eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kąty Wrocławskie › Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie miasta Kąty WrocławskieOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie miasta Kąty Wrocławskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932141549

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 maja 85

1.5.2.) Miejscowość: Kąty Wrocławskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-080

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgmkwr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgmkwr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie miasta Kąty Wrocławskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7efd3d4-a24b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039009/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie miasta Kąty Wrocławskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ;
zamowienia@zgmkwr.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opisane w SWZ w pkt. XII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisane w SWZ w pkt. IV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na:
a. utrzymaniu czystości i porządku na drogach i chodnikach,
b. opróżnianiu koszy ulicznych i utrzymaniu ławek,
c. obsłudze dystrybutorów „psia stacja”
w obrębie miasta Kąty Wrocławskie – zgodnie z wykazem terenów oraz lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia zawartych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do umowy.

2. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia czynności porządkowych będących następstwem zdarzeń losowych od ich zaistnienia i otrzymania powiadomienia od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie minimum:
a. jedną usługę odpowiadającą charakterem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia minimum w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach publicznych oraz opróżniania koszy ulicznych na odpady, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto lub
b. dwie usługi odpowiadające charakterem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia minimum w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach publicznych oraz opróżniania koszy ulicznych na odpady, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.

Wykonawca musi udokumentować doświadczenie w zakresie wykonania prac.

Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował ciągnikiem rolniczym z przyczepą ciągnikową lub autem ciężarowym, zamiatarką samochodową, zamiatarką ciągnikową oraz samochodem ze skrzynią ładunkową o maksymalnej masie całkowitej 3,5t). Należy wypełnić załącznik nr 4 do SWZ w postaci wykazu sprzętu, który będzie stanowił integralną część umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e. zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia (ceny materiałów, paliwo itp.) jeżeli zmiany te będą poparte wskaźnikiem towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego i mają wpływ na wykonanie zamówienia przez Wykonawcę – na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zwróci się do Zamawiającego, wskazując okoliczności leżące u podstaw wniosku o zmianę oraz ich wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. e) niniejszego paragrafu może nastąpić najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od zawarcia umowy oraz nie częściej niż co trzy miesiące i może dotyczyć jedynie realizacji zamówienia po dacie złożonego wniosku o zmianę. Strona umowy składa pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur obejmujących płatności dotyczące usług wykonanych po upływie minimum 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz odpowiednio dotyczących usług wykonanych po upływie następnych minimum 3 miesięcy w przypadku, gdy wystąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, a suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z komunikatem Prezesa GUS odpowiednio za 6 lub 3 ostatnie miesiące będzie różna od ± 3,5 %.
4. Łączna kwota zmian wprowadzonych na tej podstawie nie przekroczy 20% wartości umowy brutto, tj.: kwoty wskazanej w §6 ust.1.
5. Nadto, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:
a. podjęcia przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich uchwały o usługach dodatkowych, o których mowa w art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy;
b. zmiany lub wejścia w życie przepisów prawa mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy;
c. zmiany lub wejścia w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych przez organy administracji publicznej, w tym również Radę Miejską w Kątach Wrocławskich, mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy;
d. pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
e. zmiany danych teleadresowych stron;
f. zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy lub Zamawiającego.
6. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnej i przekazywanych na adres ujęty w petitum umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 15:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.