eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz powstających w wyniku oczyszczania ścieków z terenów WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz powstających w wyniku oczyszczania ścieków z terenów WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Choró Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473211271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okólna 181

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-520

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@centrumpluc.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: centrumpluc.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz powstających w wyniku oczyszczania ścieków z terenów WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3e45f05-a21b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014795/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz powstających w wyniku oczyszczania ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720694

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postęp. prowadzone pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/720694. Komunikacja między Wykonawcami a Zamaw. w szczególności w zakresie:- przesyłania Zamaw. pytań do treści SWZ- przesył. odp. na wezw. Zamaw. do złożenia podmiot. środków dowod.- przesył. odp. na wezw. Zamaw. do złożenia poprawienia uzupełnienia oświad. o którym mowa w art125 ust 1, podmiot. środków dowod., innych dokum. lub oświad. składanych w postęp.- przesył. odp. na
wezw. Zamaw. do złożenia wyjaśnień dot. treści oświad. o którym mowa w art. 125 ust 1 lub złożonych podmiot. środków dowod. lub innych dokum. lub oświad. składanych w postęp.- przesył. odp. na wezw. Zamaw. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiot. środków dowod.- przesł. odp. na inne wezw. Zamaw. wynikające z ustawy Pzp- przesył. wniosków, inform., oświad. Wykonawcy przesył. inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i form. „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. (D.U. 2020, poz. 2452) zamieszcza wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. tj. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa, niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołuTLS1.3, g)
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący; b) zapoznał i stosuje się do
Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl
Wykonawcy mogą zgłaszać problemy w trybie mailowym lub telefonicznym na numer infolinii, która podana jest w zakładce kontakt pod adresem: https://opennexus.pl/. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź,
fax 42 659 04 12, adres strony internetowej: www.centrumpluc.com.pl; 2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@centrumpluc.com.pl; 3)Pani/Pana dane osob.
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępow. o udzielenie zamów. Publ.; 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobow. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępow. w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępow. o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamów. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępow. o udzielenie zamów. publ. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępow. o udzielenie zamów.); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępow. o udzielenie zamów. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamów. publ. lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/ZP/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu Szpitala Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Okólnej 181, ul. Wycieczkowej 86 oraz nieczystości stałych ze Zgierza przy ul. Długiej 56

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru i wywozu nieczystości, których odbiór odbywa się na wezwanie Zamawiającego, liczony od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i wywóz nieczystości stałych z terenu Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru i wywozu nieczystości, których odbiór odbywa się na wezwanie Zamawiającego, liczony od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i wywóz nieczystości płynnych z terenu Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru i wywozu nieczystości, których odbiór odbywa się na wezwanie Zamawiającego, liczony od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i wywóz nieczystości powstałych w procesie oczyszczania ścieków z terenu oczyszczalni ścieków przy Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odbioru i wywozu nieczystości, których odbiór odbywa się na wezwanie Zamawiającego, liczony od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień, jeżeli wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2519), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) - dotyczy Części 1, 2;
b) Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień, jeżeli wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu nieczystości płynnych zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2519) – dotyczy Części 1, 3;
c) Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień, jeżeli wykaże, iż jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699) i posiada nadany mu numer rejestrowy, jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach 20 03 99, 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 – dotyczy Części 2, 4.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda:
a) aktualne zezwolenie właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2519), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) - dotyczy Części 1, 2;
b) aktualne zezwolenie właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu nieczystości płynnych zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2519) – dotyczy Części 1, 3;
c) wpis do rejestru dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach 20 03 99, 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 potwierdzonych posiadaniem numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 699 – dotyczy Części 2, 4.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja w oparciu o art. 439 ustawy Pzp), przy zachowaniu następujących warunków:
1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów (materiałów) i usług, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do wskaźnika za kwartał obejmujący datę złożenia przez Wykonawcę oferty, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że wzrost cen materiałów (towarów) spowodował u niego wzrost kosztów realizacji Umowy i pod warunkiem, że zmiana wskaźnika cen towarów (materiałów) i usług Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o którym mowa wyżej przekracza 10% w stosunku do daty zawarcia umowy;
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy, po dokonaniu oceny zasadności zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1);
3) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
4) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4).
2. Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy. Do wniosku powinien być dołączony projekt Aneksu do Umowy.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku:
a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
b) w przypadku zmian przepisów powszechnie obowiązujących, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) zaistnienia jednej z okoliczności określonej w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Strony postanawiają, iż jest dopuszczalna zmiana Umowy w sytuacji o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – to jest, w sytuacji gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 pkt. a) i c) powyżej dokonywane są w drodze Aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy i przedłużenia okresu jej realizacji o maksymalny okres 3 miesięcy, w przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. W takim przypadku ogólna cena umowy nie może ulec zmianie, chyba że umowa stanowi inaczej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720694

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Oferta (formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału.
Do oferty wykonawca załącza również:
4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – jeżeli dotyczy
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.