eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radecznica › Dostawa 3 (trzech) sztuk samochodów osobowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 3 (trzech) sztuk samochodów osobowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klasztorna 4

1.5.2.) Miejscowość: Radecznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-463

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 681 88 40

1.5.8.) Numer faksu: 84 681 87 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radecznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radecznica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 3 (trzech) sztuk samochodów osobowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3092ae3-9f1b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076498

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070120/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodów osobowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d3092ae3-9f1b-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej sekretariat@radecznica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej są sporządzane, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) – zwane dalej jako „Rozporządzenie” – w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), odsyłającym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070) oraz zgodnie z formatami podpisu elektronicznego określonymi w tych przepisach prawa – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .xades, .pades, .txt, .xls, .xlsx, .zip.
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
b) odnośnie podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
UWAGA!
Złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu a następnie jego zeskanowanie i przesłanie do Zamawiającego nie jest równoznaczne z podpisem osobistym, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy oraz niniejszej SWZ i w takim przypadku oferta zostanie odrzucona.
Przez podpis osobisty, zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816), należy rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
c) odnośnie podpisu zaufanego:
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB. Szczegółowe informacje dotyczące podpisu zaufanego można uzyskać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Jeżeli jest to możliwe, zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego – wewnętrznego – który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (dostępny pod adresem internetowym ttps://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/PZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6. Przedmiotem zamówienia w jest dostawa 3 (trzech) sztuk fabrycznie nowych lub zarejestrowanych samochodów z przebiegiem nie większym niż 15 km, bez napraw lakierniczych
i mechanicznych, pochodzących z autoryzowanego salonu producenta. Rok produkcji 2022
lub 2023. Samochody z napędem hybrydowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

a/ cena (parametr C) - 60 %,
b/ termin realizacji zamówienia (parametr T) - 40 %,

Sposób oceny ofert
a) kryterium cena
Punkty w kryterium cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia zostaną przyznane
w sposób następujący:

najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) kryterium termin realizacji


Punkty w kryterium termin realizacji za wykonanie zamówienia zostaną przyznane w sposób następujący:
najkrótszy termin realizacji zamówienia
T = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 40
termin realizacji zamówienia oferty ocenianej

Minimalny termin realizacji umowy wynosi 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji krótszy niż 30 dni, Zamawiający przyjmie do oceny termin 30 dni. Maksymalny termin realizacji wynosi 180 dni.
Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie nie poda terminu realizacji umowy, to Zamawiający przyjmie
do oceny maksymalny 180 dniowy termin realizacji.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

S = C +T

Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt odpowiada 1 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
e) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SWZ
Inne:
f) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W okolicznościach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.