eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. "Toruń po mojemuOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruń po mojemu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Toruńskie Centrum Usług Społecznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520850227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Konopnickiej 13

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tcus.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://tcus.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruń po mojemu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d70f364-771c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020301/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Usługa realizacji warsztatów społecznych - trening motywacyjny, warsztat rozwoju umiejętności życiowych, warsztat aktywizacyjny i warsztat ABC przedsiębiorczości w ramach projektu: "Toruń po mojemu"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485764

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.US.2611.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 159390,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia – warsztaty rozwoju umiejętności życiowych1. Warsztaty zakładają m.in.:
- trening umiejętności społecznych,
- trening radzenia sobie z emocjami,
- trening interpersonalny,
- trening asertywności,
- edukację finansową,
- autoprezentację i wystąpienia publiczne,
- trening kreatywności,
- umiejętność załatwiania spraw w instytucjach publicznych.
2. Usługi świadczone będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników warsztatów, w dni robocze, także w godzinach popołudniowych tj. do 16:00 (w szczególnych sytuacjach godziny te mogą zostać wydłużone po uzgodnieniu z Zamawiającym)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w pierwotnie przewidzianym terminie.
3. Warsztaty realizowane będą w punkcie lokalnym projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Torunia

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia – warsztaty ABC przedsiębiorczości1. Warsztaty zakładają m. in:
- przeszkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej,
- zakładania spółdzielni socjalnej,
- pracy w PES,
- umiejętności pozyskiwania środków na założenie własnego biznesu
2. Usługi świadczone będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników warsztatów, w dni robocze, także w godzinach popołudniowych tj. do 16:00 (w szczególnych sytuacjach godziny te mogą zostać wydłużone po uzgodnieniu z Zamawiającym)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w pierwotnie przewidzianym terminie.
3. Warsztaty realizowane będą w punkcie lokalnym projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Torunia

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia – warsztaty treningu motywacyjnego. 1. Warsztaty pod hasłem ”Aby chciało nam się chcieć”.
2. Usługi świadczone będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników warsztatów, w dni robocze, także w godzinach popołudniowych tj. do 16:00 (w szczególnych sytuacjach godziny te mogą zostać wydłużone po uzgodnieniu z Zamawiającym)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w pierwotnie przewidzianym terminie.
3. Warsztaty realizowane będą w punkcie lokalnym projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Torunia

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV zamówienia – warsztaty aktywizacyjne. 1. Warsztaty zakładają m. in.:
- przeszkolenie z zakresu informacji o realiach rynku pracy,
- metody poszukiwania pracy,
- zasady rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
- doradztwo ds. godzenia życia zawodowego
i rodzinnego,
- sposoby komunikacji i autoprezentacji,
- tworzenie dokumentów aplikacyjnych
2. Usługi świadczone będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników warsztatów, w dni robocze, także w godzinach popołudniowych tj. do 16:00 (w szczególnych sytuacjach godziny te mogą zostać wydłużone po uzgodnieniu z Zamawiającym)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w pierwotnie przewidzianym terminie.
3. Warsztaty realizowane będą w punkcie lokalnym projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Torunia

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 30000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39996 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44550 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790169015

7.3.3) Ulica: ul. Żółkiewskiego 37/41

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44550 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44550 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44550 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44550 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Doskonalenia Zawodowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790169015

7.3.3) Ulica: ul. Żółkiewskiego 37/41

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44550 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44550 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44550 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Doskonalenia Zawodowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790169015

7.3.3) Ulica: ul. Żółkiewskiego 37/41

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44550 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Doskonalenia Zawodowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790169015

7.3.3) Ulica: ul. Żółkiewskiego 37/4

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.