eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV 4x4 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w podziale na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV 4x4 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220523800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sucha 12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-531

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58/ 343-00-87; 58/ 343-00-90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.kaczmarek@wbgitr.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wbgitr.gdansk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV 4x4 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w podziale na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ee8e406-a215-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026451/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV 4x4 w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ee8e406-a215-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pani/Pan Justyna Kaczmarek,
tel. 606-300-640,
e-mail: j.kaczmarek@wbgitr.gdansk.pl
4. Zamawiający dopuszcza również opcjonalnie komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: j.kaczmarek@wbgitr.gdansk.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, których wykaz, forma i sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w Rozdziale XI SWZ sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO zawarty jest w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WBG-AO.26.03.2023.JK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - dostawa fabrycznie nowego samochodu typu SUV 4x4 napędzanego silnikiem hybrydowym typu HEV o DMC poniżej 3,5t
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (Opis techniczny) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (kryteria dotyczą Części nr I i nr II zamówienia):
1) Cena - 60%
2) Czas realizacji dostawy - 40%
2. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach obliczana jest jak poniżej:
1) Cena – waga 60 % = 60 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60.
W kryterium „Cena” oferty będą podlegać ocenie wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty rozpatrywanej ) x 60 pkt
2) Czas realizacji dostawy - waga 40 % = 40 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40. Czas realizacji dostawy należy podać w pełnych miesiącach w „Formularzu ofertowym”. Czas realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 9 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże czas realizacji dłuższy niż 9 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże czasu realizacji dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas realizacji dostawy wynoszący 9 miesięcy.
Punkty obliczane będą następująco:
Liczba punktów: = (najkrótszy czas realizacji dostawy/ czas realizacji dostawy w ofercie rozpatrywanej) x 40 pkt
3. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
Pc = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” + liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas realizacji dostawy”
gdzie Pc stanowi całkowitą liczbę punktów dla rozpatrywanej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - dostawa fabrycznie nowego samochodu typu SUV 4x4 napędzanego silnikiem spalinowym (benzynowym lub Diesel) lub silnikiem hybrydowym typu HEV lub MHEV o DMC poniżej 3,5t.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (Opis techniczny) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (kryteria dotyczą Części nr I i nr II zamówienia):
1) Cena - 60%
2) Czas realizacji dostawy - 40%
2. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach obliczana jest jak poniżej:
1) Cena – waga 60 % = 60 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60.
W kryterium „Cena” oferty będą podlegać ocenie wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty rozpatrywanej ) x 60 pkt
2) Czas realizacji dostawy - waga 40 % = 40 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40. Czas realizacji dostawy należy podać w pełnych miesiącach w „Formularzu ofertowym”. Czas realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 9 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże czas realizacji dłuższy niż 9 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże czasu realizacji dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas realizacji dostawy wynoszący 9 miesięcy.
Punkty obliczane będą następująco:
Liczba punktów: = (najkrótszy czas realizacji dostawy/ czas realizacji dostawy w ofercie rozpatrywanej) x 40 pkt
3. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
Pc = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” + liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas realizacji dostawy”
gdzie Pc stanowi całkowitą liczbę punktów dla rozpatrywanej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale V SWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące podmiotowe środki dowodowe w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – interaktywny dokument wygenerowany i wypełniony na Platformie e-Zamówienia,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (Opis techniczny) stanowiący integralną część oferty wg Załączników 1,2 - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (prawo do podpisania oferty i innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą) w przypadku, gdy fakt umocowania nie wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo notarialnie potwierdzonej kopii elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie). Postanowienia, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (Liderem).
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadkach, gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia typu: katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, stan wojenny, wojna, atak terrorystyczny. W takim przypadku strony mają prawo przesunąć termin realizacji zamówienia maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu w/w przeszkód;
3) zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
4) konieczna będzie zmiana parametrów technicznych przedmiotu umowy, w przypadku gdy przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia adres strony https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.