieszanka granitowa (kamienna) 0-8mm,
 5 cm – kliniec kamienny 5,0-31,5 mm,
 10 cm – podbudowa zasadnicza tłuczniowa – kruszywo łamane 31,5/63,0 mm,
 10 cm – warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzeżu betonowym 8x30 cm, na ławie betonowej z oporem C16/20.

Pod projektowanymi ławkami należy wykonać nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej w obrzeżu betonowym.
Konstrukcja utwardzeń pod ławkę:
 8 cm – kostka betonowa
 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
 15 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm
 10 cm – warstwa odcinająca – pospółka 0/20 mm.
Nawierzchnia osadzona jest w obrzeżu betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C16/20.

Pod drewnianymi urządzeniami należy wykonać nawierzchnię z żwiru płukanego pozbawionego ostrych krawędzi o frakcji 2-8 mm, która ułatwi utrzymanie przestrzeni pod projektowanym wyposażeniem. Dobrane urządzenia nie wymagają stosowania nawierzchni bezpiecznej. Projektowana grubość warstwy – 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni pod urządzeniami:
 20cm - żwir płukany o ziarnach zaokrąglonych Ø 2-8mm
 5cm - podłoże z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm zaklinowanego warstwą klińca 4-31,5mm,
 10cm - warstwa odsączająca – piasek
Nawierzchnia osadzona w obrzeżu betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C16/20.
Zakres zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Powstańców została objęty zgłoszeniem zamiaru wykonania robót w dniu 13.12.2022r. Organ nie wniósł sprzeciwu.
W ramach zamówienia należy dodatkowo uwzględnić:
 pielęgnacja drzewostanu istniejącego;
 zabezpieczenie drzew istniejących podczas prowadzenia prac budowlanych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projektach zagospodarowania terenu wraz z kartami przykładowych elementów malej architektury, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach, które stanowią integralną cześć SWZ.
W przypadku, gdy dane określone w projektach są rozbieżne z zapisami przedmiaru robót za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w dokumentacji projektowej.

4.2.5.) Wartość części: 636628,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 8, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” są prace remontowe elementów ogrodzeniowych, utwardzenie terenu, uporządkowanie zieleni oraz montaż małej architektury obiektów cmentarnych w 3 lokalizacjach:

1) cmentarz komunalny w Jaworzynie Śląskiej w zakresie:
- montaż małej architektury (montaż tablicy ogłoszeń oraz stanowiska ze sprzętem do sprzątania);
- oczyszczenie muru ceglanego z roślinności itp.,
- wymianę istniejącego ogrodzenia panelowego/ siatkowego i betonowego na nowe panelowe po istniejącej trasie ogrodzenia istniejącego (w tym wymiana istniejącej furtki i bramy wjazdowej do kontenera oraz montaż furtki i bramy wjazdowej na teren nowo wydzielonego miejsca pod kontener); łącznie teren będzie obsługiwany przez dwa niezależne miejsca przeznaczone pod kontenery śmieciowe;
- wykonanie zagospodarowania terenu poprzez wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod kontener na śmieci wraz z ogrodzeniem;
- uporządkowanie zieleni poprzez wycinkę i korektę istniejącej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami;

Zakres prac na cmentarzu w Jaworzynie Śląskiej został objęty zgłoszeniem wykonania robót w dniu 19.12.2022 r. Organ nie wniósł sprzeciwu.

2) cmentarz komunalny w Pastuchowie w zakresie:
- montaż małej architektury (montaż tablicy ogłoszeń oraz stanowiska ze sprzętem do sprzątania);
- wymiana bramy wjazdowej z furtką wejściowa na teren cmentarza (uwaga: brama powinna posiadać elementy ozdobne charakterystyczne dla obiektów cmentarnych);
- wykonaniu/ wymianie punktu poboru wody;
- rozbiórce istniejącego na terenie cmentarza budynku toalet;
- oczyszczeniu, uzupełnieniu i przemurowaniu istniejącego muru/ ogrodzenia;
- uporządkowanie zieleni poprzez wycinkę i korektę istniejącej zieleni;

Zakres prac na cmentarzu w Pastuchowie został objęty zgłoszeniem wykonania robót w dniu 19.12.2022 r. Organ nie wniósł sprzeciwu.

3) Cmentarz komunalny w Piotrowicach Świdnickich w zakresie:
- montaż małej architektury (montaż tablicy ogłoszeń oraz stanowiska ze sprzętem do sprzątania);
- wymiana bramy wjazdowej z furtką wejściowa na teren cmentarza (uwaga: brama powinna posiadać elementy ozdobne charakterystyczne dla obiektów cmentarnych);
- wykonaniu/wymianie punktu poboru wody;
- wykonaniu powierzchni utwardzonej z kostki betonowej przed kaplicą cmentarną;
- uporządkowanie zieleni poprzez wycinkę i korektę istniejącej zieleni;
- oczyszczenie terenu z zarośli, drzew, krzaków oraz elementów kamiennych terenu wokół kaplicy;

Zakres prac na cmentarzu w Pastuchowie został objęty zgłoszeniem wykonania robót w dniu 22.12.2022 r. Organ nie wniósł sprzeciwu.

4.2.5.) Wartość części: 2003217,66 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 9, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego miasta Jaworzyna Śląska w oparciu o 23 lokalizacje kamer. Podstawowym założeniem jest budowa kompleksowego systemu monitorowania miasta, zapewniającego możliwość nieprzerwanej obserwacji za pomocą kamer newralgicznych punktów w określonych obszarach Miasta wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów z wszystkich kamer z ustawowym czasem zapisu nagrań minimum 21 dni.
Punkty kamerowe, zwane dalej PK, będą umieszczone na słupach oświetleniowych należących do spółki Tauron lub będących własnością gminy Jaworzyna Śląska. W jednej lokalizacji PK umieszczony jest na budynku Zakładu Porcelany „Karolina” i w dwóch: bezpośrednio na elewacji budynków Urzędu.

Ogólne wymagania
Wszystkie materiały i urządzenia montowane w punkcie kamerowym powinny posiadać odpowiednią jakość, oraz potwierdzoną atestami i certyfikatami stosownych władz polskich dopuszczające stosowanie ich jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Widoczny osprzęt instalacyjny wymaga akceptacji Inwestora. Wszystkie instalacje teletechniczne objęte tym zadaniem winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i normami. Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami, mapami i rzutami. Zamawiający wymaga, aby materiały i urządzenia w ramach przedmiotu zamówienia były kompatybilne oraz o parametrach nie gorszych niż istniejący na terenie miasta Jaworzyna Śląska system monitorowania w zakresie materiałów, urządzeń i oprogramowania. Zamawiający informuje, że posiada na terenie miasta czynne kamery firmy Hikvision oraz licencję firmy Synology do obsługi kamer IP przez dyski sieciowe NAS firmy Synology.

Opis systemu monitoringu wizyjnego
W celu monitorowania przestrzeni miasta buduje się punkty kamerowe z wykorzystaniem kamer pracujących w ramach platformy IP. Punktem przechowywania nagrań i zarazem lokalizacją rejestratora jest serwerownia Urzędu miasta Jaworzyna Śląska (istniejąca).

Cechy funkcjonalne systemu
Zamawiający wymaga, aby system spełniał poniższe funkcje:
- współpracuje z kamerami IP różnych producentów,
- umożliwia przeszukiwanie bazy zdarzeń we wskazanych przez operatora ramach czasowych,
- umożliwia tworzenie makr i procedur postępowania, realizowanych przez system automatycznie w przypadku zaistnienia zdefiniowanego zdarzenia,
- umożliwia swobodne nadawanie przez administratora systemu uprawnień każdej osobie,
- pozwala na dowolną konfigurację wyświetlanego obrazu z kamer będących częścią punktów kamerowych, pracę z monitorami wielkoformatowymi 4K,
- może dostosowywać strumienie video pomiędzy serwerem, a klientem do istniejącego między nimi dostępnego pasma transmisji.
- dowolne ustawienie pozycji i rozmiaru wyświetlanego obrazu z kamery video,
- nadawanie nazw wybranych przez użytkownika systemu poszczególnym źródłom sygnału video,
- przeszukiwanie zarejestrowanych materiałów video, z podziałem na źródła sygnału i z uwzględnieniem kalendarza w zadanych przez użytkownika przedziałach czasowych,
- współpracę z systemami sygnalizacji włamania i napadu oraz innymi systemami sygnalizacji zagrożeń,
- transmisję danych wizyjnych przy użyciu protokołu TCP/IP.

4.2.5.) Wartość części: 201791,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
W przypadku ofert składanych na części od 1 do 9
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G)- waga kryterium 40%.

1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
1.1. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert
w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:
Długość gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)


1.2. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 10, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Polna na terenie miasta Jaworzyna Śląska o długości ok. 150 m dz. nr 622 oraz 788/2. W ramach zamówienia Wykonawca weźmie pod uwagę możliwość przebudowy skrzyżowania ul. Polnej z drogą powiatową dz. nr 802, w celu dostawania parametrów drogi gminnej do warunków technicznych i parametrów drogi publicznej.

W ramach powyższego zakresu mogą wchodzić również działki przyległe poza granicami pasa drogowego, a które będą konieczne w celu dostosowania parametrów drogi do warunków technicznych i parametrów drogi publicznej.
W ramach opracowywanych projektów należy uwzględnić przebudowę drogi w pełnej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową/przebudową chodników/poboczy, zjazdów oraz budową/przebudową/rozbudową istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnej, budowy/rozbudowy/przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego, oraz usunięcie wszelkich kolizji z sieciami istniejącymi
z projektowanym zakresem prac projektowych. W ramach prac projektowych w zakresie sieci wod – kan należy uwzględnić również wykonanie przyłączy wod-kan i przepięcia nieruchomości do nowo projektowanych sieci. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane
w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy dróg wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (drogowy, sanitarny, elektryczny w zakresie oświetlenie drogowego, teletechniczny, usunięcia kolizji branżowych - o ile takie wystąpią) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,
 uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o ile taka konieczność wystąpi,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na projektowanych drogach odrębnie dla każdej lokalizacji;
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie projektantów w każdej branży (drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej),
 pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,
 wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i ustawą o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 w przypadku kolizji z siecią TAURON oraz przebudową oświetlenia drogowego będącego
własnością TAURON NT Wykonawca podejmie wszelkie działania celem uzgodnienia prac projektowych w tym wszelkie Porozumienia w zakresie usunięcia kolizji,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

4.2.5.) Wartość części: 60000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b)Doświadczenie personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie personelu (D) – waga 40%
1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z
art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 11, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej ul. Pocztowa na terenie miasta Jaworzyna Śląska o długości ok. 125 m dz. nr 338. W ramach zamówienia Wykonawca weźmie pod uwagę możliwość przebudowy skrzyżowania ul. Pocztowej z drogą powiatową dz. nr 802, w celu dostawania parametrów drogi gminnej do warunków technicznych i parametrów drogi publicznej, o ile zajdzie taka konieczność.

W ramach powyższego zakresu mogą wchodzić również działki przyległe poza granicami pasa drogowego, a które będą konieczne w celu dostosowania parametrów drogi do warunków technicznych i parametrów drogi publicznej.
W ramach opracowywanych projektów należy uwzględnić przebudowę drogi w pełnej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową/przebudową chodników/poboczy, zjazdów oraz budową/przebudową/rozbudową istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnej, budowy/rozbudowy/przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw na oprawy LED, oraz usunięcie wszelkich kolizji z sieciami istniejącymi z projektowanym zakresem prac projektowych. W ramach prac projektowych w zakresie sieci wod – kan należy uwzględnić również wykonanie przyłączy wod-kan i przepięcia nieruchomości do nowo projektowanych sieci. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane
w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy dróg wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (drogowy, sanitarny, elektryczny w zakresie oświetlenie drogowego, teletechniczny, usunięcia kolizji branżowych - o ile takie wystąpią) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,
 uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o ile taka konieczność wystąpi,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na projektowanych drogach odrębnie dla każdej lokalizacji;
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie projektantów w każdej branży (drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej),
 pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,
 wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i ustawą o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 w przypadku kolizji z siecią TAURON oraz przebudową oświetlenia drogowego będącego
własnością TAURON NT Wykonawca podejmie wszelkie działania celem uzgodnienia prac projektowych w tym wszelkie Porozumienia w zakresie usunięcia kolizji,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

4.2.5.) Wartość części: 60000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b)Doświadczenie personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie personelu (D) – waga 40%
1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z
art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 12, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ciągu ulic:
- Dębowa dz. nr 782/74 długość ok. 392 mb.,
- Klonowa dz. nr 782/68 długość ok. 295 mb.,
- Lipowa dz. nr 782/73 długość ok. 110 mb,
- Brzozowa dz. nr 782/72 długość ok. 104 mb.,
- Sosnowa dz. nr 782/71 długość ok. 222 mb.,
- Akacjowa dz. nr 782/70 długość ok. 184 mb.,
- Świerkowa dz. nr 782/69 długość ok. 135 mb.,
- Jodłowa dz. nr 3 oraz 782/75 oraz 2/23 długość ok. 250 mb.,
- Jarzębinowa dz. nr 2/22 długość ok. 275 mb
na terenie miasta Jaworzyna Śląska. W ramach zamówienia Wykonawca uwzględni przebudowę skrzyżowania z ul. Wolności, będącą drogą gminną.

W ramach opracowywanych projektów należy uwzględnić:
- przebudowę dróg o istniejącej nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na drogi w pełnej konstrukcji o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- budowę chodników oraz poboczy,
-przebudowę zjazdów
- budowę/przebudowę/rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie:
*) sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie ul. Jarzębinowej,
*) z uwagi na istniejącą nową sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ulicach Dębowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Sosnowa, Akacjowa, Świerkowa, Jodłowa zaprojektować budowę kanalizacji deszczowej,
- rozbudowę\budowę oświetlenia drogowego w ulicy Jarzębinowej i Jodłowej w części gdzie go brak,
- usunięcie wszelkich kolizji z sieciami istniejącymi z projektowanym zakresem prac projektowych,
- budowę kanałów technologicznych,
- budowę sieci teletechnicznej.
W ramach prac projektowych w zakresie sieci wod – kan należy uwzględnić również wykonanie przyłączy wod-kan i przepięcia nieruchomości do nowo projektowanych sieci. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane
w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy dróg wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (drogowy, sanitarny, elektryczny w zakresie oświetlenie drogowego, teletechniczny, usunięcia kolizji branżowych - o ile takie wystąpią) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,
 uzyskanie decyzji środowiskowej o ile taka konieczność zajdzie z uwagi na zakres zadania,
 przeprowadzenie procedury odrolnienia,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na projektowanych drogach odrębnie dla każdej lokalizacji;
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie projektantów w każdej branży (drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej),
 pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,
 wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i ustawą o drogach publicznych,
 w przypadku kolizji z siecią TAURON oraz przebudową infrastruktury będącego
własnością TAURON NT Wykonawca podejmie wszelkie działania celem uzgodnienia prac projektowych w tym wszelkie Porozumienia w zakresie usunięcia kolizji,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

4.2.5.) Wartość części: 60000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b)Doświadczenie personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie personelu (D) – waga 40%
1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z
art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 13, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Nowym Jaworowie o długości ok. 450m dz. nr 153/1, 165, 161, 186 do wysokości dz. nr 120. W ramach zamówienia Wykonawca weźmie pod uwagę możliwość przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 dz. nr 182, o ile zajdzie taka konieczność.

W ramach opracowywanych projektów należy uwzględnić przebudowę drogi w pełnej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem oraz budową/przebudową chodników/poboczy, zjazdów, przebudowy oświetlenia drogowego w zakresie wymiany opraw na oprawy LED, oraz usunięcie wszelkich kolizji z sieciami istniejącymi z projektowanym zakresem prac projektowych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy drogi wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (drogowy, sanitarny, elektryczny w zakresie oświetlenie drogowego, teletechniczny, usunięcia kolizji branżowych - o ile takie wystąpią) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,
 uzyskanie decyzji środowiskowej, o ile taka konieczność wystąpi,
 przeprowadzenie procedury odrolnienia,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na projektowanych drogach odrębnie dla każdej lokalizacji;
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie projektantów w każdej branży,
 pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,
 wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i ustawą o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 w przypadku kolizji z siecią TAURON oraz przebudową oświetlenia drogowego będącego własnością TAURON NT Wykonawca podejmie wszelkie działania celem uzgodnienia prac projektowych w tym wszelkie Porozumienia w zakresie usunięcia kolizji,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy

4.2.5.) Wartość części: 60000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b)Doświadczenie personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
c) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie personelu (D) – waga 40%
1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z
art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 14, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację obiektów szkolnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska:
- Szkoła Podstawowa w Jaworznie Śląskiej ul. Jana Pawła II 16 dz. nr 510 powierzchnia zabudowy 1 369 m2, kubatura 12 309 m3
- Szkoła Podstawowa w Jaworznie Śląskiej ul. Mickiewicza 9 i 11 dz. nr 116 powierzchnia zabudowy 559 m2, kubatura 7 877m3
- Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie dz. nr 122 powierzchnia zabudowy 1130 m2, kubatura 10 025,50 m3 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej będącym łącznikiem pomiędzy budynkami szkolnymi;
- Szkoła podstawowa w Pastuchowie dz. nr 179, powierzchnia zabudowy 1439,60 m2, kubatura 7 732,3 m3 wraz z dobudowanym budynkiem świetlicy wiejskiej pełniącym funkcje również sali gimnastycznej.
W ramach opracowywanych projektów należy uwzględnić prace termomodernizacyjne budynków z uwzględnieniem najbardziej optymalnego, ekonomicznego rozwiązania likwidacji strat ciepła i poprawy użytkowania obiektów pod względem oszczędności w zakresie poboru mediów zużytych w trakcie użytkowania budynków. Projekt powinien uwzględniać również prace naprawcze po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych, nie będących strikte termomodernizacją, jak odtworzenie tynków z malowaniem całych powierzchni ścian, odtworzenie posadzek i wykończeni posadzek na całych powierzchniach itp. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane
w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
 wizja w terenie,
 opracowanie audytów energetycznych z wariantami prac termomodernizacyjnych, na podstawie których zostanie opracowana dokumentacja projektowa optymalizująca zużycie strat ciepła i mediów,
 uzgodnienia z Zamawiającym,
 opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na projektowanych drogach odrębnie dla każdej lokalizacji;
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie projektantów w każdej branży,
 pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,
 wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i przepisami powiązanymi
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

4.2.5.) Wartość części: 60000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b)Doświadczenie personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
e) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
f) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Doświadczenie personelu (D) – waga 40%
1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu architektonicznego budowy, przebudowy lub remontu budynku przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 15, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację budynków mieszkalnych gminnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska:
- budynek komunalny ul. Świdnicka 32 w Jaworzynie Śląskiej dz. nr 546/1 powierzchnia zabudowy 208 m2,
- budynek komunalny ul. Wolności 6 dz. nr 195/1 powierzchnia zabudowy 162 m2.

W ramach opracowywanych projektów należy uwzględnić prace termomodernizacyjne budynków z uwzględnieniem najbardziej optymalnego, ekonomicznego rozwiązania likwidacji strat ciepła i poprawy użytkowania obiektów pod względem oszczędności w zakresie poboru mediów zużytych w trakcie użytkowania budynków. Projekt powinien uwzględniać również prace naprawcze po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych, nie będących strikte termomodernizacją, jak odtworzenie tynków z malowaniem całych powierzchni ścian, odtworzenie posadzek i wykończeni posadzek na całych powierzchniach itp. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane
w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
 wizja w terenie,
 opracowanie audytów energetycznych z wariantami prac termomodernizacyjnych, na podstawie których zostanie opracowana dokumentacja projektowa optymalizująca zużycie strat ciepła i mediów,
 uzgodnienia z Zamawiającym,
 opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na projektowanych drogach odrębnie dla każdej lokalizacji;
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie projektantów w każdej branży,
 pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,
 wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i przepisami powiązanymi
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

4.2.5.) Wartość części: 60000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b)Doświadczenie personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
e) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
f) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Doświadczenie personelu (D) – waga 40%
1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu architektonicznego budowy, przebudowy lub remontu budynku przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 16, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rewitalizację zabytkowego parku w miejscowości Milikowice w zakresie zagospodarowania terenu parku w nowe nasadzenia, korektę istniejącego drzewostanu, uporządkowanie istniejącej roślinności, oczyszczenie ruin zlokalizowanych na terenie parku i ich zabezpieczenie/renowacja, wykonanie ścieżek komunikacyjnych, montaż małej architektury w zakresie ławek i koszy na śmieci, budowa oświetlenia parkowego na terenie obiektu. Całość prac projektowych powinna być zweryfikowana i zaopiniowana przez Konserwatora Zabytków przed przystąpieniem do prac projektowych, a następnie uzgodniona z Konserwatorem Zabytków przed złożeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych,
 wizja w terenie,
 inwentaryzacja zieleni,
 opracowanie koncepcji rewitalizacji parku wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez konserwatora zabytków i Zamawiającego,
 uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
 uzgodnienia z Zamawiającym,
 pozyskanie pozwolenia na badania archeologiczne, o ile taka konieczność zajdzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
 pozyskanie pozwolenia na prace konserwatorskie,
 opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie projektantów w każdej branży,
 pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,
 wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i przepisami powiązanymi
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

4.2.5.) Wartość części: 67804,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b)Doświadczenie personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
g) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
h) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie personelu (D) – waga 40%
1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu architektonicznego parku przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 17, będącej częścią projektu „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska w zakresie rzeczowym dla cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niniejszego postepowania.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w specjalnościach:
- drogowej
- konstrukcyjno budowlanej
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru prac budowlanych określonych w załączonej dokumentacji projektowej dla:
Cz. 1 – Przebudowa drogi gminnej dz. 296 w Starym Jaworowie
Cz. 2 – Przebudowa ulicy Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Adama Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej
Cz. 3 – Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej
Cz. 4 – Przebudowa ulicy Słowackiego w Jaworzynie Śląskiej
Cz. 5 – Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Wolności w Jaworzynie Śląskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych
Cz. 6 – Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z montażem małej architektury w Jaworzynie Śląskiej
Cz. 7 – Zagospodarowanie terenu poprzez montaż małej architektury, wykonanie powierzchni utwardzonych i zieleni towarzyszącej na działce 780/6 ul. Kościelna w Jaworzynie Śląskiej
Cz. 8 – Prace remontowe elementów ogrodzeniowych, utwardzenie terenu, uporządkowanie zieleni oraz montaż małej architektury na cmentarzu w Jaworzynie Śląskiej, Piotrowicach Świdnickich i Pastuchowie
Cz. 9 - Budowa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego miasta Jaworzyna Śląska.

4.2.5.) Wartość części: 169853,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena (C) – waga kryterium 60%;
b)Doświadczenie personelu (D)- waga kryterium 40%.

Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 PKT
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
i) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
j) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie personelu (D) – waga 40%
1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż :
- 100 000 zł dotyczy wykonawców składających ofertę na część 1,6,7,8,17
- 500 000 zł dotyczy wykonawców składających ofertę na część. 2,3,4,5

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) przynajmniej 1 osobą posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); dotyczy cz. 1, 2, 3, 4, 5,17
b) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); - dotyczy cz. 1, 2, 3, 4, 5,17
c) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); - dotyczy cz. 1, 2, 3, 4, 5, 9,17
d) dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646); – dotyczy cz. 1,2,3,4,5, 6,7, 8,17
e)dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) – dotyczy cz. 2,3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
f)dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) – dotyczy cz. 2,3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
g)dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) – dotyczy cz. 2,3, 10, 11, 12, 13, 14, 15
h) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) polegającą na budowie, lub przebudowie drogi w klasie minimum D - dotyczy cz. nr 1
- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 1 000 000 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) polegającą na budowie, lub przebudowie drogi w klasie minimum D wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. chodniki oraz oświetlenie drogowe – dotyczy cz. nr 2, 3, 4
- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) polegającą na budowie, lub przebudowie chodnika - dotyczy cz. nr 5
- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) polegającą na zagospodarowaniu terenów poprzez dostawę i montaż małej architektury - dotyczy cz. nr 6, 7
- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie dróg, lub chodników lub placów z kostki betonowej - dotyczy cz. nr 8
3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie wykonał minimum:
- jedno zadanie polegające na dostawie i montażu kamer monitoringu wizyjnego w ilości min. 10 kamer na kwotę min. 50 000 zł– dotyczy cz. 9
- jedno zadanie polegające na wykonaniu jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej o długości min. 150 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego – dotyczy cz. 10, 11, 12
- jedno zadanie polegające na wykonaniu jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej o długości min. 150 m – dotyczy części 13
- jedno zadanie polegające na wykonaniu jednej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku kubaturowego o powierzchni zabudowy min. 200 m2 – dotyczy cz. 14, 15
- jedno zadanie polegające na wykonaniu jednej dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków w zakresie zagospodarowania terenu o powierzchni min. 2 000 m2– dotyczy cz. 16
- jedno zadanie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy, przebudowy/ rozbudowy drogi o długości min. 150 m oraz jedno zadanie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości min. 150 m oraz jedno zadanie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy oświetlenia drogowego o ilości punków oświetleniowych min. 3 – dotyczy cz. 17 z zastrzeżeniem ze wykonawca może przedłożyć 3 odrębne poświadczenia wykonania zadania

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi (załącznik nr 8 do SWZ.)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 3 do SWZ);
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);
7) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ);
8) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
9)wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi (Załącznik nr 13 do SWZ),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); ( zał. nr 9 do SWZ)
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) Dowód wniesienia wadium – w przypadku części na które było wymagane wadium
5) Załącznik nr 10 -Oświadczenie wykonawcy wizja lokalna

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości:
Część 1 – 2 000 zł
Część 2 – 18 000 zł
Część 3 – 18 000 zł
Część 4 – 16 000 zł
Część 5. – 8 000 zł
Część. 6 – 10 000 zł
Część. 7 – 6 000 zł
Część 8 – 14 000 zł
Część 9 – 1 500 zł
Część. 10 –17 zamawiający nie wymaga wadium
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022.2080).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PKOBP S.A. Numer konta : 81 1020 5226 0000 6102 0727 7645 w tytule przelewu podając: „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych” Wadium na część….
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jaworzyna Śląska
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załączniki nr od 5.1 do 5.17 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.