eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarszewy › Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skarszewy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Hallera 18

1.5.2.) Miejscowość: Skarszewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-250

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585882201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: andrzej.janikowski@skarszewy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarszewy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d109abaf-a2dc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025509/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu IT i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skarszewy/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/skarszewy/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/skarszewy/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Skarszew, Urząd Miejski w Skarszewach Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 22 01, e-mail: skarszewy@skarszewy.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Pana Daniela Pożarskiego, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@skarszewy.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
d) gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Skarszew, Urząd Miejski w Skarszewach Pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 22 01, e-mail: skarszewy@skarszewy.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Pana Daniela Pożarskiego, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@skarszewy.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
d) gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1 - Dostawa fabrycznie nowego Serwera EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi
Interesanta) - 1 szt.,

4.2.6.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1 %= 1 pkt
1) dla kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”:
Sposób obliczenia Pk1:
Pk1= [CN / CR x 60% ] x 100
Pk1 - liczba punktów dla kryterium
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej

2) dla kryterium „Termin dostawy”:
Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji dostawy wynosi do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Sposób obliczenia Pk2:
W kryterium „Termin dostawy” Zamawiający przyzna następującą punktację:

• Zaoferowanie przez Wykonawcę wymaganego maksymalnego terminu dostawy tj. terminu wynoszącego do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - oferta otrzyma 0 pkt.
• Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy wynoszącego do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - oferta otrzyma 10 pkt.
• Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy wynoszącego do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - oferta otrzyma 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 punktów. Maksymalny punktowany termin dostawy to termin wynoszący do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego lub zaznaczy kilka podanych terminów, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w maksymalnym wymaganym terminie, tj. w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów.

3) dla kryterium „Okres gwarancji”:
Sposób obliczenia Pk3:
W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający przyzna następującą punktację:

• Zaoferowanie przez Wykonawcę min. 36 miesięcy okresu gwarancji dla oferowanego Przedmiotu zamówienia – oferta otrzyma 0 pkt;
• Zaoferowanie przez Wykonawcę min. 48 miesięcy okresu gwarancji dla oferowanego Przedmiotu zamówienia – oferta otrzyma 10 pkt;
• Zaoferowanie przez Wykonawcę min. 60 miesięcy okresu gwarancji dla oferowanego Przedmiotu zamówienia – oferta otrzyma 20 pkt;

Przy czym:
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 punktów. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres od minimalnego wymaganego zgodnie z treścią SWZ (36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru, zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.)
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminów lub zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji na dostarczony Przedmiot zamówienia tj. 36 miesięcy i otrzyma 0 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:

P = Pk1+ Pk2 + Pk3

P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
Pk1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Pk2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy”
Pk3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 - Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych Notebook 14” - 12 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1 %= 1 pkt
1) dla kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”:
Sposób obliczenia Pk1:
Pk1= [CN / CR x 60% ] x 100
Pk1 - liczba punktów dla kryterium
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej

2) dla kryterium „Termin dostawy”:
Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji dostawy wynosi do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Sposób obliczenia Pk2:
W kryterium „Termin dostawy” Zamawiający przyzna następującą punktację:

• Zaoferowanie przez Wykonawcę wymaganego maksymalnego terminu dostawy tj. terminu wynoszącego do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - oferta otrzyma 0 pkt.
• Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy wynoszącego do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - oferta otrzyma 5 pkt.
• Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy wynoszącego do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - oferta otrzyma 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 punktów. Maksymalny punktowany termin dostawy to termin wynoszący do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy żadnego lub zaznaczy kilka podanych terminów, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w maksymalnym wymaganym terminie, tj. w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów.

3) dla kryterium „Okres gwarancji”:
Sposób obliczenia Pk3:
W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający przyzna następującą punktację:

• Zaoferowanie przez Wykonawcę min. 24 miesięcy okresu gwarancji dla oferowanego Przedmiotu zamówienia – oferta otrzyma 0 pkt;
• Zaoferowanie przez Wykonawcę min. 36 miesięcy okresu gwarancji dla oferowanego Przedmiotu zamówienia – oferta otrzyma 10 pkt;
• Zaoferowanie przez Wykonawcę min. 48 miesięcy okresu gwarancji dla oferowanego Przedmiotu zamówienia – oferta otrzyma 20 pkt;

Przy czym:
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 punktów. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres od minimalnego wymaganego zgodnie z treścią SWZ (24 miesiące od podpisania protokołu odbioru, zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.)
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego z ww. terminów lub zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji na dostarczony Przedmiot zamówienia tj. 24 miesiące i otrzyma 0 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

4) dla kryterium „Ocena ilości złączy USB”:
Sposób obliczenia Pk3:
W kryterium ilość złączy USB w notebooku Zamawiający przyzna następującą punktację:
• Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej wymaganej ilości złączy USB w notebooku, tj. wbudowane 2 gniazda USB, w tym minimum jedno gniazdo USB typ A wersja 3.2 (lub wyższa) – oferta otrzyma 0 pkt;
• Zaoferowanie przez Wykonawcę ilości złączy USB w notebooku, tj. wbudowane co najmniej 3 gniazda USB, w tym minimum jedno gniazdo USB typ A wersja 3.2 (lub wyższa) – oferta otrzyma 10 pkt;
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:

P = Pk1+ Pk2 + Pk3 + Pk4

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena ilości złączy USB

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) WARUNEK DLA CZĘŚCI NR 2

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo zrealizował (wykonał) co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem jest sprzęt komputerowy o łącznej wartości brutto 75 000,00 zł.

UWAGA:

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdz. X ust. 1 pkt 1 lit. a) SWZ (wzór wykazu dostaw/usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych (dotyczy części 2):

a) wykazu dostaw/usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat (termin należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są:
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw/usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1 lit. a) SWZ, dotyczy tylko dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w SOPZ Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w odniesieniu do części 1 - 2 zamówienia:
1) Wymagania w stosunku do Część 1 - 2:
a) opis oferowanego Przedmiotu zamówienia pod kątem spełniania wymogów postawionych w Załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 2A (Specyfikacja zaoferowanego Przedmiotu zamówienia) do SWZ opisując lub potwierdzając każdy z parametrów (właściwości), które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa nazwę i producenta oferowanego Przedmiotu zamówienia. Opis ten musi potwierdzać zgodność oferowanego przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ,
Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale SWZ, powinny być złożone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . W przypadku gdy dokumenty te zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem sporządzonym w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z niniejszego postępowania Zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Zamawiający zweryfikuje wykonawcę pod względem podlegania wykluczeniu, o którym mowa w ust. 1 między innymi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy składane w Formularzu ofertowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty. Dodatkowo na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca składa Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 6 do SWZ: Projekt umowy – dla części nr 1 i 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/skarszewy/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.