eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu GiżyckiegoOgłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GIŻYCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510953225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Smętka 7

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79668e37-a22f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033214/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest Platforma dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania).
Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla Wykonawców.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
7. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
9. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
10. Oświadczenia na podstawie art 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11- 500 Giżycko tel. 87 428 45 65
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko jest Izabela Kraśniewska, kontakt: adres e-mail, ikrasniewska.oda@wp.pl, tel: 600993102
3. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora winteresie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
Pana/Pani dane kontaktowe, w postaci nr. telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Jako zgodę rozumie się podanie tych danych. Zgodę można wycofać w każdym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, w tym osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP, lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; po tym okresie zgodnie z przepisami o archiwizacji
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOSiPO.241.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach zadania wykonany zostanie podjazd przy Poradni Psychologiczo- Pedagogicznej (funkcjonującej w strukturze Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji) dla osób poruszających się na wózkach oraz zmodernizowana zostanie nawierzchnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu usprawnienia poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową i wjazdu samochodów ratowniczych. Teren przy CKZiU zostanie też ogrodzony. Przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych stworzona zostanie bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń w celu ograniczenia wychodzenie uczniów poza teren szkoły co zapewni im większe bezpieczeństwo w trakcie pobytu w szkole. W budynkach Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (sala gimnastyczna i internat), I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zostanie wykonana niezbędna modernizacja dachów, które obecnie przeciekają i wymagają generalnego remontu. W trakcie prac dachy zostaną także przygotowane do umieszczenia na nich urządzeń fotowoltaicznych. Analiza demograficzna naszego Powiatu pokazuje, że w najbliższych latach nie będzie potrzeby budowania nowych obiektów edukacyjnych, dlatego niezbędna jest modernizacja obecnie istniejących w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia uczniów. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 4 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał. Nr 4-Dokumentacja projektowa”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

44112100-9 - Wiaty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”
(w skrócie „Okres gwarancji”) w miesiącach:
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt
,gdzie:
a) LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty;
b) OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
c) OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych (w miesiącach)
w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy:
1) do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy,
2) do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty.
W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
W przypadku, gdy w Formularzu Oferty nie zostanie wpisany okres gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny
wymagany okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy załączyć:
1. Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz ofertowy (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt a), lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 3 ppkt c) i pkt. 4 składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. Do oferty należy załączyć również pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
3.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę, ani przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy po otrzymaniu od Wykonawcy faktury zaliczkowej. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego- Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 13:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.