eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piwniczna-Zdrój › "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sezonie 2022/2023" cz. VIII, IXOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sezonie 2022/2023” cz. VIII, IX

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000154944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 26

1.5.2.) Miejscowość: Piwniczna-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-350

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@piwniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/mzgkimwpzdroju

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sezonie 2022/2023” cz. VIII, IX

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-011b09b6-a2db-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045457/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odśnieżanie dróg gminych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w latach 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://piwniczna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://piwniczna.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://piwniczna.ezamawiajacy.pl w zakładce „ Korespondencja”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój https://piwniczna.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
3.4. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3.5. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
3.6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików
o wielkości do 20 MB w, rtf, pdf , doc, docx,.
3.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
3.8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji zapytania ofertowego, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi lub innych informacji Zamawiającego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
3.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający określony niniejszą SWZ;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2022.1710 ze zmianami),
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2022.1710 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
•na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
•na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
•prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
•w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
­ utrzymanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez ich odśnieżanie,
­ zwalczanie w sposób ciągły śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni drogowych materiałami szorstkimi,
­ pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu,
­ całodobowa dostępność pod numerem telefonicznym.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych:
Zadanie VIII - OSIEDLE KOSARZYSKA
Nazwa drogi – Długość odcinka – Kolejność odśnieżania - Zakres
1) Od Zacisza do Obidzy K293586 (Od Zacisza do domki Czerwony Młaki, Obidza –
Obidza 14)- 2500 – II - odśnieżanie, posypywanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Określona w formularzu ofertowym planowana ilość godzin do przepracowania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu do 50% (prawo opcji)
w związku z występującymi warunkami atmosferycznymi. Powyższe nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Rozliczenia dokonywane będą w oparciu o faktycznie przepracowany czas.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 Cena za jedną efektywną godzinę pracy sprzętu
2 Termin płatności faktur
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów dla pierwszego kryterium są następujące: za cenę (brutto) C zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C= Cena najniższa/cena badana * 60pkt
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z tytułu tego kryterium wynosi 60.
Obliczając punktację dotycząca oceny kryteriów cenowych Zamawiający zastosuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

Ocena w zakresie drugiego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

Termin płatności faktury:
Wymagalny minimalny termin płatności faktury – 14 dni

Liczba punktów = (Tp – 14)/16 x 40 gdzie:

- Tp – termin płatności zadeklarowany w ofercie

a) Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w dniach termin płatności faktur, liczony od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje termin płatności równy 14 dni otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
c) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje termin płatności równy 30 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 punktów.

Za ofertę najwyżej ocenioną uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sezonie 2022/2023
1. Określenie przedmiotu zamówienia

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
­ utrzymanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez ich odśnieżanie,
­ zwalczanie w sposób ciągły śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni drogowych materiałami szorstkimi,
­ pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu,
­ całodobowa dostępność pod numerem telefonicznym.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych:
Zadanie IX - OSIEDLE KOSARZYSKA
Nazwa drogi – Długość odcinka – Kolejność odśnieżania – Zakres
1) Parking (część utwardzona) - 23 ary – III – odśnieżanie,
2) Od pomnika do Sucha Dolina w kierunku Zamakowisko Górne – Zwór 1 – 1500 – III – odśnieżanie, posypywanie na podjazdach,
3) Droga Sucha Dolina od parkingu do Zacisza– 1100 - II – odśnieżanie, posypywanie
4) Droga Sucha Dolina do Sucha Dolina 14 – 700 – III - odśnieżanie, posypywanie na podjazdach,
5) Droga Sucha Dolina do pomnika w k. Sucha Dolina 2 – 200 – III - odśnieżanie, posypywanie na podjazdach,
6) Droga Sucha Dolina od głównej drogi w k. i do Zwór 5 i Sucha Dolina 15 i 18, – 530 – III - odśnieżanie, posypywanie na podjazdach,
7) Od Zamakowisko (Młaki) na Zwór 1 (Głęboka) Zwór 13- III - odśnieżanie,

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3. Określona w formularzu ofertowym planowana ilość godzin do przepracowania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu do 50% (prawo opcji)
w związku z występującymi warunkami atmosferycznymi. Powyższe nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Rozliczenia dokonywane będą w oparciu o faktycznie przepracowany czas.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 Cena za jedną efektywną godzinę pracy sprzętu
2 Termin płatności faktur
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów dla pierwszego kryterium są następujące: za cenę (brutto) C zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C= Cena najniższa/cena badana * 60pkt
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z tytułu tego kryterium wynosi 60.
Obliczając punktację dotycząca oceny kryteriów cenowych Zamawiający zastosuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

Ocena w zakresie drugiego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

Termin płatności faktury:
Wymagalny minimalny termin płatności faktury – 14 dni

Liczba punktów = (Tp – 14)/16 x 40 gdzie:

- Tp – termin płatności zadeklarowany w ofercie

a) Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w dniach termin płatności faktur, liczony od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje termin płatności równy 14 dni otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
c) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje termin płatności równy 30 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 punktów.

Za ofertę najwyżej ocenioną uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
4) zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Przez niezbędny potencjał sprzętowy należy rozumieć dysponowanie przez Wykonawcę, co najmniej następującymi jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej do każdej części zamówienia osobno:
- wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi przystosowanymi do odśnieżania dróg z aktualnym ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna:
a) pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika min. 60 KM, wyposażony w pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 200 cm z gumową listwą zgarniającą i mechaniczne urządzenie do posypywania,
b) pług wirnikowy lub koparka

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zmianami) – załącznik nr 6.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zmianami), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 4 (jeśli dotyczy).
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór załącznik nr 5 (wykaz sprzętu).
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 (jeśli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, – Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: strona internetowa Zamawiającego: https://piwniczna.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców których oferty nie podlegają odrzuceniu oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena za jedną efektywną godzinę pracy sprzęt,
2.Termin płatności faktur.
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów dla pierwszego kryterium są następujące: za cenę (brutto) C zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C= Cena najniższa/cena badana * 60pkt
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z tytułu tego kryterium wynosi 60.
Obliczając punktację dotycząca oceny kryteriów cenowych Zamawiający zastosuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

Ocena w zakresie drugiego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

Termin płatności faktury:
Wymagalny minimalny termin płatności faktury – 14 dni

Liczba punktów = (Tp – 14)/16 x 40 gdzie:

- Tp – termin płatności zadeklarowany w ofercie

a) Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w dniach termin płatności faktur, liczony od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje termin płatności równy 14 dni otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
c) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje termin płatności równy 30 dni otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 40 punktów.

Za ofertę najwyżej ocenioną uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdej części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.