eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › Część 1 - Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, Część 2 - Przeprowadzen...................Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Część 1 - Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
Część 2 - Przeprowadzen...................

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291134829

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 3

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@koneckipcpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koneckipcpr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostała pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część 1 - Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
Część 2 - Przeprowadzen...................

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d528d50-a2cf-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062847/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i wydanie opinii do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenia z zakresu bezpieczna praca za granica-handel ludźmi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Grant w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d528d50-a2cf-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@koneckipcpr.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy
e-Zamówienia oraz w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCPR.262.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie badań psychologicznych wraz ze sporządzeniem i wydaniem opinii
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
dla 6 kandydatów na szkolenie PRIDE.
2. Liczba osób - kandydatów na szkolenie PRIDE, do objęcia badaniem psychologicznym
i wydaniem opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wynosi 6.
3. Miejsce realizacji usługi - Zamawiający przeprowadzi badania kandydatów w siedzibie PCPR w Końskich przy ul. Spółdzielczej 3, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym, bądź w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, znajdującym się na terenie miasta Końskie.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.03.2023 r.
5. Zadania Wykonawcy:
a) przeprowadzenie badań psychologicznych wraz ze sporządzeniem i wydaniem opinii
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla
6 kandydatów na szkolenie PRIDE,
b) przedłożenie Zamawiającemu oryginałów wydanych opinii w terminie wskazanym
w umowie.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w umowie czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia w częściach 1-3 należy dostosować dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - przeprowadzenie badań pedagogicznych i wydanie opinii
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie badań pedagogicznych wraz ze sporządzeniem i wydaniem opinii
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla
6 kandydatów na szkolenie PRIDE.
2. Liczba osób - kandydatów na szkolenie PRIDE, do objęcia badaniem pedagogicznym
i wydaniem opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wynosi 6.
3. Miejsce realizacji usługi - Zamawiający przeprowadzi badania kandydatów w siedzibie PCPR w Końskich przy ul. Spółdzielczej 3, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym, bądź w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, znajdującym się na terenie miasta Końskie.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.03.2023 r.
5. Zadania Wykonawcy:
a) przeprowadzenie badań pedagogicznych wraz ze sporządzeniem i wydaniem opinii
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla
6 kandydatów na szkolenie PRIDE,
b) przedłożenie Zamawiającemu oryginałów wydanych opinii w terminie wskazanym
w umowie.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w umowie czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia w częściach 1-3 należy dostosować dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Przeprowadzenie dla wychowanków pieczy zastępczej szkolenia pn. „Bezpieczna praca za granicą – handel ludźmi”.
Opis przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej szkolenia pn. „Bezpieczna praca za granicą – handel ludźmi”,
1. Cel szkolenia – wyposażenie młodych ludzi w wiedzę z zakresu:
 Jak dobrze przygotować się do wyjazdu zarobkowego poza Polskę?
 Jakie dokumenty są niezbędne do podjęcia legalnego zatrudnienia za granicą?
 Jak wybrać rzetelnego pracodawcę?
 Do kogo zwrócić się w razie ewentualnych problemów?
 Zagrożenia z jakimi wiąże się nielegalna praca za granicą.
 Pojęcie handlu ludźmi – skala zjawiska,
 Ofiary handlu ludźmi – profilaktyka.
1. Miejsce realizacji szkolenia – miasto Końskie (woj. świętokrzyskie).
2. Termin realizacji szkolenia: do 31.07.2023 r. Dokładny termin i godziny realizacji szkolenia zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, po podpisaniu umowy.
3. Liczba godzin szkolenia – 5 godzin lekcyjnych.
4. Wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zapewnieni odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową na terenie miasta Końskie do przeprowadzenia szkolenia.
Sala szkoleniowa musi spełniać wymagania bhp i p.poż. oraz posiadać: dostęp do Internetu, zaplecze sanitarne, stoły, krzesła z możliwością aranżacji ustawienia, tablicę flipchart z papierem i flamastrami, ekran projekcyjny.
b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas szkolenia przerwę kawową (napoje gorące i zimne: herbata - dwa rodzaje, w tym jedna czarna i jedna owocowa, kawa z ekspresu lub zaparzacza, kawa rozpuszczalna, soki (co najmniej 0,5 l dla każdego uczestnika szkolenia), woda mineralna gazowana/niegazowana (co najmniej 0,5 l dla każdego uczestnika szkolenia), 2 patery owoców sezonowych,
2 rodzaje ciasta (150 g na osobę), mleko, cukier, cytryna, drobne słone przekąski typu paluszki,
c) Wykonawca opracuje, przygotuje oraz przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały muszą być oznakowane logotypami, zgodnie
z przekazanym przez Zamawiającego wzorem,
d) Wykonawca sporządzi dokumentację z prowadzonego szkolenia, tj. listę obecności uczestników szkolenia, listę potwierdzającą odbiór przez uczestników materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą korzystanie z serwisu kawowego i przekaże ją Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zakończeniu realizacji usługi,
e) Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną z przeprowadzonego szkolenia
i przekaże ją Zamawiającemu po zakończeniu realizacji usługi na płycie CD/DVD,
f) Wykonawca wyda dyplomy/zaświadczenia uczestnikom szkolenia a kserokopie dyplomów/zaświadczeń przekaże Zamawiającemu,
g) koszty zaangażowania kadry realizującej szkolenie w tym dojazdu trenera/ów, wynajmu sal, materiałów dydaktycznych, ubezpieczenia uczestników szkolenia, oraz wszelkie inne dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia, są po stronie Wykonawcy
i powinny być wliczone w oferowaną cenę,
h) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, po przeprowadzeniu szkolenia, protokół wskazujący prawidłowe wykonanie zadania,
i) Wykonawca ponosi koszty dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem szkoleń, w tym: oznaczenia materiałów szkoleniowych, sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz oznaczania materiałów dydaktycznych, zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w umowie czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia w częściach 1-3 należy dostosować dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone na podstawie
kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa ww. warunku.
4.1.5 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
a) w przypadku składania oferty na Część 1:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegająca na przeprowadzeniu badania/ń psychologicznych i wydaniu opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- skieruje do realizacji zamówienie co najmniej jedną osobę posiadająca wykształcenie wyższe psychologiczne, która uzyskała co najmniej tytuł magistra, oraz przeprowadziła co najmniej 3 badania psychologiczne i wydała co najmniej 3 opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w okresie ostatnich 18 miesięcy liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) w przypadku składania oferty na Część 2:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich trzech lat, liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badania/ń pedagogicznych i wydaniu opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 skieruje do realizacji zamówienie co najmniej jedną osobę posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne, która uzyskała co najmniej tytuł magistra, oraz przeprowadziła co najmniej 3 badania pedagogiczne i wydała co najmniej 3 opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w okresie ostatnich
18 miesięcy liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


c) w przypadku składania oferty na Część 3:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich trzech lat liczonych od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę, polegającą na przeprowadzeniu szkolenia, którego tematyka dotyczyła bezpiecznej pracy za granicą oraz handlu ludźmi;
 skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę (trenera), posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne lub socjologiczne lub prawne, która uzyskała tytuł co najmniej magistra i przeprowadziła co najmniej jedno szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy za granicą i handlu ludźmi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.2.1 Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.2.2 Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej.
Dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, wymienionych w pkt 5.2.1 i 5.2.2
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego
podmiotu.
5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa w pkt 5.2.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu
pierwszym, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ykaz
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
UWAGA: Wykaz należy złozyc wraz z ofertą. Złożenie wykazu, o którym mowa w pkt 5.1.6 SWZ wynika z art. 126 ust. 2 ustawy.
Wykaz jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania, z uwagi na zastosowane przez Zamawiającego, jako
kryterium oceny ofert doświadczenia osób, które zostaną skierowane do
realizacji zamówienia spełniających warunek udziału .
w postępowaniu, którego weryfikacja wymaga oceny obu dokumentów.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych:
Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w
realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz ma dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) brak podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 4.1.1SWZ oraz warunek określony w pkt 4.1.2
SWZ musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna
2) warunek określony w pkt 4.1.3 SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca – ten, który
zrealizuje zamówienie (jego część) do realizacji którego te zdolności są wymagane, 3) warunki określone w pkt od 4.1.4 do
4.1.5 SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
3. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców występujących
wspólnie oraz podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że
wymienione w pkt 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2 i 5.3 SWZ należy złożyć odrębnie dla każdego Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na
warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy dostępnej na platformie e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu służacym do przesyłania ogłoszeń drogą elektroniczną w Sekcji II pkt.
2.3 nie podano pełnej nazwy przedmiotu zamówienia. Pełna nazwa przedmiotu zamówienia:
Część 1 - Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
Część 2 - Przeprowadzenie badań pedagogicznych i wydanie opinii
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
Część 3 – Przeprowadzenie dla wychowanków pieczy zastępczej szkolenia pn. „Bezpieczna praca za granicą – handel ludźmi”.

w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

7.11 Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – o ile dotyczy;
c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SWZ z zastrzeżeniem, że dokumenty,
o których mowa w pkt 5.1.3 – o ile dotyczy;
d) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa – o ile dotyczy.
e) wykaz „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”, zawierający informacje pozwalające na dokonanie oceny zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w pkt 12.4
i 12.5 SWZ. Wykaz należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 6, 6a, 6b do SWZ.
UWAGA - wykaz „Doświadczenie osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia”, nie jest dokumentem, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega przepisom art. 128 ust. 1 ustawy i w razie jego niezłożenia, bądź jeżeli wykaz będzie niekompletny, będzie zawierał błędy, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy ani do złożenia tego dokumentu, ani do jego uzupełnienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.