eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stęszew › ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROKU 2023Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROKU 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630502975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mosińska 15

1.5.2.) Miejscowość: Stęszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-060

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 509325032

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@steszew.zakladkomunalny.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://steszew.zakladkomunalny.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROKU 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46ded2fa-a21e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_steszew/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_steszew/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: odbiór i zagospodarowanie skratek (kod odpadu 190801) i zawartości piaskowników ( kod odpadu 190802 ) z oczyszczalni ścieków w Witoblu i Strykowie.
a. Skratki – 40 Mg
b. Zawartość piaskowników – 93 Mg
Przedmiotem zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni Strykowo, skratek oraz zawartości piaskowników z terenu oczyszczalni ścieków w Witoblu i Strykowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów i osadów, przez co rozumie się odbiór własnymi środkami transportu, załadunek, transport do miejsc przetwarzania i docelowe przetwarzanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) z zachowaniem zasad postępowania z odpadami określonych w obowiązujących przepisach a w szczególności
o Ustawie z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 z późń zm.);
o Ustawie z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1973 z późń. zm.);
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich pojemników ( kontenerów ), w których zamawiający gromadził będzie ilości transportowe odpadów i osadów. Wielkość pojemników ( kontenerów ) powinna odpowiadać bieżącej sytuacji i potrzebom zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia odbiór odpadów lub osadów na zgłoszenie zamawiającego ( telefoniczne lub e-mailem) w terminie do 5 dni roboczych.
5. W momencie odbioru odpadów i osadów wykonawca staje się ich posiadaczem i przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sposób ich dalszego zagospodarowania w tym transport i przetwarzanie , które powinno być zgodne z posiadanymi zezwoleniami w tym decyzjami zezwalającymi na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu danych odpadów lub osadów. Wykonawca zapewni załadunek własnymi siłami załadowczymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych ( kod odpadu 190805 ) z oczyszczalni w Strykowie.
Osady ściekowe – 250 Mg
1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni Strykowo
2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów i osadów, przez co rozumie się odbiór własnymi środkami transportu, załadunek, transport do miejsc przetwarzania i docelowe przetwarzanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) z zachowaniem zasad postępowania z odpadami określonych w obowiązujących przepisach a w szczególności
o Ustawie z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 779 z późń zm.);
o Ustawie z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1973 z późń. zm.);
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich pojemników ( kontenerów ), w których zamawiający gromadził będzie ilości transportowe odpadów i osadów. Wielkość pojemników ( kontenerów ) powinna odpowiadać bieżącej sytuacji i potrzebom zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia odbiór odpadów lub osadów na zgłoszenie zamawiającego ( telefoniczne lub e-mailem) w terminie do 5 dni roboczych.
5. W momencie odbioru odpadów i osadów wykonawca staje się ich posiadaczem i przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sposób ich dalszego zagospodarowania w tym transport i przetwarzanie , które powinno być zgodne z posiadanymi zezwoleniami w tym decyzjami zezwalającymi na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu danych odpadów lub osadów. Wykonawca zapewni załadunek własnymi siłami załadowczymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż:
a. posiada aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu odpadu o kodzie 190801 i 190802, wydaną zgodnie z przepisami i ważną przez cały okres obowiązywania umowy
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 1 zamówienia
b. Wpis do Rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 190801 i 190802
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 1 zamówienia
c. posiada aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu odpadu o kodzie 190805 wraz z potwierdzeniem wpisu do BDO, wydaną zgodnie z przepisami i ważną przez cały okres obowiązywania umowy.
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 2 zamówienia
d. Wpis do Rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 190805
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 2 zamówienia
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie transportu i przetwarzania odpadów.
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 1 i na część nr 2 zamówienia
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia obejmują:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ustawy Pzp
2) Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:
1) aktualna decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu odpadu o kodzie 190801 i 190802 wraz z potwierdzeniem wpisu do BDO, wydana zgodnie z przepisami i ważna przez cały okres obowiązywania umowy
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 1 zamówienia
2) potwierdzenie wpisu do Rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 190801 i 190802
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 1 zamówienia
3) aktualna decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu odpadu o kodzie 190805 wydana zgodnie z przepisami i ważna przez cały okres obowiązywania umowy.
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 2 zamówienia
4) potwierdzenie wpisu do Rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 190805
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 2 zamówienia
5) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem uiszczenia należnych składek.
warunek dotyczy wykonawców składających oferty na część nr 1 i część nr 2 zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy jeżeli konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający , działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć a zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a ich łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości umowy pierwotnej.
3. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmiany spowodowane:
1) wystąpieniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych powiązanych z przedmiotem zamówienia, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne i celowe;
3) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;
4) zmianą obowiązującej stawki VAT;
5) działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację umowy;
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany poziomu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp.
1) ustala się poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 4 uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia na 20% wartości ceny materiałów lub kosztów,
2) termin początkowy ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 określa się na dzień 1 lipca 2023 r.,
3) ustala się sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, w ten sposób że stanowić on będzie wskaźnik ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
4) maksymalną zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, ustala się w wysokości nie większej niż 10% wartości.
5. Zamawiający przewiduje zmianę umowy o której mowa w art. 455, ust.2, do 10 % wartości pierwotnej umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem podanym na stronie www.zgkimsteszew.pl w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.