eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomianki › Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 - etap II w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej" - zad. 2018/15.Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap II w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2022

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap II w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07f47b75-a211-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076452

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00069839/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - etap 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

1. Projekt pn. „Rozbudowa parku artystów w Dąbrowie Zachodniej w Gminie Łomianki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 03001-6935-UM0714944/22 z 13/09/2022.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020
r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim
mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ przekazuje się pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
3. Szczegółowy zakres i sposób sporządzania i przekazywania ww. dokumentów został określony w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.
5. Pytania do SWZ Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy o której mowa powyżej.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest
Gmina Łomianki, reprezentowana przez Burmistrza Łomianek z siedzibą w Łomiankach, przy ul.
Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki, telefon: 22 888 98 05 adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach można uzyskać pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap II w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej” – zad. 2018/15.
2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie budowlanym pn. Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na dz. nr ew. 1/3 w ramach zadania: „Zagospodarowania terenu pod Park Artystów wraz z kurtyną wodną w ramach zadania budżetowego 2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej oraz zadania 2020/18 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż” na dz. Nr Ew.1/3 (pas drogowy przy
ul. Zachodniej), 0024 Łomianki, gm. Łomianki. oraz „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót”.
3. Przedmiar robót należy traktować jako dokument dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty.
4. Roboty powinny być wykonane w następującym zakresie:
1) Roboty przygotowawcze ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych.
2) Wykonanie prac związanych z wytyczeniem lokalizacji urządzeń oraz nawierzchni.
3) Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy wraz z zasilaniem
w energię elektryczną i doprowadzeniem wody.
4) Przygotowanie terenu – wykonanie pomiarów, zabezpieczenie drzew i krzewów, karczowanie krzewów, obsługa geodezyjna.
5) Prace ziemne: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie, profilowanie
i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie drenażu terenu.
6) Prace w zakresie budowy ciągu pieszego wraz z nawierzchnią wodoprzepuszczalną typ ekoway w kolorze pomarańczowym w obrzeżach metalowych.
7) Wykonanie powłoki z barwionej żywicy do pokrywania betonowej warstwy ścieralnej na istniejących zjazdach.
8) Budowa oświetlenia (podłączenie zasilania instalacji elektrycznej do istniejącego oświetlenia Parku Artystów Etap I).
9) Dostawa i montaż lamp oświetleniowych,
10) Dostawa i montaż elementów małej architektury: okrągłe ławki 8 szt. ø 128 cm i 1 szt. ø 64 cm wraz z nawierzchnią wodoprzepuszczalną typ ekoway w kolorze szarym, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica z regulaminem (treść regulaminu i wygląd tablicy należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej).
11) Dostawa i montaż platformy spotkań tj. dużej ławy o ø 6,6 m z okrągłymi wycięciami/otworami z oświetleniem LED.
12) Dostawa i montaż urządzenia audio w platformie spotkań.
13) Dostawa i montaż podpis/autograf w dużej skali wykonany ze stali nierdzewnej.
14) Wykonanie nasadzeń roślin.
15) Prace pielęgnacyjno-sanitarne istniejących drzew i krzewów (wycinki krzewów, usunięcie karpin, zabiegi pielęgnacyjne, przesadzenie drzew, renowacja trawnika na terenie wykonywanych prac).
16) Dostawa i montaż słupa stalowego informacyjnego o wys. 3 m w kolorze pomarańczowym z podświetlonym od wewnątrz napisem PARK ARTYSTÓW.
17) Renowacja trawników.
18) Uprzątnięcie terenu.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 50% szacowanej wartości zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: budowie/przebudowie obejmującej wykonanie ciągów pieszych lub rowerowych lub pieszorowerowych
o nawierzchni mineralnej lub epoksydowej lub brukarskiej lub poliuretanowej o łącznej długości min. 100 mb,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu parku
lub skweru lub placu z elementami małej architektury i oświetleniem obejmującą min. sadzenie drzew i krzewów, odwodnienie terenu (drenaż),
wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykaże spełnienie robót łącznie wskazanych w punktach a) i b).
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub drogowej i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ww. osoba skierowana do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki
w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne
na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie pełnienia ww. funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust 1 ustawy UOBN
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykazu robót budowlanych w których Wykonawca wykaże że wykonał należycie:
a) co najmniej dwie dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie obejmującej wykonanie ciągów pieszych lub rowerowych
lub pieszorowerowych o nawierzchni mineralnej lub epoksydowej
lub brukarskiej lub poliuretanowej o łącznej długości min. 100 mb,
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu parku lub skweru lub placu z elementami małej architektury i oświetleniem obejmującą min. sadzenie drzew i krzewów, odwodnienie terenu (drenaż)
wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykaże spełnienie robót łącznie wskazanych w punktach a) i b).
4) Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej i należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ww. osoba skierowana do realizacji zamówienia ma posiadać opłacone składki w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia ww. funkcji; skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp
dotyczących realizacji przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się
one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
3. Dopuszcza się zmianę której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 15% wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności,
3) w przypadku odmowy wydania lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli, posesji do celów realizacji inwestycji – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności.
4) zlecenia Wykonawcy robót o których mowa w ust.2 pkt 2) niniejszego paragrafu.
6. Fakt wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.5 pkt 1) i 2) musi być potwierdzony
w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. W przedstawionych w ust. 5 pkt 1), 2) przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia.
8. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 5 zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust. 5 musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena (C) – waga kryterium 60%
Gwarancja (G) – waga kryterium 40%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.