eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kurzętnik › Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURZĘTNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 39

1.5.2.) Miejscowość: Kurzętnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-306

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kurzetnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c58687f7-a2e2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015141/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przedbuowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzcicach wraz z wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługą drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344)
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacje Wykonawcy przekazują) za pomocą poczty elektronicznej na adres email: beata.malek@kurzetnik.pl lub za pomocą platformy przetargowej która jest dostępna pod adresem: https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.
Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 12 do SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Nie jest konieczne utworzenie Konta Użytkownika na Platformie Przetargowej. LOGINTRADE umożliwia złożenie oferty bez zakładania konta. Jeżeli Użytkownik nie ma konta i składa Ofertę bez Zakładania konta, to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym założenie Oferty Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.Zgodnie z § 11 ust 2 r.d.e Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczenia czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w tym składanie ofert, wniosków, przekazanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego za pomocą formularza „Zadaj pytanie do postępowania” dostępnego na Platformie Zakupowej lub w wyjątkowych wypadkach (m.in. brak dostępu do Platformy Przetargowej z powodu awarii) za pomocą poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik e-mail: urzad-gminy@kurzetnik.pl;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kurzętnik jest Pan/Pani imię Rafał Dąbrowski kontakt: adres e-mail: kontakt@iod-rg.pl telefon: 799 050 025/*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związa-nym z postępowaniem
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym. Po zakończe-niu postepowania dane podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa będą przetwarzane w celu jej realizacji oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
25.2 Ostatecznym celem przetwarzania danych staje się cel archiwalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych
• członkowie komisji przetargowej
• pracownicy administratora uprawnienie do realizacji ww. celu przetwarzania
25.3 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-nia określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-cych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.4 Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obo-wiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
25.5 Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobo-wych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obo-wiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobo-wych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzęcicach. Głównym założeniem projektu jest powstanie dużej sali widowiskowej ze sceną oraz izbą pamięci stanowiąca miejsce ekspozycji pamiątek związanych z ponad 110 letnią działalnością druhów z Marzęcic oraz pozostałych jednostek z Gminy Kurzętnik. Obecnie budynek jest niefunkcjonalny, przestarzały oraz niedostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób niepełnosprawnych. W ramach zadania powstanie duża sala widowiskowa, w której odbywać się będą wszelkie wydarzenia kulturalne, pomieszczenie będzie również wykorzystywane przy organizacji różnego typu spotkań i warsztatów oraz pokazów adresowanych do mieszkańców naszego regionu. Dodatkowo powstaną toalety w tym wc dla niepełnosprawnych, aneks kuchenny, szatnia, kotłownia, pomieszczenie KGW i OSP oraz pozostałe pomieszczenia gospodarcze i techniczne. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, poprawy jakości powietrza i redukcji kosztów utrzymania obiektu zaprojektowano ogrzewanie na paliwo gazowe. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada progów. Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier architektonicznych. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń technicznych. Poziom projektowanego obiektu dostępny z terenu. Drzwi w budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku zapewniona w sposób wizualny i dotykowy. W obrębie drzwi zaprojektowano tabliczki i formacyjne oznaczone pismem Braille’a. Zaprojektowano miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wykonane zostanie utwardzenie zbiornika na gaz oraz centrali wentylacyjnej. Powierzchnia zabudowy obiektu po rozbudowie: 697,34 m2, powierzchnia rozbudowy obiektu 65,34 m2.
W przedmiot zamówienia wchodzi zakup również wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz wyposażenie kuchni w podstawowy sprzęt kuchenny jak stoły, patelnie elektryczne, regały itp. Cały zakres wyposażenia rozpisany jest zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.
Przez cały okres realizacji w tym samym budynku funkcjonuje jednostka straży pożarnej OSP Marzęcice, która musi funkcjonować bez żadnych przeszkód.

Załącznik Nr 1 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik Nr 2 do SWZ – Dokumentacja Projektowa
Załącznik Nr 3 do SWZ – Przedmiar robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca podaję cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego– załącznik Nr 4 do SWZ
17.2 Cena całkowita podana w formularzu ofertowym (załącznik Nr 4 do SWZ) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
17.3 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich.
17.4 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podat-ku od towarów i usług.
17.5 Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z reali-zacją przedmiotem zamówienia.
Pozostałe kwestie opisane w Rozdziale 17 do SWZ
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych na pod-stawie art. 226 ustawy Pzp.
18.2 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował następującymi kry-teriami:
Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 punkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poni-żej kryteria:

Kryterium I: Cena (C)
Cena ofertowa – znaczenie 60 % - 60 punktów
100x0,6
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60,00 punktów.
Kryterium II: Okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu za-mówienia – 40% - 40 punktów
Okres rękojmi za wady i gwarancji (G):
Okres gwarancji: Liczba punktów
60 miesięcy 0 pkt x 40%
66 miesięcy 25 pkt x 40%
72 miesięcy 50 pkt x 40%
78 miesięcy 75 pkt x 40%
84 miesięcy i więcej 100 pkt x 40%
Uwagi:
- Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznania większej ilości punktów w przypadku wydłużenia okresu rękojmi za wady i gwarancji o więcej niż 84 miesiące. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów.
- Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lata
- Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia” krótszy niż 5 lat – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ
- Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego wykonania robót
18.3 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia”
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
18.4 Oferta, która według powyższych kryteriów uzyska sumarycznie najwyższą ilość punk-tów, zostanie uznana za najkorzystniejszą
18.5 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
18.6 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokład-nością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
18.7 Ilość punktów zostanie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest ponad 5 to para-metr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to para-metr setny zaokrągla się w górę.
18.8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) 8) i 10) Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale nr 7
Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł. (półtorej miliona złotych)
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej we zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia z minimalną sumą gwarancyjną na wartość co najmniej 1.000.000,00 PLN. (jeden milion złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.: o udziele-nie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj.
1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych w zakresie budowy budynków, magazynów, budynków użyteczności publicznej lub przebudowie, bu-dynków, budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz remoncie polegającym na wymianie ogrzewania, wymianie okien i docieplenie ściano wartości nie mniejszej niż 1.500,000,00 zł. brutto wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określają-cych czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukoń-czone.
Dołączyć do każdej wykonanej roboty dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) polegającą na budowie lub prze-budowie [definicje zgodne z art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczę-cia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Uwaga!!!: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostepniającego powyższy warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże się posiadaniem ww. doświadczenia.
2) Zdolności zawodowe:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże się: o najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy w nieograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadające 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiadające 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

b) jedną osobą, posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami branży wodno-kanalizacyjnej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)


Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego oceniane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 117)
7.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.5 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępo-waniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od in-nego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 7 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spo-rządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;8.11 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.5 ppkt 1) lit. b, składa do-kument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miej-sce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.5 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępo-waniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budow-lane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty bu-dowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik Nr 8 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z in-formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy-kształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wy-konywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania ty-mi osobami - załącznik nr 9 do SWZ;
c) przedstawi dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od od-powiedzialności cywilnej we zakresie prowadzonej działalności związanej z przed-miotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia z mini-malną sumą gwarancyjną na wartość co najmniej 1.000.000,00 PLN. (jeden milion złotych).
d) przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredyto-wą wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł. (półtorej miliona złotych)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2021 r. poz. 299).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Nowym Mieście Lubawskim Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019 z dopiskiem wadium w postępowaniu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem”
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego - art. 97 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.W przypadku wadium wniesionym w gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299). Oryginał takiego wadium należy dołączyć do oferty. Gwarancja (bankowa lub ubezpieczeniowa) lub poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium winna spełniać następujące wymogi:
a) ustalać beneficjenta gwarancji lub poręczenia tj. Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
b) określić kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SWZ)
c) określać termin ważności (wynikający z SWZ)
d) określić przedmiot gwarancji (wynikający z SWZ)
e) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną a każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 4 ustawy Pzp
f) oryginał dokumentu ( gwarancji lub poręczenia) musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej (upełnomocnionej) do jego wystawienia
g) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż forma pieniężna przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda aby w sytuacji, w której dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, zostały wystawione tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w treści dokumentu znajdowała się co najmniej informacja o zabezpieczeniu oferty składanej przez podmiot wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (lub lista podmiotów wspólnie się o zamówieniu).
Oferta Wykonawcy, o który nie wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wstąpienia jednej z okoliczności
a) upływu terminu związania z ofertą
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Pozostałe informacje dotyczące wadium Rozdział 14 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
21.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wyko-nania umowy.
21.3 Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpi-sania umowy – do chwili jej podpisania.
21.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wy-konawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-ści.
21.5 Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym lub banku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przez usta-nowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, albo przez ustanowienie zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowanym i reje-strze zastawów.
21.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść prze-lewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Nowe Miasto Lubawskie Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy IRG.271.7.2023”.
21.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
21.8 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed zawarciem umowy.
21.9 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należ-ności za częściowo wykonane roboty budowlane.
21.10 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 21.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
21.11 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwa-rancji i rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
21.12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
21.13 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
21.14 Wypłata, o której mowa w pkt 21.13., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważno-ści dotychczasowego zabezpieczenia.
Pozostałe informacje dotyczące wadium Rozdział 21 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy - Załącznik Nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

23.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
23.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
23.3 Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawia-jący był obowiązany na podstawie ustawy.
23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
23.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
23.6 Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podsta-wę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komu-nikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej pod-stawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż okre-ślony w pkt 1.
23.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.5 i 23.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
23.8 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoław-czego przysługuje skarga do sądu.
23.9 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio prze-pisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, je-żeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
23.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
23.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
23.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
23.13 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.