eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbrosławice › Wykonaniu kompleksowej instalacji elektrycznej dla zadania pn. Adaptacja bu-dynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonaniu kompleksowej instalacji elektrycznej dla zadania pn. Adaptacja bu-dynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach

1.3.) Oddział zamawiającego: GZK Sp. z o.o. Zbrosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365331033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zbrosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkzbroslawice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zaopatrzenie w wodę

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonaniu kompleksowej instalacji elektrycznej dla zadania pn. Adaptacja bu-dynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bc70a5c-a1a7-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : 1. Z zastrzeżeniem pkt 2 i 4 ,
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, tj: poprzez
platformę: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice, lub
poprzez adres poczty elektronicznej: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, o
ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).
3. Postęp. prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawic

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
• oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
składając ofertę w postaci elektronicznej:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z https:/platformazakupowa.pl/, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Forma składnych oświadczeń i dokumentów:
5.1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
5.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 5.1 przekazywane w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w
SWZ.
6. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania oferty w trybie podstawowym wynosi
150 MB. Szczegóły w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zg. z art.13ust.1 i 2rozp.PE iRady UE 2016/679 z dnia 27.04. 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swob. przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekt.95/46/WE
dalej „RODO”, Zam.infor.,że: 1)admin. Pani/a danych osobowych jest 1) Prezesa Zarządu Spółki; może Pani/a uzyskać inf. o
przetwarzaniu Pani/a danych osobowych w GZK Sp. z o. o.; 2) wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/a
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@gzkzbroslawice.pl;3)dane
osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ. Odbiorcami
Pani/a danych zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa RM z
18.01.2011 r. w spr. instrukcji kanc., jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakład. teczki aktowe będą przechowywane w arch. zakład. przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam. publ. oraz10
lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postęp. o
udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7)posiada Pani/a:na podst.
art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dot.;w przypadku, gdy wykonanie obow., o których mowa w art. 15 ust.1-
3RODOwymagałobyniewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf.
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczegól. podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ.;w przypadku, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postęp. o udzielenie zam. publ.; na podst.art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie
art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa czło.);wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.
18ust.1RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udziel. zam. publ.prawo do
wniesienia skargi do Prezesa UODO osob., jeśli uzna Pani/a, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza
przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) nie przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lubeRODO prawo do usunięcia
danych osob.; prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarz. danych osobowych, gdyż podst. prawną przetwarz. danych osob. jest art.6ust.1 lit.cRODO. osob. będą osoby lub
podmioty, którym dostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art.18 oraz art.74 ust. 1 stawyPzp;4) Dane osobowe będą
przechowywane, zg. z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres4lat od dnia zakończenia postęp. o udziel. zam., a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa RM z 18.01. 2011r. w
spr. instrukcji kanc., jedn. rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(DzU 2011 nr14 poz.67ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres5lat w przypadku dokum.
zam. publ. oraz10lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych
osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w
postęp. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)posiada Pani/a:na
podst. art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;w przypadku, gdy wykonanie obow., o których mowa
w art. 15 ust. 1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych inf. mających na celu precyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam.
publ.;w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 st.1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających w szczeg. na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postęp. o udziel. zam. publ.; na podst. art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie
art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE
lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18ust. 1RODO,nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ.prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO osobowych, jeśli uzna Pani/a, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie
przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osob., gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6ust.1 lit.cRODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZK.ZP.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Wykonaniu kompleksowej instalacji elektrycznej dla zadania pn. Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9”.

2. Zakres zamówienia:
Zakres robót :
- Wykonanie głównej rozdzielnicy niskiego napięcia
- wykonanie centralnego wyłącznika prądu,
- Wykonanie kompleksowo Instalacji w budynku,
- Wykonanie instalacji oświetleniowej,
- wykonanie zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym,
- wykonanie instalacji teletechnicznej,
Zamawiający wskazuje, iż zadanie będące przedmiotem zamówienie tj. Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej dla zadania pn. Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9” stanowi część zadania o nazwie „Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9”, którego Zamawiający jest wykonawcą w ramach umowy zawartej z Gminą Zbrosławice. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu będzie działał w charakterze podwykonawcy podczas realizacji inwestycji pn. „Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej dla zadania pn. Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9”.
Powyższe oznacza, iż:
przedmiotem zamówienia nie są: prace konstrukcyjne, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, stolarka, roboty wykończeniowe, roboty związane ze schodami.
wykonawca wraz z Zamawiającym będą w jednym czasie współdziałać na jednym placu budowy dlatego niezbędna jest wzajemna współpraca.
Teren inwestycji jest terenem należącym do Gminy Zbrosławice, dostępnym dla wykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.).
Ze względu na charakter obiektu obowiązkiem Wykonawca jest tak zorganizować budowę i prowadzić roboty by wszelkie utrudnienia ograniczyć do minimum oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na jej terenie.
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwy dla danego rodzaju robót.
Jeżeli wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie wizję lokalną to wszystkie informacje, które pozyska o warunkach lokalnych, inne niż opisane w SWZ, powinny być zgłoszone Zamawiającemu. Zamawiający zdecyduje, czy te informacje powinny być uwzględnione w ofertach.
Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych znajdujące się w załączniku nr 4 do SWZ, z zastrzeżeniem wydzielonego etapu prac tj. Wykonaniu instalacji elektrycznych;

Przedmiar robót ma charakter informacyjno – pomocniczy, gdyż ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymaganiami określonymi we wzorze umowy. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie opisanym powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 8.3. rozdz. X SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 8.1. rozdziału X SWZ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
- Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp („ (...), z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 3 do SWZ tzw. zmiany kontraktowe”. Szczególne informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XVI SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.