eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korolówka-Osada › Roboty Budowlane polegające na remontach w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-OsadzieOgłoszenie z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077851 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty Budowlane polegające na remontach w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOROLÓWCE-OSADZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000638197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3

1.5.2.) Miejscowość: Korolówka-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: +48825717220

1.5.8.) Numer faksu: +48825717556

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsr-korolowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty Budowlane polegające na remontach w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40fa8c93-c95f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00021852/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane polegające na remontach w obiektach budowlanych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
2) poczty elektronicznej, o której mowa w części SWZ - „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami”;
2. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” stanowi również Załącznik nr 10 do SWZ.
5. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej
postanowień.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID postępowania lub oznaczeniem sprawy.
7. Za przekazanie oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Wykonawca może komunikować się z zamawiającym za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”).
9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ.
Postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania.”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie reprezentowany przez: Renatę Holaczuk – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie 3, 22-200 Włodawa, 2)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą
elektroniczną na adres: iod@rodokontakt.pl, 3)dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Wykonanie robót budowlanych polegających na remontach w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie”. Oznaczenie sprawy:
SZ/20/6/AR/2021. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 4) obiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, 5) Dane osobowe są przechowywane przez okres: a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art.
78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) dłuższy niż 4 lata, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata; dane osobowe przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy w prawie zamówienia publicznego, po okresie, o którym mowa w pkt a), jeżeli jest to zasadne, do 10 lat 6) w
odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 7) osoba fizyczna posiada: a) na
podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c) na podstawie art. 18
rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 8) osobie fizycznej nie przysługuje: a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679; c) na podstawie
art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. 9) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ/20/9/AR/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 230453,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont w hali głównej i poszycia dachu w budynku warsztatów szkolnych.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ .
2) przedmiar robót - Załącznik nr 1a do SWZ.
3) inwentaryzacja – Załącznik nr 1b do SWZ.
4) rzut dachu - Załącznik nr 1c do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 120731,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261910-6 - Naprawa dachów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
L cena = (C min / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) C min - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (w skrócie „Okres gwarancji”) w
miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 35% (0,35);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
L og = (Og / Og max) x 0,35 x 100 pkt
gdzie:
a) L og - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) Og - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) Og max - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60
miesięcy:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 24
miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
3. Kryterium na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp - „Aspekty prospołeczne”:
1) znaczenie kryterium - 5% (0,05);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Aspekty prospołeczne”:
L as = (As / As max) x 0,05 x 100 pkt
gdzie:
a) L as - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Aspekty prospołeczne” ocenianej oferty;
b) As - liczba zatrudnionych w ramach aspektów prospołecznych w ofercie badanej
c) As max - największa liczba zatrudnionych w ramach aspektów prospołecznych
Oferta, która zawiera największą liczbę osób zatrudnionych w ramach aspektów prospołecznych
otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium / 5 pkt. /
Wykonawca podaje okres gwarancji oraz liczbę zatrudnionych w ramach aspektów prospołecznych w
liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty prospołeczne na podst. art. 96 ust.2 pkt.2

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pokoi uczniowskich na I piętrze budynku internatu.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 do SWZ .
2) przedmiar robót - Załącznik nr 2a do SWZ.
3) inwentaryzacja – Załącznik nr 2b do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 109722,22 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
L cena = (C min / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) C min - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (w skrócie „Okres gwarancji”) w
miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 35% (0,35);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
L og = (Og / Og max) x 0,35 x 100 pkt
gdzie:
a) L og - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) Og - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) Og max - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60
miesięcy:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 24
miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
3. Kryterium na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp - „Aspekty prospołeczne”:
1) znaczenie kryterium - 5% (0,05);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Aspekty prospołeczne”:
L as = (As / As max) x 0,05 x 100 pkt
gdzie:
a) L as - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Aspekty prospołeczne” ocenianej oferty;
b) As - liczba zatrudnionych w ramach aspektów prospołecznych w ofercie badanej
c) As max - największa liczba zatrudnionych w ramach aspektów prospołecznych
Oferta, która zawiera największą liczbę osób zatrudnionych w ramach aspektów prospołecznych
otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium / 5 pkt. /
Wykonawca podaje okres gwarancji oraz liczbę zatrudnionych w ramach aspektów prospołecznych w
liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty prospołeczne na podst. art. 96 ust.2 pkt.2

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę co najmniej w wysokości nie mniejszej niż: dla części 1 Remont w hali głównej i poszycia dachu w budynku warsztatów szkolnych - 150 000,00 PLN.
dla części 2 Remont pokoi uczniowskich na I piętrze budynku internatu - 120 000,00 PLN.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie wykonał dwie roboty budowlane, z których każda polegała na: dla części 1 wykonaniu remontu z uwzględnieniem podłóg oraz poszycia dachowego na kwotę o
wartości co najmniej 150 000,00 PLN.
dla części 2 wykonaniu remontu pomieszczeń mieszkalnych na kwotę
o wartości co najmniej 120 000,00 PLN.
2) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej. dla części 2 Remont pokoi uczniowskich na I piętrze budynku internatu - 120 000,00 PLN.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dwie roboty budowlane, z których każda polegała na: dla części 1 wykonaniu remontu z uwzględnieniem podłóg oraz poszycia dachowego na kwotę o wartości co najmniej 150 000,00 PLN. dla części 2 wykonaniu remontu pomieszczeń mieszkalnych na kwotę o wartości co najmniej 120 000,00 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących
dokumentów: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej:
dla części 1 Remont w hali głównej i poszycia dachu w budynku warsztatów szkolnych - 150 000,00
PLN.
dla części 2 Remont pokoi uczniowskich na I piętrze budynku internatu
- 120 000,00 PLN.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe
środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót wykonanych stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich uprawnień, niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, -sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 15 i 16 do SWZ;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170),
e) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Załącznik nr 1 do SWZ kosztorys ofertowy do części 1- Remont w hali głównej i poszycia dachu w budynku warsztatów szkolnych.
2) Załącznik nr 2 do SWZ - kosztorys ofertowy do części 2 - Remont pokoi uczniowskich na I piętrze budynku internatu.
3) Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu robót budowlanych wykonanych;
4) Załącznik nr 11 do SWZ - wzór formularza oferty;
5) Załącznik nr 12 do SWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja jakości

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Załącznik nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 2.Załącznik nr 8 do SWZ - wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp 3.
Załącznik nr 13 do SIWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu; 4. Załącznik nr 14 do SIWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w art. 118 ust 1 Pzp, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.