eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żarów › Budowa i przebudowa dróg gminnych w ŻarowieOgłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Żarowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Żarów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-130

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 743067333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.zarow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych w Żarowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cab82986-a230-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046123/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie

1.1.4 Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umzarow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy przetargowej Gminy Żarów (zwanej dalej „Platformą”) znajdującą się pod adresem: https://umzarow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@um.zarow.pl (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na Platformie).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy dostępne są pod adresem: https://umzarow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.htmlW razie jakichkolwiek problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla Wykonawców: Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net dostępnego poniedziałek- piątek godz. 8.00-16.00.Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. O usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2021r. Poz. 670) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2020r. Poz. 332, z późn. zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2 58-2301 Żarów tel. 74 8580 591;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie jest Pan Piotr Chałaszczyk, kontakt: adres e-mail bezp.info@gmail.com*;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego R.271.2.2023 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, mających na celu budowę i przebudowę dróg gminnych w Żarowie obejmujący dwie części (zadania):
1) Część 1 - ZADANIE I – „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie”;
2) Część 2 - ZADANIE II - „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie”
2. Na przedmiot zamówienia określony w ust. 1 składa się:
1) ZADANIE I – „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie”, zgodnie z projektem budowlanym autorstwa Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Progress mgr inż. Mariusz Szyrner, ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ul. Bukowej, Wierzbowej i Jodłowej w miejscowości Żarów. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej. Stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej jest droga o nawierzchni nieulepszonej. Trasa drogi przebiega po śladzie istniejącej stanowiącej obsługę przyległych terenów. Zakres prac obejmuje budowę i przebudowę jezdni, chodników, oraz zatok postojowych. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci oświetlenia drogowego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
- przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 833,13 m, które będą posiadać jezdnię z kostki betonowej o szerokości 5,0 m – 5,5 m, chodnik z kostki betonowej o szerokości min. 2,0 m (lokalne 1,8 m) oraz zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej do parkowania prostopadłego o szerokości 4,5 m i równoległego o szerokości 2,5 m;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości 1 328 m, w skład której będą wchodzić studnie betonowe włazowe Ø1000 oraz Ø1200, studnie włazowe murowane Ø1200, kanały o średnicy Ø200 - Ø500 z rur PP SN10, oraz wpusty uliczne ściekowe tradycyjne ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy Ø500 mm i osadnikiem o głębokości 0,7 m;
- budowa linii kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0.4 kV oświetlenia drogowego o całkowitej długości 831,14 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:

1) „Cena ofertowa brutto” – C;
2) „Gwarancja” – G; (Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy)

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
1) Cena ofertowa brutto – 60 % = 60 pkt obliczana wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty
C= ----------------------------------------- x 0,6 x 100
Cena badanej oferty


2) Termin Gwarancji – 40% = 40 pkt, obliczany następująco:
Termin gwarancji badanej oferty
T = ----------------------------------------------------------------- x 0,4 x 100
Najdłuższy termin gwarancji z badanych ofert


3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta, zostanie obliczona na podstawie sumy punktów przyznanych w kryterium „Cena ofertowa brutto” i kryterium „Termin gwarancji”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji” zostanie dokonana w oparciu o przedstawiony w formularzu ofertowym termin gwarancji.
6. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, mających na celu budowę i przebudowę dróg gminnych w Żarowie obejmujący dwie części (zadania):
1) Część 1 - ZADANIE I – „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie”;
2) Część 2 - ZADANIE II - „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie”
Na przedmiot zamówienia określony w ust. 1 składa się:2) ZADANIE II - „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” zgodnie z projektem budowlanym autorstwa Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Progress mgr inż. Mariusz Szyrner, ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka i Ks. Jadwigi w miejscowości Żarów. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej. Stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej jest droga o nawierzchni nieulepszonej. Trasa drogi przebiega po śladzie istniejącej stanowiącej obsługę przyległych terenów. Zakres prac obejmuje budowę i przebudowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje się budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci oświetlenia drogowego oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci celem likwidacji kolizji z projektowanym układem drogowym.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) ul. Ks. Jadwigi Śląskiej w Żarowie (wraz z sięgaczami - ul. H. Brodatego i ul. B. Krzywoustego) o łącznej długości 606,84 m:
- rozebranie istniejących chodników, ułożenie odzyskanych materiałów tj. kostki brukowej, krawężników i obrzeży na paletach oraz przewiezienie we skazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 5 km,
- przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 110976D o długości 334,07 m, która będzie posiadać jezdnię z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodnik obustronny z kostki betonowej o szerokości 1,5 m – 2,0 m oraz ścieżkę rowerową z z betonu asfaltowego o szerokości 2,0 m;
- przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 110970D o łącznej długości 227,05 m, która będzie posiadać jezdnię z kostki betonowej o szerokości 5,0 m, chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m oraz zatokę postojową dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego z kostki betonowej o szerokości 4,50 m, układ drogowy będzie realizowany jako ciąg pieszo – jezdny;
- przebudowa drogi gminnej 110849D o łącznej długości 45,72 m, która będzie posiadać jezdnię z kostki betonowej o szerokości 6,0 m oraz zatoki postojowe obustronne dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego z kostki betonowej o szerokości 5,00 m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości 703,30 m w skład której będą wchodzić studnie betonowe włazowe Ø1000 oraz Ø1200, kanały o średnicy Ø200 - Ø315 z rur PCV SN8 (lite), oraz wpusty uliczne ściekowe tradycyjne ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy Ø500 mm i osadnikiem o głębokości 0,7 m wraz z budową zbiornika retencyjno - odparowującego;
- budowa linii kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0.4 kV oświetlenia drogowego o całkowitej długości 665,25 m oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej.
b) ul. Cembrowskiego i Stumetrówka w Żarowie
- przebudowa drogi gminnej o łącznej długości 534,87 m, droga będzie posiadać jezdnię z kostki betonowej o szerokości 3,5 m – 4,5 m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości 420 m, w skład której będą wchodzić studnie betonowe włazowe Ø1000, studnie włazowe murowane Ø1200 oraz studnie tworzywowe Ø425 i Ø630, kanały o średnicy Ø200 - Ø315 z rur PCV SN8 (lite), oraz wpusty uliczne ściekowe tradycyjne ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy Ø500 mm i osadnikiem o głębokości 0,7m;
- budowa linii kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0.4 kV oświetlenia drogowego o całkowitej długości 204,30 m oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej.
Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich.
Grunt z urobku związany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostałe elementy z rozbiórki istniejących nawierzchni należy w całości zutylizować na składowiskach do tego celu przeznaczonych.
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa winny być konsultowane z autorami projektu.
Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami - zgodnie ze sztuką budowlaną.
Zakres robót obejmuje również inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
- wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
- oznakowanie placu budowy i organizację zaplecza budowy,
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne,
- uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,
- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,
- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- inne czynności wynikające ze specyfiki danych robót.
Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.
3.
4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji technicznej .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:

1) „Cena ofertowa brutto” – C;
2) „Gwarancja” – G; (Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy)

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
1) Cena ofertowa brutto – 60 % = 60 pkt obliczana wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty
C= ----------------------------------------- x 0,6 x 100
Cena badanej oferty


2) Termin Gwarancji – 40% = 40 pkt, obliczany następująco:
Termin gwarancji badanej oferty
T = ----------------------------------------------------------------- x 0,4 x 100
Najdłuższy termin gwarancji z badanych ofert


3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta, zostanie obliczona na podstawie sumy punktów przyznanych w kryterium „Cena ofertowa brutto” i kryterium „Termin gwarancji”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji” zostanie dokonana w oparciu o przedstawiony w formularzu ofertowym termin gwarancji.
6. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Część 1 lub Część 2 lub Część 1 i 2
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100)

d) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Część 1 lub Część 2 lub Część 1 i 2

1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane (dwa odrębne zamówienia) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, parkingów, placów, ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni przynajmniej 500m2 każda z robót;
oraz
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane (dwa odrębne zamówienia): polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub sieci wodociągowej o długości przynajmniej 300m każda z robót;W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
2. - przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane (dwa odrębne zamówienia): polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, parkingów, placów, ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni przynajmniej 500m2 każda z robót,
1. - przynajmniej jeden z nich wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane (dwa odrębne zamówienia): polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub sieci wodociągowej o długości przynajmniej 300m każda z robót;2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
3.
Część 1 lub Część 2 lub Część 1 i 2
4.
1. - 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający informuje, iż dopuszcza posiadanie uprawnień równoważnych, przez które rozumie się ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2021r., poz. 1646).- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający informuje, iż dopuszcza posiadanie uprawnień równoważnych, przez które rozumie się ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2021r., poz. 1646).
5.
- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zamawiający informuje, iż dopuszcza posiadanie uprawnień równoważnych, przez które rozumie się ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2021r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy w zakresie art 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. Poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.- Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – według załącznika nr 3 do SWZ.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według załącznika nr 9 do SWZ.
c) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

15. Do oferty należy dołączyć:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda odpisu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów tj. wskaże adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców;
5) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (jeżeli dotyczy);
7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Żarów dostępnej pod adresem https://umzarow.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.