eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Dostawa oleju napędowego na zasadach bezgotówkowego tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacji paliwOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego na zasadach bezgotówkowego tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacji paliw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210013253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 7278064

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spwspr.kylos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratmed-gorzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego na zasadach bezgotówkowego tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacji paliw

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-addde5d7-a22a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014007/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego na zasadach bezgotówkowego tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacji paliw

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/722402

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja (nie dotyczy składania ofert) w zakresie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem operatora
zewnętrznego: platformazakupowa.pl
Bezpośredni adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722402
2. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania na
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. W sytuacjach awaryjnych np.: w przypadku braku działania platformazakupowa.pl komunikacja będzie prowadzona za pomocą
poczty elektronicznej na adres: po stronie Zamawiającego - sekretariat@spwspr.kylos.pl , po stronie Wykonawcy na adres
poczty elektronicznej podany w treści oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prowadzenia korespondencji elektronicznej przy użyciu platformazakupowa.pl konieczne jest posiadanie:
1. stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputera klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową (inną niż Internet Explorer),
4. włączoną obsługę JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 80 64, e-mail (Sekretariat): sekretariat@spwspr.kylos.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: malgorzata.horbacz@spwspr.kylos.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzonego przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy lub porozumienia. System
platformazakupowa.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Operatorem platformazakupowa.pl jest Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Wykonawcy prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub lit.e RODO;
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z prawa do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania), spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, czyli jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 RODO przetwarzanie zostało ograniczone, takie
dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (m.in.: danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.330.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na zasadach bezgotówkowego tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacji paliw.
2. Szacunkowa ilość zamawianego oleju napędowego wynosi: 148.000 litrów przez okres 40 miesięcy.
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. 2015, poz. 1680) oraz obowiązujących norm dla oleju napędowego.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, w dni powszednie i świąteczne, dostęp do minimum jednej stacji paliw na terenie miasta Gorzowa Wlkp., z całodobową obsługą personelu.
Stacje te muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014, poz. 1853).
3) Wydanie towaru przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie wykazu ambulansów sanitarnych do tankowania. Liczba ambulansów sanitarnych może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, co zostanie wprowadzone pisemnym aneksem.
4) Wykonawca zobowiązany jest w momencie tankowania danego ambulansu sanitarnego Zamawiającego do identyfikacji i kontroli numerów rejestracyjnych tankowanych pojazdów z numerami rejestracyjnymi wskazanymi na wykazie / karcie flotowej.
5) Wydanie towaru winno być każdorazowo ewidencjonowane i udokumentowane poprzez wręczenie osobie tankującej dowodu wydania sporządzonego przez stację paliw, w którym znajdą się minimum następujące dane:
a) data tankowania
b) rodzaj towaru
c) cena jednostkowa brutto oleju napędowego z chwili tankowania lub wartość brutto zakupionych litrów przedmiotu umowy
d) ilość wydanego paliwa
e) nr rej. ambulansu sanitarnego
f) jeśli dotyczy – nr karty, na którą dokonywana była transakcja
a wymaganych do rozliczenia.
6) Ewidencja, o której mowa w powyższym pkt. 5, powinna być prowadzona odrębnie dla każdego ambulansu sanitarnego Zamawiającego, wskazanego w wykazie, o którym mowa w pkt.3.
7) Zamawiający dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w oparciu o karty flotowe. Wymagana ilość kart – 13 sztuk. Wówczas każdorazowe tankowanie winno zostać potwierdzone dowodem wydania (wydrukiem z systemu obsługującego karty), zawierającym co najmniej dane, o których mowa w pkt. 5 lub poprzez dostęp do internetowego portalu dedykowanego Wykonawcy.
8) Jeśli dotyczy – w przypadku realizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu kart flotowych Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę 13 szt. kart flotowych wraz z kodem PIN do siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub od dnia złożenia zamówienia na dedykowanym portalu internetowym Wykonawcy.
9) Jeśli dotyczy - Zamawiający wymaga, aby termin ważności karty wynosił min. 40 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.
10) Jeśli dotyczy - Jeśli Zamawiający zobowiązany będzie ponieść koszty z tytułu wprowadzenia kart flotowych, Wykonawca winien uwzględnić je w cenie składanej oferty poprzez dodanie w Załączniku nr 1 do oferty kolejnego wiersza (t.j. poz. 2) i wskazanie w nim kosztów za 13 szt. kart.
11) Jeśli dotyczy - W przypadku zniszczenia, zagubienia karty flotowej, konieczności wystawienia nowej karty lub zmiany dotychczasowych danych Zamawiający dopuszcza opłatę w wysokości nie większej niż 10 zł netto za kartę zamienną. W tym przypadku nowa karta wraz z kodem PIN winna zostać dostarczona Zamawiającemu w terminie nie później niż 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia dokonanego w formie elektronicznej (np. na adres e-mail lub na dedykowanym portalu internetowym Wykonawcy).
12) Nie dopuszcza się sprzedaży oleju napędowego dokonywanej przez kierowców ambulansów sanitarnych, do pojemników służących do przewozu paliwa (np. kanistry, beczki).
13) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie wydanego oleju napędowego.
14) Wykonawca za prowadzenie bezgotówkowej sprzedaży oleju napędowego nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat, prowizji lub innych należności.
15) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) potwierdzające jakość oleju napędowego zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz odpowiednio obowiązujących norm.
16) Zamawiający, wymaga wskazania przez Wykonawcę opiekuna Klienta (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Nie dopuszcza się kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą poprzez infolinię.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich wagę, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1) Cena ofertowa brutto (bez upustu cenowego) wyliczona według cennika z dnia 08.02.2023r. jednej ze stacji paliw Wykonawcy mieszczącej się na terenie miasta Gorzowa Wlkp.: 50%

Punktacja z tytułu kryterium: oferowana cena
Kryterium: oferta cenowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali od 0 do 50,00 pkt. Oferta o najniższej cenie uzyska 50,00 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:

najniższa cena
A= -------------------------- x 50
cena oferty ocenianej


2) Koszt: Oferowany upust cenowy (podany w %) za każdy litr oleju napędowego z dnia tankowania: 50%.
Punktacja z tytułu kryterium: upust cenowy
Oferowany upust ceny na każdy litr oleju napędowego, podany w % – oferta o najwyższym procencie upustu otrzyma 50,00 pkt.
Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:


oferowany upust ceny (wartość w %) na każdy litr ON w ofercie badanej
B = -------------------------------------------------------------------------------------- x 50
najwyższy upust ceny (wartość w %) na każdy litr ON

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, a w przypadku producenta paliw i oleju napędowego będącego równocześnie sprzedawcą – koncesję w zakresie obrotu i wytwarzania paliw ciekłych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1385 z późn. zm.).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywał część zamówienia, do których wykonania niezbędne są uprawnienia każdy z nich musi wykazać, iż posiada te uprawnienia.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zdolność techniczna (wykaz urządzeń technicznych): Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw na terenie miasta Gorzowa Wlkp. umożliwiającą realizację niniejszego zamówienia, t.j. sprzedaż oleju napędowego na zasadach bezgotówkowego tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego przez 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu, w dni powszednie i świąteczne, z całodobową obsługą personelu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy - Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Jeżeli Wykonawca korzysta z procedury self-cleaning (samooczyszczenia w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 Ustawy pzp) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Ustawy pzp. Dowody na potwierdzenie powyższego składa wraz z ofertą. Warunkiem procedury samooczyszczenia jest przyznanie przez Wykonawcę, że popełnił delikt, którego ma dotyczyć samooczyszczenie. Wykonawca nie może skorzystać z procedury samooczyszczenia, jeśli nie przyzna się, iż podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy - Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W przypadku producenta paliw i oleju napędowego będącego jednocześnie sprzedawcą - aktualna koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
2) Wykaz urządzeń technicznych, tj. wykaz wszystkich stacji paliw na terenie miasta Gorzowa Wlkp. dostępnych Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz winien zawierać wszystkie punkty sprzedaży oleju napędowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. wraz z podaniem ich adresów i godzin otwarcia z obsługą personelu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem Rozdziału IV ppkt 8 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Jeśli dotyczy - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
2) Jeśli dotyczy - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
3) Jeśli dotyczy - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy prawo zamówień publicznych;
4) Jeśli dotyczy - Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Wymóg ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach
5) Jeżeli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Dokumenty rejestrowe (KRS lub CEIDG lub inny rejestr) – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania tych dokumentów jeśli wskaże Zamawiającemu (w dodatku nr 3 do SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja w toku postępowania będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy (podanym w treści formularza ofertowego).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia z art. 125 ust. 1 Ustawy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje ich spełnianie - składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców.
4. Na podstawie art. 117 ust.4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Żaden z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli choć jeden z tych wykonawców podlega wykluczeniu, to każdy z pozostałych wykonawców również zostaje wykluczony, a ich oferta wspólna podlega odrzuceniu.
6. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
1. Umowa wchodzi w życie …………….. i obowiązuje przez okres 40 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Umowa wygasa w przypadku, gdy łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy łączną wartość brutto umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w ust. 1, w przypadku niezrealizowania dostaw przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w ust. 1, w limicie cenowym wynikającym z §2 ust. 2 umowy.
4. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, numerów rachunków bankowych, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają pisemnej formy aneksu.
5. W przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)
‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę -wynagrodzenie może być negocjowane (może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od skali wpływu powyższych zmian na koszty wykonania zamówienia.
6. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w pkt. 5, każdorazowo winna zostać poparta pisemnym wnioskiem Wykonawcy zawierającym szczegółowe uzasadnienie wpływu w/w zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Wniosek, o którym mowa powyżej będzie rozpatrzony przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych (pon. – pt.) licząc od daty otrzymania.
8. W przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części w drodze pisemnego oświadczenia jednej ze stron złożonego z zachowaniem 14-dniowgo okresu wypowiedzenia. W tej sytuacji strony umowy nie
będą dochodzić wobec siebie żadnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z tego faktu.
9. Strony umowy oświadczają, że w niniejszej umowie nie ma zastosowania treść art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiąca o konieczności wprowadzenia zasad dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ze względu na fakt, iż
Zamawiający będzie płacił za przedmiot umowy po cenie z dnia tankowania obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy (cena z dystrybutora pomniejszona o oferowany przez Wykonawcę upust cenowy).
10. Wszelkie uzupełnienia i zmiany treści umowy, z wyłączeniem pkt. 4, wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: platformazakupowa.pl, bezpośrednio ze strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722402

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że przez kryterium: koszt 50% - należy rozumieć oferowany upust cenowy (podany w %) za każdy litr oleju napędowego z dnia tankowania: 50%, tak jak to podano w pkt. 4.3.1.) Ogłoszenia. Niestety formularz Ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje możliwości wyboru innej opcji (upust cenowy nie jest kryterium jakościowym).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.