eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie us逝g w zakresie wywozu nieczysto軼i sta造ch z jednostek podleg造ch KSP z terenu powiatu: mi雟kiego.Og這szenie z dnia 2023-02-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g w zakresie wywozu nieczysto軼i sta造ch z jednostek podleg造ch KSP z terenu powiatu: mi雟kiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: KOMENDA STOΒCZNA POLICJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012126482

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowolipie 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-150

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://ksp.policja.gov.pl/zam/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g w zakresie wywozu nieczysto軼i sta造ch z jednostek podleg造ch KSP z terenu powiatu: mi雟kiego.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f069324b-a143-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00076125

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721656

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721656

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim.
2. Komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji (innych ni oferta Wykonawcy), odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, tj. za po鈔ednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platform” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721656
3. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej, zosta造 opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Spos鏏 sporz康zenia, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.
5. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie oraz zobowi您uje si, korzystaj帷 z Platformy, przestrzega postanowie Regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem Platformy wynosi 150 MB.
7. Za dat:
1) przekazania oferty przyjmuje si dat jej przekazania w systemie Platformy poprzez klikni璚ie przycisku Z堯 ofert w drugim kroku i wy鈍ietlaniu komunikatu, 瞠 oferta zosta豉 z這穎na.
2) zawiadomie, dokument闚 lub o鈍iadcze elektronicznych, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych informacji sporz康zonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje si dat klikni璚ia przycisku Wy郵ij wiadomo嗆 po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do Zamawiaj帷ego.
8. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ. Zamawiaj帷y udzieli wyja郾ie niezw這cznie, jednak nie p騧niej ni na 2 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert (udost瘼niaj帷 je na stronie internetowej prowadzonego post瘼owania (Platformie), pod warunkiem 瞠 wniosek o wyja郾ienie tre軼i SWZ wp造n掖 do Zamawiaj帷ego nie p騧niej ni na 4 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyja郾ienie tre軼i SWZ nie wp造nie w terminie, Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku udzielania wyja郾ie SWZ oraz przed逝瞠nia terminu sk豉dania ofert. Przed逝瞠nie terminu sk豉dania ofert nie wp造wa na bieg terminu sk豉dania wniosku o wyja郾ienie tre軼i SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): XVIII. Klauzula informacyjna dotycz帷a przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Sto貫czny Policji;
2) nadz鏎 nad prawid這wym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:
adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;
adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: 安iadczenie us逝g w zakresie wywozu nieczysto軼i sta造ch z jednostek podleg造ch KSP z terenu powiatu: mi雟kiego, nr ref.: WZP-188/23/13/AG;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
*Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
**Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-188/23/13/AG

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 147312,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 安iadczenie us逝g w zakresie wywozu nieczysto軼i sta造ch z jednostek podleg造ch KSP z terenu powiatu: mi雟kiego.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ oraz Rozdzia XIX SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90511000-2 - Us逝gi wywozu odpad闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Us逝gi recyklingu odpad闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 36 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Opis kryteri闚 oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteri闚 i sposobu
oceny ofert zosta okre郵ony w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji us逝gi w przypadku zg這sze awaryjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y wymaga wykazania przez Wykonawc spe軟ienia warunk闚 okre郵onych w art. 112 ust. 2 ustawy dotycz帷ych:
1) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiada wpis do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej w zakresie odbierania odpad闚 zgodnie z ustaw z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach, z terenu na kt鏎ym znajduj si obiekty Zamawiaj帷ego wskazane w za陰czniku nr 6 do SWZ,
b) Wykonawca musi posiada wpis do rejestru podmiot闚 wprowadzaj帷ych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj帷ych odpadami zgodnie z ustaw z dnia14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699).
2) Wykonawca musi dysponowa - min. 2 pojazdami do wywozu nieczysto軼i sta造ch niesegregowanych i min. 1 pojazdem do wywozu nieczysto軼i sta造ch segregowanych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1) Za鈍iadczenia o wpisie do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej w zakresie odbierania odpad闚 zgodnie z ustaw z dnia 13 wrze郾ia 1996 r. (t. j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach, z terenu na kt鏎ym znajduj si obiekty Zamawiaj帷ego wskazane w za陰czniku nr 6 do SWZ,
2) Za鈍iadczenia o wpisie do rejestru do rejestru podmiot闚 wprowadzaj帷ych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj帷ych odpadami zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t. j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 699),
3) Wykaz narz璠zi (pojazd闚) dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Wz鏎-za陰cznik nr 6 do SIWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia:
1. Zamawiaj帷y bada, czy nie zachodz podstawy wykluczenia wobec ka盥ego z tych Wykonawc闚.
2. O鈍iadczenie dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz przes豉nek wykluczenia z post瘼owania - za陰czniki nr 2 i 3 do SWZ - sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Do oferty nale篡 za陰czy pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
4. Do oferty nale篡 za陰czy o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczaj, zmian ceny jednostkowej w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towar闚 i us逝g;
2) wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych;
- je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc i Wykonawca udowodni ten fakt Zamawiaj帷emu.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721656

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. O udzielenie przedmiotowego zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i4 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie
bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).
2. Je瞠li Wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby Zamawiaj帷y zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y bada, czy nie zachodz podstawy wykluczenia wobec ka盥ego z tych Wykonawc闚.
4. Je瞠li Wykonawcy zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia Podwykonawcy, Zamawiaj帷y zbada, czy nie zachodz wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy.
5. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je瞠li ma lub mia interes w uzyskaniu zam闚ienia oraz poni鏀 lub mo瞠 ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj帷ego przepis闚 ustawy, przys逝guj 鈔odki ochrony prawnej okre郵one w dziale IX ustawy.
6. Termin wykonania przedmiotu zam闚ienia - 36 miesi璚y, jednak瞠 nie wcze郾iej ni od dnia 01.04.2023 r.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.