eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych-ryby mrożone i przetwory do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od lutego do grudnia 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych-ryby mrożone i przetwory do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od lutego do grudnia 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000712500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kmicica 23

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1.polkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych-ryby mrożone i przetwory do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach od lutego do grudnia 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9e18af1-a2bd-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089645/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

:www.e-zamowienia.gov.pl www.sp1.polkowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl
1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 3) Jeżeli dokumenty elektroniczne,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233)
wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
2.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia
oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej
na adres email: sekretariatsp1@sp1.polkowice.pl nie dotyczy składania ofert )
8. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana
Wyżykowskiego w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice.DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Szkołą Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach można się skontaktować pisemnie na adres
szkoły: ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice.DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować e-mail: iodo@amt24.biz, tel. 570 170 131Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawachdotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE
PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
oudzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być także art. 6 ust. 1 lit f)
RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
- a jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą ODBIORCY
DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330
ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.poz. 2077 ze zm.). Odbiorcami mogą być
też inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Na czas trwania umowy.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz
jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f – osobie, której dane dotyczą, na podstawie art.
21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych Nie przysługuje Pani/Panu - w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z zapisów przedmiotowego Zaproszenia
do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych DANYCH wynikają z Zaproszenia do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego; niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału wpostępowaniu INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1/02/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 33509 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 5 RYBY mrożone odpowiednio całe, zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się, bez glazury SHP.
maksymalny ubytek masy nie może przekroczyć 20% , filet ok. 175 g -340 g

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w
zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z
wyżywienia w placówce, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się
do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości min. 70 % wartości brutto wskazanej w Formularzu
ofertowym wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :
A) MAGAZYN STOŁÓWKI wejście boczne szkoły (korytarz kuchnia) – 40 PKT
B) Siedziba placówki bez wniesienia do magazynu-0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
C+P = suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium Zamawiający przyjmie, iż jest to termin
wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: : 2) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : A) MAGAZYN STOŁÓWKI wejście boczne szkoły (korytarz kuchnia) – 40 PKT B) Siedziba placówki bez wniesienia do magazynu-0 PKT

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy
składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy PZP DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - zał. nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy PZP DOTYCZĄCE SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU – zał. nr 3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XIII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
niniejszej umowy, polegające na:
a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
w tym zmiany ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmiany terminu, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zamiana
sposobu wykonywania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
c)w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową , pod warunkiem , iż
odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości , za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
d)przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem , iż odpowiednik jest tej samej
lub wyższej jakości za cenę nie wyższa niż cena produktu objętego umową.
e)wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego produktu powodującego wycofaniedotychczasowego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową
f)dopuszcza się zmiany umowy w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu wielkości opakowania przy zachowaniu
jego parametrów- w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez producenta potwierdzonych odpowiednimi
dokumentami.
g) zwiększenia o 10% wartości umowy brutto o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostawy oraz
prawidłowego funkcjonowania stołówki na skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia
postępowania o zamówienie.
h) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono w
zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
-zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
-wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy
i) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
W przypadkach, o których mowa w pkt. H , I: 1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień
Publicznych
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.Zamawiający przewiduje waloryzacje:
poprzez zmianę ceny zamówienia, zarówno jej wzrost jak i obniżenie z użyciem odesłania do ogłaszanego w komunikacie
Prezesa GUS wskaźnik zmian cen.
lub wskazania innej podstawy prawnej w szczególności wykazu rodzajów produktów lub kosztów w przypadku gdy zmiana
ceny uprawnia strony do żądania zmiany wynagrodzenia.
Pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić po okresie 60 dni od dnia otwarcia ofert.
4. Strony ustalają , że w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę wynagrodzenia. Wykonawca może
wystąpić do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem o zmianę cen jednostkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z rozdziałem XVI niniejszej specyfikacji

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.