eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kórnik › Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie oraz oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie, gmina Kórnik.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie oraz oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie, gmina Kórnik.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Kórnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Kórnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-035

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www2.kornik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie oraz oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie, gmina Kórnik.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17dead9f-a2d0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077771

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062397/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Szczodrzykowo. Budowa oświetlenia skrzyżowań na ulicy Klonowej w miejscowości Dachowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kornik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kornik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania: B-FB.271.1.2023 . Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować do Zamawiającego za pomocą skrzynki do komunikacji elektronicznej z Zamawiającym na Platformie lub w sytuacjach awaryjnych za pośrednictwem adresu e-mail: przetargi@kornik.pl. Zamawiający wymaga korzystania z Platformy w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ, tzn. celem złożenia w Postępowaniu ofert (i dokumentów przekazywanych wraz z nimi). Zamawiający rekomenduje korzystanie z Platformy także w pozostałym zakresie, tj. w zakresie składania (przekazywania) wszelkich dokumentów, oświadczeń, innych, niż ww. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnień postępowania umieszczone zostaną na platformie. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx. Ofertę, a także oświadczenia, o jakich mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar;maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania ofert oraz innych czynności podejmowanych w Postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wszelkie dokumenty i oświadczenia Zamawiającego kierowane do Wykonawców będą przekazywane w postępowaniu zasadniczo w formie dokumentowej. W szczególności wskazuje się, iż wszelkie wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania, informacje, itp. pochodzące od Zamawiającego będą w toku postępowania przekazywane Wykonawcom drogą elektroniczną (za pomocą Platformy) w postaci scanów (elektronicznych kopii dokumentów w oryginale posiadających papierową formę) lub elektronicznych kopii dokumentów (np. w formacie WORD lub PDF) zawierających informację o właściwym podpisaniu ich oryginałów. Zamawiający nie przewiduje przekazywania sporządzanych dokumentów i oświadczeń w postaci elektronicznej w formie oryginałów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych panią Agnieszkę Lewicką – Bachman. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e - mail: abi@umig.kornik.pl oraz telefonicznie pod numerem 61 8170 411 wew. 672.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie
8. Posiadacie Państwo:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane
są niezgodnie z przepisami RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B-FP-271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie oraz oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie, gmina Kórnik wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.
Zamówienie obejmuje:
Zadanie nr 1 – Budowę oświetlenia boiska w Szczodrzykowie, gmina Kórnik.2. Miejsce realizacji zamówienia: Szczodrzykowo, ul. Ogrodowa dz. 18/31, obręb Szczodrzykowo, gmina Kórnik.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 .1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający dokona ich oceny na podstawie następujących kryterium ocen ofert: cena oferty brutto w PLN (C), okres gwarancji w miesiącach (G)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie oraz oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie, gmina Kórnik wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.
Zamówienie obejmuje:
Zadanie nr 2 - Budowę oświetlenia drogowego skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie, gmina Kórnik.
Miejsce realizacji zamówienia: Dachowa, ul. Klonowa dz. 104/2, 105/6, 106/174 – obręb Dachowa, gmina Kórnik.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający dokona ich oceny na podstawie następujących kryterium ocen ofert: cena oferty brutto w PLN (C), okres gwarancji w miesiącach (G)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
4.1) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na :
a) dla Zadania nr 1 - budowie lub rozbudowie oświetlenia - drogowego / zewnętrznego obiektów sportowych ( boisk) / zewnętrznego ( parków), o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda;
b) dla Zadania nr 2 -budowie lub rozbudowie oświetlenia drogowego/ ulicznego, o wartości nie mniejszej jak 100.000,00 zł brutto każda;
4.2) dysponuje osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 roku poz. 831) lub wcześniej uzyskane następujące uprawnienia:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1646) oraz na podstawie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1557).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w Postępowaniu, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z KRS lub CEiIDG składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami/osobą. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) kosztorys ofertowy uproszczony z tabelą elementów scalonych opracowany na podstawie Dokumentacji projektowej, STWiORB, Przedmiaru robót oraz SWZ.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:
1) przekazać umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej, oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia);
2) złożyć kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi i narzutami;
3) dostarczyć Zamawiającemu aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności, na wartość nie mniejszą niż 30 % kwoty wynagrodzenia brutto wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek; w przypadku, gdy polisa OC utraci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowej polisy, w terminie nie przekraczającym 5 dni przed upływem ważności pierwotnie złożonego dokumentu;
4) dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień osób, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2) powyżej;
5) przekazać wszelkie dane i informacje niezbędne do uzupełnienia wzoru umowy, a które nie wynikają z oferty Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców osobno. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia winny być załączone do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, jeżeli w postępowaniu zachodzą okoliczności opisane w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp. Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kornik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia:
1.1 Zadanie nr 1 - 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
1.2 Zadanie nr 2 - 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
2.1 Zadanie nr 1 – Szczodrzykowo, ul. Ogrodowa dz. 18/31, obręb Szczodrzykowo, gmina Kórnik.
2.2 Zadanie nr 2 – Dachowa, ul. Klonowa dz. 104/2, 105/6, 106/174 – obręb Dachowa, gmina Kórnik.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.