eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › Dostawa produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364712023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 13/2

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184718191

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: edukacja@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/cuwmuszyna

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343540521

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Rynek 13/2

1.11.4.) Miejscowość: Muszyna

1.11.5.) Kod pocztowy: 33-370

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.11.9.) Numer telefonu: 184718191

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: edukacja@muszyna.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba0dc04d-a22b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064615/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie zakupowej.
2. Zamawiający (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej) dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, email: edukacja@muszyna.pl .
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB.
5. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczącą komunikatów w sytuacji gdy Zamawiający opublikuje wiadomości publiczne/komunikaty publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną wiadomością prywatną.
Szczegółowe wymagania dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I Podrozdział 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Miasto i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 13/2, 33-370 Muszyna.
2. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Magdalenę Waligóra. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: magdalena.waligora@cbi24.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.E.26.1.2023.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.E.26.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 16

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 1 na dostawę towaru – JAJA
Lp. Nazwa Produktu Jm lość
1. Jaja kurze luz rozmiar L szt. 6600

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 2 na dostawę towaru – PIECZYWO
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Chleb pszenny 0,600 gr. pieczywo świeże szt. 450
2. Chleb graham . 600g. lub 800g. świeże szt. 300
3. Chałka słodka 600 g. szt. 190
4. Bułeczki pszenne 50g. lub 60g. szt. 750
5. Bułeczka Kajzerka mała 50g. lub 60g. szt. 650
6. Bułeczka grahamka 50g. lub 60g. szt. 500
7. Ciastka krucho-drożdżowe z serem lub budyniem kg 40
8. Groszek ptysiowy kg 30
9. Chleb wiejski szt 300
10. Drożdżówki szt. 200
11. Bułka maślana lub rogal maślany lub obwarzanek szt. 100
12. Kołacz z serem duży szt. 180
13. Chleb słonecznikowy szt. 100
14. Drożdże 100 g szt. 30
15. Rogaliki francuskie kg 40
16. Bułka tarta kg 60

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 3 na dostawę towaru – ARTYKUŁY KONSERWOWE
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Groszek konserwowy puszka 400 g. szt. 20
2. Ananas w syropie szt. 10
3. Brzoskwinia w syropie szt. 10
4. Koncentrat pomidorowy 50 procent pomidorów, 850g opakowanie jednostkowe puszka Bażant lub równoważny. szt. 60
5. Kukurydza konserwowa 400g. skład: ziarna słodkiej kukurydzy, sól, woda, cukier, opakowanie jednostkowe puszka, szt. 40
6. Ketchup łagodny np. Roleski 450 g 80% pomidorów . pojemnik z dozownikiem. szt . 80
7. Musztarda stołowa 450gr. z dozownikiem szt. 10
8. Ogórki konserwowe 0,9 L słoik-skład: ogórki woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, naturalne przyprawy smakowe. Opakowanie jednostkowe waga 880 g. szt. 20
9. Papryka konserwowa czerwona- skład: płaty papryki , woda, cukier, sól, przyprawy smakowe, opakowanie jednostkowe słoik 900 ml. szt. 10
10. Pomidory pelati bez skóry kg 40
11. Majonez 1l typu Winiary szt. 15
12. Fasola konserwowa czerwona 400 g szt. 30
13. Chrzan tarty 180 g szt. 10
14. Pieczarki marynowane słoik 760 g szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 4 na dostawę towaru – MĄKA, KASZE I PRODUKTY ZBOŻOWE
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Cukier puder kg 7
2. Cukier 1 kg torebka kg 530
3. Kasza jaglana op. 0,5 kg kg 10
4. Kasza manna opakowanie jednostkowe torebka 1 kg. Bez obcych zapachów i zanieczyszczeń. kg 30
5. Kasza pęczak opakowanie torebka 1kg kg 10
6. Kasza gryczana Prażona 1kg. Torebka np. Piątnica. kg 15
7. Kasza jęczmienna perłowa opakowanie 0,5 kg szt. 10
8. Kasza jęczmienna wiejska średnia lub Mazurska torebka 1 kg. kg 95
9. Mąka pszenna opakowanie jednostkowe 1 kg. Torebka np. Poznańska lub równoważny. kg 530
10. Ryż Biały długo ziarnisty Torebka 1 kg. Piątnica lub równoważny kg 150
11. Ryż brązowy kg 5
12. Płatki jęczmienne śniadaniowe 500g. opakowanie folia z nadrukiem. szt. 35
13. Płatki owsiane śniadaniowe opakowanie 500g lub 1 kg. kg 35
14. Płatki śniadaniowe kukurydziane op. 1 kg. Zawartość kukurydzy procent, cukier, sól, glukoza , substancje wzmacniające Np. Lubella lub równoważny kg 35
15. Sól kuchenna jodowana 1 kg. kg 90
16. Skrobia ziemniaczana- torebka 1 kg kg 25
17. Mąka razowa kg 5
18. Kasza kukurydziana opakowanie 0,5 kg. szt. 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 5 na dostawę towaru – DŻEMY, MARMOLADY, POWIDŁA I SOKI
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1.Dżem różne smaki 290g słoik. skład: owoce 50g/100. np. bio fix szt. 140
2. Dżem duży 1 l. o smaku truskawki, skład: owoce, substancje żelujące, pektyna, regulator kwaśności, opakowanie słoik. np. Pińczów szt. 12
3. Sok owocowy Kubuś- 0,9 l. butelka tworzywo sztuczne dopuszczalne do żywności, skł: owoce, marchew, pomarańcza, lub inne smaki, sok zagęszczony. szt. 240
4. Sok malinowy zagęszczony – 5 L. pojemnik jednorazowy z tworzywa sztucznego dopuszczonego do żywności, skł: malina, cukier, substancje zagęszczające. szt. 6
5. Powidło śliwkowe szt. 10
6. Soczek 100% z rureczką 200 ml szt. 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 6 na dostawę towaru – PRZYPRAWY, SOSY, DESERY
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Cukier waniliowy 32 g. opakowanie jednostkowe szt. 240
2. Cynamon 20 gr. szt. 50
3. Angielskie ziele opakowanie jednostkowe folia z aluminiowa z nadrukiem kolorowanym waga 20gr. szt. 30
4. Budyń śmietankowy lub waniliowy 38 g np. winiary szt. 120
5. Kminek 20,g. opakowanie folia aluminiowa z kolorowym nadrukiem opakowanie jednostkowe. szt. 20
6. Kisiel owocowy różne smaki 38g. torebka folia z nadrukiem , opakowanie jednostkowe np. Winiary szt. 250
7. Czosnek granulowany op. 20g szt. 40
8. Papryka proszek słodka op. 20g szt. 80
9. Majeranek 20 gr. opakowanie jednostkowe folia z kolorowym nadrukiem szt. 30
10. Liść laurowy 07g. torebka folia z nadrukiem szt. 20
11. Pieprz naturalny- mielony 20 gr. opakowanie jednostkowe, folia aluminiowa z nadrukiem kolorowym. szt. 100
12. Przyprawa bazylia –w proszku 10 gr. opakowanie folia aluminiowa z nadrukiem kolorowym. szt. 20
13. Przyprawa oregano 10 gr. torebka foliowa z nadrukiem kolorowym- mielona szt. 20
14. Przyprawa zioła prowansalskie 10g. w proszku, opakowanie folia aluminiowa z nadrukiem kolorowym. szt. 25
15. Przyprawa do zup, sosów, sałatek winiary 1l szt. 70
16. Przyprawa kurkuma op. 20g z kol nadrukiem szt. 8
17. Przyprawa curry 20g opak z kol nadrukiem szt. 8
18. Przyprawa do piernika opakowanie 25g szt. 20
19. Przyprawa tymianek opakowanie 10 g szt. 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 7 na dostawę towaru – MAKARONY
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Makaron brązowy kg 12
2. Makaron wstążka lub świdry lub kolanko lub łazanka skł. Mąka pszenna jajko, sól, opakowanie jednostkowe folia z nadrukiem 1 kg. Np. Lubella kg 176
3. Makaron muszelka opakowanie jednostkowe 1 kg. Folia z nadrukiem kolorowym np. Lubella lub równoważny. kg 18
4. Makaron nitka 250 g. skład: mąka pszenna, jajko, 23,5 procent przyprawy kurkumy. Opakowanie jednostkowe folia z nadrukiem. Np. Babuni lub równoważny. szt. 110
5. Makaron zacierka 250gr. Skł: mąka pszenna , jajko, przyprawa kurkuma, opakowanie jednostkowe folia z nadrukiem kolorowym. szt. 220
6. Makaron zacierka literki lub gwiazdki 0.25 dag opakowanie szt. 160

4.2.6.) Główny kod CPV: 15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 8 na dostawę towaru – MLEKO, PRODUKTY MLECZARSKIE, TŁUSZCZE
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Mleko wiejskie folia 2 % 0,9 L. opakowanie jednostkowe z kolorowym nadrukiem. szt. 2650
2. Serek Twój puszysty smak 150 g – różne smaki szt. 120
3. Jogurt szkolny lub podobny o smaku truskawki lub brzoskwini, 150 g. kubek z kolorowym nadrukiem. szt. 200
4. Jogurt naturalny 1 L. bez dodatków smakowych wiaderko plastikowe dopuszczalne do żywienia. L 280
5. Danonki owocowe 6x90g szt. 35
6. Masło Exstra 200 g. zawartość tłuszczu 82 %. szt. 1130
7. Twaróg półtłusty zawartość tłuszczu do 7% opakowanie pergamin. kg 170
8. Twaróg mielony- półtłusty, wiaderko plastikowe dopuszczalne w żywieniu,, pojemność 1kg. kg 120
9. Gratka drink szt. 300
10. Serek wiejski kanapkowy, 130 g. opakowanie jednostkowe pojemniczek plastikowy dopuszczalny w żywieniu, z kolorowym nadrukiem. szt. 80
11. Serki homogenizowane o smaku, truskawka, wanilia brzoskwinia, pojemniczek plastikowy dopuszczalny w żywieniu, z kolorowym nadrukiem 150 g. szt. 30
12. Śmietana 18 procent 400g. opakowanie jednostkowe kubek plastikowy dopuszczalny w żywieniu, z kolorowym nadrukiem. szt. 440
13. Danio serek o smaku waniliowym lub truskawkowym, 140 g. kubek plastikowy dopuszczalny w żywieniu z kolorowym nadrukiem. szt. 30
14. Kefir naturalny 1l szt. 10
15. Ser żółty- salami Licbark: lub Kraśnik: opakowanie folia z kolorowym nadrukiem. kg 42
16. Śmietana kremówka 30% 200 ml. kubek plastikowy dopuszczalny w żywieniu z kolorowym nadrukiem. szt. 80
17. Ser żółty Gouda - pełnotłusty kg 15
18. Serek monte pak po 6x55 g szt. 50
19. Margaryna palma szt. 55
20. Ser topiony Hochland baton 100 g szt. 80

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 9 na dostawę towaru – WARZYWA I OWOCE
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Kalafior świeży szt. 20
2. Brokuł świeży szt. 20
3. Fasola szparagowa żółta lub zielona kg 20
4. Ziemniak kg 3050
5. Ziemniak młody wczesny od 01,05 do 31,07 kg 570
6. Marchew kg 500
7. Ananas szt. 10
8. Burak czerwony wczesny kg 220
9. Botwinka pęczek szt. 20
10. Pietruszka korzeń kg 110
11. Seler korzeniowy płukany kg 110
12. Cebula kg 130
13. Czosnek szt. 140
14. Kapusta biała młoda wczesna szt. od 01.05 do 31.07 szt. 70
15. Kapusta biała późna na kg kg 145
16. Kapusta włoska szt. 15
17. Kapusta pekińska szt. 60
18. Kapusta czerwona kg 40
19. Kapusta kiszona worek folia 1 l kg kg 100
20. Koper świeży pęczek szt. 310
21. Ogórek szklarnia – krajowy lub importowany . kg 155
22. Pieczarka uprawna świeża. kg 50
23. Pomidor świeży – dojrzały intensywny kol kg 160
24 Por- świeży intensywnie zielony szt. 110
25. Sałata masłowa świeża bez uszkodzeń szt 50
26. Susz wigilijny tacka 250 g szt. 12
27. Szczypiorek -pęczek szt. 50
28. Rzodkiewka pęczek szt. 150
29. Banan dojrzały bez uszkodzeń kg 730
30. Cytryna dojrzała kg 90
31. Gruszki- zielone lub żółte kg 380
32. Jabłko – kl. I kg 1030
33. Kiwi-kg bez uszkodzeń mechanicznych, kg 80
34. Mandarynka- owoc dojrzały słodki kg 200
35. Pomarańcze dojrzałe intensywny kolor kg 30
36. Arbuz – owoc dojrzały kg 250
37. Brzoskwinia owoc świeży gat. 1 kg 30
38. Nektarynka owoc gat. 1 kg 70
39. Borówka – uprawna lub leśna kg 1
40. Winogrona-zielone dojrzałe słodkie kg 40
41. Papryka czerwona słodka kg 35
42. Pietruszka liście pęczek szt. 190
43. Morela świeża kg 15
44. Śliwka węgierka kg 25
45. Dynia cała kg 50
46. Sałata lodowa szt. 90
47. Imbir korzeń kg 8
48. Rukola opakowanie 100g szt. 25
49. Kiełki lucerny lub brokuła250g szt. 12
50. Truskawka świeża gat. 1 kg 70
51. Ogórek kiszony wiaderko 5l szt. 25

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 10 na dostawę towaru – MROŻONKI
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Bukiet kwiatowy warzywa 3 składnikowy kg 35
2. Brokuł mrożony op 2,50 kg kg 90
3. Kalafior mrożony op 2,5 kg kg 45
4. Mieszanka warzywna 7 składnikowa do zupy kg 40
5. Fasola mrożona op 2,5 kg kg 70
6. Truskawka mrożona op 2,50 kg kg 90
7. Śliwka mrożona – op. Od 2 do 5 kg. Owoc dojrzały bez pestek, bez uszkodzeń mechanicznych,. kg 30
8. Mieszanka kompotowa op 2,50 kg kg 180
9. Groszek zielony mrożony op 2,50 kg kg 7,5
10. Szpinak mrożony 2,5 kg op kg 25
11. Malina mrożona 2,5 kg op kg 5
12. Marchewka beaby gatunek 1 2,5 kg op kg 30
13. Brukselka gatunek 1 2,5 kg op kg 7,5

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 11 na dostawę towaru – RYBY
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Filet Rybny Miruna –bez skóry opakowanie 6.80 czerwone kg 176,80
2. Polędwiczka z dorsza gat 1op 5 kg kg 5
3. Filet rybny Morszczuk op 7,00 kg gat 1 kg 28

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 12 na dostawę towaru – MIĘSO WIEPRZOWE
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Łopatka wieprzowa- mięso świeże kg 250
2. Schab bez kości- świeży, bez obcych zapachów kg 70
3. Karczek wieprzowy świeży bez obcych zapachów, z niewielkim przerostem tłuszczu kg 60
4. Szynka wieprzowa b/k kg 40
5. Kości schabowe cięte ze schabu kg 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 13 na dostawę towaru – MIĘSO WOŁOWE
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Mięso gulaszowe wołowe kg 8
2. Antrykot wołowy kg 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15111100-0 - Wołowina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 14 na dostawę towaru – MIĘSO DROBIOWE
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Mięso gulaszowe z indyka bez skóry udziec kg 50
2. Filet z indyka świeży kg 10
3. Filet z kurczaka świeży kg 270
4. Wątróbka drobiowa kg 20
5. Udziec z kurczaka ze skórą kg 110
6. Skrzydełko z indyka kg 13
7. Porcja rosołowa ze skrzydełkami kg 90
8. Kurczak świeży kg 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 15 na dostawę towaru – WĘDLINY
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Schab pieczony premium kg 27
2. Parówki – świeże zawartość mięsa szynki 90% kg 65
3. Szynka wieprzowa domowa 89% mięsa kg 40
4. Ogonówka szynka wp. kg 5
5. Szynka zapiekana na maśle kg 17
6. Pasztet pieczony drobiowy kg 27
7. Filet królewski z indyka kg 12
8. Polędwica Sopocka kg 18
9. Filecik złocisty kg 18
10. Kiełbasa biała gruba kg 20
11. Kiełbasa szynkowa tradycyjna kg 3
12. Kiełbasa żywiecka kg 9
13. Kiełbasa wieprzowa z cielęciną kg 30
14. Kiełbasa krakowska parzona kg 2
15. Kiełbasa krakowska sucha kg 16
16. Kiełbasa toruńska kg 87
17. Pasztet pieczony wieprzowy kg 9
18. Kiełbasa drobiowa podsuszana kg 8
19. Podgardle gotowane kg 8
20. Boczek wędzony kg 10
21. Boczek gotowany kg 23
22. Pieczeń klops z polędwiczką kg 5
23. Polędwiczka pieczona o smaku Maślanym kg 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131500-0 - Produkty drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola w Muszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do formularza ofertowego.
Zadanie Nr 16 na dostawę towaru – PRODUKTY RÓŻNE
Lp. Nazwa Produktu Jm Ilość
1. Grzyby suszone podgrzybek kg 0,25
2. Galaretka owocowa różne smaki 0,75g opakowanie jednostkowe np. Winiary lub równoważny szt 280
3. Ciastka herbatniki Asy opakowanie 1,10 szt 18
4. Herbata Lipton 100 szt. w opakowniu szt. 50
5. Herbata saga 90 szt. opakowanie lub równoważny. szt. 10
6. Herbata owocowa różne smaki 25 szt. w opakowaniu szt. 15
7. Groch omielany 0,5 kg szt 50
8. Fasola Jaś 0,5 kg szt. 50
9. Kakao 100 g. o obniżonej zawartości tłuszczu Opakowanie jednostkowe. np. DecoMoreno lub równoważny szt. 70
10. Kawa zbożowa Inka 150g. opak. szt. 40
11. Wafle ryżowe op szt. 40
12. Miód pszczeli wielokwiatowy 750 gr. opakowanie słoik. np. Huzar szt. 28
13. Olej rzepakowy 1L z pierwszego tłoczenia, butelka z tworzywa sztucznego dopuszczalna do żywności L 280
14. Śmietan fix torebka 9g szt 20
15. Soda oczyszczona torebka 100g szt. 30
16. Proszek do pieczenia 39 g. opakowanie folia aluminiowa z nadrukiem kolorowym. szt. 100
17. Rodzynki- 40 g. opakowanie folia jednostkowa z nadrukiem kolorowym. szt. 5
18. Sos słodko-kwaśny Pudliszki 500 g szt. 50
19. Soczewica 0,5 kg. kg 5
20. Żelatyna spożywcza szt. 10
21. Żurek naturalny 450 g. słoik skł: skrobia mąki żytniej sol, substancje wzmacniające smak i zapach, glutaminian sodu, cukier, aromat, cebula. szt. 45
22. Czekolada 60 % zawartości kakao szt. 20
23. Kwasek cytrynowy op 20g szt. 15
24. Ocet jabłkowy 1l szt. 8
25. Ciastka biszkopty z galaretką i czekoladą op 1 kg szt. 20
26. Ciastka wafelki op 1 kg szt. 40
27. Woda mineralna średnio gazowana 1.5 l szt. 200
28. Ciastka biszkopty okrągłe 0.50 op szt. 100
29. Ciastka pierniczki w czekoladzie op 1 kg szt. 10
30. Wafle tortowe op szt. 50
31. Chrupki kukurydziane 60 g opak. szt. 120
32. Sezam suchy op. 200g szt. 10
33. Filet z makreli w sosie pomidorowym - 170g. puszka opakowanie jednostkowe, skł: makrela 65 %, sol, przyprawy smakowe. szt. 40
34. Filet z makreli w oleju 0p 170g 65% makreli szt. 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
C = [( Cn/Cb)*100]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, w ramach danej części przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa pkt 10, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia , będzie żądał dostarczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ – w art. 125 ust. 1 ustawy, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy.
Z uwagi na ograniczenia techniczne co do możliwości zastosowania znaków projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna, NIP: 7341704177 REGON: 004423737 w imieniu i na rzecz którego działa Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 13/2, 33-370 Muszyna

Rodzaj Zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Przedmiot działalności Zamawiającego: Edukacja

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.