eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Badanie ewaluacyjne dotyczące potrzeb przedsiębiorstw z sektora biomedycznego, które mogą być w przyszłości zaspokojone poprzez aktywność Agencji Badań MedycznychOgłoszenie z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077854 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Badanie ewaluacyjne dotyczące potrzeb przedsiębiorstw z sektora biomedycznego, które mogą być w przyszłości zaspokojone poprzez aktywność Agencji Badań Medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382836515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 1A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 270 70 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://abm.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badanie ewaluacyjne dotyczące potrzeb przedsiębiorstw z sektora biomedycznego, które mogą być w przyszłości zaspokojone poprzez aktywność Agencji Badań Medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81ef6cb5-c915-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011462/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Badania ewaluacyjne (postępowanie w częściach)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.abm.gov.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem /AgencjaBadMed/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. 1.1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub ID postepowania.
2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem oferty oraz dokumentów i oświadczeń z nią składanych) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. 1.1.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na ePUAP.
Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę wpłynięcia dokumentów na skrzynkę Zamawiającego zamówienia.publiczne@abm.gov.pl
5. Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Agnieszka Gorzoch i Pani Agnieszka Tobiasz, e-mail: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@abm.gov.pl wynosi 15 MB. Jeden dokument powinien stanowić jeden plik. W tytule wiadomości Zamawiający zaleca wskazanie numeru sprawy lub przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna na temat uprawnień wynikających z
rozporządzenia RODO została zawarta w pkt. 20 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna na temat uprawnień wynikających z
rozporządzenia RODO została zawarta w pkt. 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ABM-ZP-2-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 325000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 80013,55 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego dotyczącego potrzeb przedsiębiorstw z sektora biomedycznego, które mogą być w przyszłości zaspokojone poprzez aktywność Agencji Badań Medycznych, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79419000-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79310000-0 - Usługi badania rynku

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja badawcza

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba proponowanych do przeprowadzenia ankiet metodą CATI

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.4.4. zdolności technicznej lub zawodowej
10.4.4.1 w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie, tj. Wykonawca, który należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badania dotyczącego rynku biomedycznego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
10.4.4.2 w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem badawczym składającym się z co najmniej 4 osób, posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone w poniższych punktach:
1) Kierownik badania:
a) posiadający co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
b) posiadający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (wg klasyfikacji znajomości językowej określonej przez Radę Europy)
c) posiadający minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym badaniem ewaluacyjnym odnoszącym się do rynku biomedycznego, w którym głównymi wykorzystywanymi metodami badawczymi były metody jakościowe i ilościowe;
2) Minimum 3 Członków zespołu:
a) z których każdy posiada co najmniej wykształcenie wyższe licencjackie;
b) z których każdy posiada minimum 3-letnie doświadczenie w opracowaniu co najmniej 3 raportów z badań ewaluacyjnych, w tym jednego dotyczącego rynku biomedycznego w Polsce stanowiącego oddzielne badanie;
c) z których każdy posiada minimum 3 letnie doświadczenie w stosowaniu metod i technik prowadzenia badań ewaluacyjnych (ilościowych i jakościowych), z wykorzystaniem co najmniej następujących metod i technik badawczych: badanie ankietowe, wywiady indywidualne pogłębione (IDI), wywiad fokusowy (FGI) warsztat strukturyzujący, panel ekspertów, analiza SWOT, benchmarking, a także w dokonaniu analizy i interpretacji wyników badań opartych o te techniki. Wymaga się aby jedna osoba posiadała łącznie doświadczenie w stosowaniu wszystkich ww. metod i technik; doświadczenie to może wynikać ze stosowania wszystkich ww. metod i technik w jednym badaniu lub w kilku badaniach, z zastrzeżeniem, że w jednym badaniu musiały być zastosowane przynajmniej trzy ww. metody i techniki;
d) z których każdy posiada minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu i opracowaniu badań ilościowych;
e) z których każdy posiada doświadczenie w co najmniej jednym badaniu rynku biomedycznego w Polsce lub na świecie;
f) z których co najmniej jeden z członków zespołu badawczego posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (wg klasyfikacji znajomości językowej określonej przez Radę Europy);
Na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi wypełniony Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób, którym Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.2.1 Wykaz usług, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
11.2.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, potwierdzające że Wykonawca na dzień
składania ofert nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w pkt. 12 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowe opisane w Załączniku nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem /AgencjaBadMed/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-16

2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.