eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › "Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe w Knurowie" - w formule zaprojektuj i wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe w Knurowie” - w formule zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Knurów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Floriana Ogana 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 235 10 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@knurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe w Knurowie” - w formule zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45de7d1b-a15e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016379/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe w Knurowie – w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45de7d1b-a15e-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@knurow.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
3. Adres strony internetowej - https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, z którymi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami – z wyłączeniem składania ofert:
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”):
a) za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności zadawanie pytań (w tym wniosków o wyjaśnienie treści SWZ), przekazywanie wezwań i zawiadomień,
b) formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
c) załączniki zgodnie z PZP lub rozporządzeniem, o którym mowa powyżej w ust. 5 powinny być - zgodnie z wyborem wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby / podwykonawcy - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typu zewnętrznego lub wewnętrznego.,
d) w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
3) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6) Szczegółowe zasady komunikacji określa Instrukcja „Komunikacja w postępowaniu” zamieszczona na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: Centrum pomocy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail: um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl,
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@knurow.eu. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
a) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu – parter), 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
b) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).
4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:
a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
b) zawarcia lub wykonania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe w Knurowie” – w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego (zwanego dalej „PFU”) stanowiącego Zał. Nr 5 do umowy, oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego, wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe w Knurowie” – w formule zaprojektuj i wybuduj,
2) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,
3) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (w miarę potrzeb),
4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/przyjęcia zgłoszenia,
5) uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów (w miarę potrzeb),
6) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1),
7) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, o których mowa w pkt. 6),
8) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 8),
10) zapewnienie nadzoru ornitologicznego nad wykonaniem prac związanych z wycinką drzew (w miarę potrzeb),
11) serwisowanie zamontowanych urządzeń przez autoryzowane jednostki lub producenta w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 9 wzoru umowy, tj. w okresie obowiązywania gwarancji, w przypadku gdy w ramach umowy zamontowano urządzenia wymagające serwisowania przez autoryzowane jednostki lub producenta,
12) zapewnienie przeprowadzenia corocznej kontroli podstawowej przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 9 wzoru umowy, tj. w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie zaleceń wynikających z protokołu kontroli,
13) pielęgnację nasadzonych drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym, tj. w okresie 24 miesięcy od odbioru końcowego,
14) wykonanie i montaż tablicy (forma:tekst+wizualizacja) informującej o wykonaniu zadania (wymiary ok. 80 cm x 100 cm, dwa słupki),
15) roboty towarzyszące (prace ziemne, roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, porządkowe i wykończeniowe, zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi, odtworzenie nawierzchni i trawników uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robót, wycinka drzew, zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego, rowerowego i pieszego na czas prowadzenia robót na istniejących drogach itp.).
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Program funkcjonalno – użytkowy (wraz z załącznikami) oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy, stanowiące załączniki do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w Programie funkcjonalno – użytkowym opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
5. Podanie typów urządzeń, kart katalogowych, opisów, rysunków oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.
6. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno – eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w SWZ i jej załącznikach. Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. winna uwzględniać wszystkie parametry techniczne, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości, a także konkretne ograniczenia architektoniczno – konstrukcyjne oraz zagospodarowania terenu.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiały) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP
2) w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 4.000.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
a) doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej:
a.1) jednego zamówienia polegającego na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy, przebudowy lub modernizacji zagospodarowania terenu parku lub przestrzeni publicznej (z uwzględnieniem nasadzeń drzew oraz krzewów) o powierzchni co najmniej 10 000 m2 (zawierającej branżę architektoniczną (w tym projekt zieleni), branżę konstrukcyjną, branżę elektryczną, branżę sanitarną oraz branżę drogową),
UWAGA:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia w opracowaniu ww. dokumentacji projektowej może posłużyć się zamówieniem zrealizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj obejmującym wykonanie ww. dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zamówienie zostało zrealizowane w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
a.2) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji zagospodarowania terenu parku lub przestrzeni publicznej (z uwzględnieniem nasadzeń drzew oraz krzewów) o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł (brutto),
a.3) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg, placów, parkingów, miejsc postojowych, chodników, ścieżek lub alejek o nawierzchni z asfaltobetonu lub kostki brukowej wraz z podbudową o wartości co najmniej 500.000,00 zł (brutto),
a.4) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej 100.000,00 zł (brutto),
a.5) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego lub oświetlenia: parkingów, placów lub parków o wartości co najmniej 300.000,00 zł (brutto),
a.6) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu o konstrukcji stalowej o wartości co najmniej 300.000,00 zł (brutto).
b) dysponowaniem osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia, na stanowiska:
b.1) Projektanta Nr 1 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
b.2) Projektanta Nr 2 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
b.3) Projektanta Nr 3 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej,
b.4) Projektanta Nr 4 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b.5) Projektanta Nr 5 – osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
b.6) Architekta krajobrazu – osobą posiadającą min. wykształcenie średnie z zakresu architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zielonych,
b.7) Kierownika budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień),
b.8) Kierownika robót drogowych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień),
b.9) Kierownika robót sanitarnych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień),
b.10) Kierownika robót elektrycznych - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych),
b.11) Osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D),
b.12) Osoby do nadzoru nad robotami elektrycznymi posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E),
b.13) Osoby do kierowania pracami związanymi z wycinką/nasadzeniami zieleni/pielęgnacją zieleni – osobę posiadającą min. wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze, leśnicze lub z zakresu architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zielonych, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu pracami związanymi z nasadzeniami zieleni lub utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych.
W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac projektowych w innych branżach Wykonawca zapewni po 1 osobie (Projektant) dla każdej z branż, posiadających odpowiednie uprawnienia.
W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcję kierownika budowy, kierownika robót i/lub osoby wyznaczonej do nadzoru nad robotami elektrycznymi.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 3 zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu,
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) i lit. b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 3) do „Formularza ofertowego”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Zał. nr 3 do SWZ. Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 PZP, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit. b), lit. c) i lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
e.1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt. 3) SWZ; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) ppkt a.1) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku.
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) ppkt a.2) – a.6) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. b) SWZ.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
e) Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) i c) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) i c) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) plik z podpisem „Formularza ofertowego” w przypadku podpisania wypełnionego formularza podpisem zewnętrznym,
2) Zbiorcze Zestawienie Składników Ceny Ofertowej, sporządzone na Załączniku nr 4) do „Formularza ofertowego”,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, w formie określonej w rozporządzeniu powołanym w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ,
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, z zastrzeżeniem Rozdziału 7 ust. 4 pkt 1) SWZ,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, sporządzone na Załączniku nr 1) do "Formularza ofertowego" oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy,
7) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału 4, ust. 9 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 2) do "Formularza ofertowego",
8) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 6 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3) do "Formularza ofertowego",
9) wadium – dokument (jeżeli jest wymagane),
10) ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem – zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale 8 ust. 4 pkt 7) SWZ. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
2. Składanie dokumentów na wezwanie:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do d) SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 PZP.
4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: Velo Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006, z dopiskiem wadium – nr referencyjny postępowania. Za termin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:
1) być wystawione na Gminę Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
2) wskazywać nr i nazwę postępowania,
3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
5) Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6) W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami, podpisany przez Wystawcę dokumentu.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.
10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach i w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP.
11. W treści „Formularza ofertowego” należy wskazać nr rachunku bankowego na który Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Sekcji VI, pkt 5.11 Ogłoszenia o zamówieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z nw. okoliczności:
1) wystąpienia robót dodatkowych spełniających wymagania określone w art. 455 ust. 2 ustawy pzp,
2) dopuszcza się zmianę terminu określonego w § 4 ust. 1 lit. e wzoru umowy z powodu:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa powyżej w pkt. 1,
b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 8 wzoru umowy,
c) konieczności usunięcia awarii istniejącego uzbrojenia terenu przez właścicieli tego uzbrojenia, w wyłączeniem przypadku, gdy awarie te wynikły z winy Wykonawcy,
d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy,
f) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,
g) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 ust. 3 lit. a wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
h) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywnych opadów atmosferycznych trwających nieprzerwanie ponad 3 dni, niskich lub wysokich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót), udokumentowanych wpisem do dziennika budowy i potwierdzonych przez Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego),
3) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 7 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
4) wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt. 1.3 i 1.4 wzoru umowy,
5) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych,
6) zmiany osoby wymienionej w § 3 ust. 3 pkt. 3.1 wzoru umowy zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 ust. 3 wzoru umowy oraz w § 16 wzoru umowy,
7) zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom,
8) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 9 i 10 wzoru umowy,
9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy, w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 12 wzoru umowy, na zasadach ustalonych w § 9 ust. 13 – ust. 17 wzoru umowy.
10) zmiany planowanych kwot i terminów płatności ustalonych w § 10 ust. 14 wzoru umowy.
11) zmiany postanowień umowy wynikających z dokumentów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zamówienia wymienionego w § 1 ust. 1 wzoru umowy.
12) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 wzoru umowy, w przypadkach, o których mowa w § 9a wzoru umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy w okolicznościach wymienionych powyżej jest akceptacja udokumentowanego wniosku Wykonawcy w tej sprawie i/lub Protokół konieczności wykonania robot dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: „Oferty/wnioski”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia:
1) termin rozpoczęcia prac projektowych – w dniu podpisania umowy,
2) termin dostarczenia do Zamawiającego projektu wstępnego (koncepcji) – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,
3) termin zakończenia prac projektowych (opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie do Zamawiającego ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikami – do 5 miesięcy od daty podpisania umowy,
4) termin przekazania placu budowy - do 7 dni od od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1, wzoru umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu prawomocnego pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia,
5) termin rozpoczęcia robót: do 3 dni od daty przekazania placu budowy oraz zgłoszenia wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
6) termin zakończenia przedmiotu umowy – do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.
Za termin zakończenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) rozumie się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia przez branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 4 – ust. 6 wzoru umowy.

2. Zamówienie jest finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

3. Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Kornelia Loch - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM Knurów, tel. 32 339-23-08,
2) Urszula Czarnecka - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych UM Knurów, tel. 32 339-23-09,
e-mail: zp@knurow.pl lub urszulac@mail.knurow.eu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.