eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › DZIERŻAWA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH WRAZ Z SYSTEMEM CENTRALNEGO WYDRUKUOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DZIERŻAWA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
WRAZ Z SYSTEMEM CENTRALNEGO WYDRUKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@um.pabianice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.um.pabianice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZIERŻAWA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
WRAZ Z SYSTEMEM CENTRALNEGO WYDRUKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bbedb89-a212-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042785/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z systemem centralnego wydruku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bbedb89-a212-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7bbedb89-a212-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.2. Korzystanie z Platformy e Zamówienia jest bezpłatne.
11.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) w kwestiach formalnych: Edyta Fila–Wyleżych, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, e-mail:
zamówienia.publiczne@um.pabianice.pl;
b) w kwestiach merytorycznych – Paweł Rózga, Sekretarz miasta, e-mail: sekretarz@um.pabianice.pl
11.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
11.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursie.
11.7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
11.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i
przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa
się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia
11.17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: zamówienia.publiczne@um.pabianice.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza Zamawiający wskazuje, ze informacje o sposobie komunikacji zawiera rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z Systemem Centralnego Wydruku”
prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa dzierżawy 18 szt. wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (w tym 2 urządzeń wyposażonych w wewnętrzny finiszer);
2) system centralnego wydruku (maszyna wirtualna) dla dzierżawionych urządzeń, zwany dalej SCW;
3) dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z ich wymianą na urządzeniu
– świadczona przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach przez okres 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Dzierżawione urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed datą ogłoszenia niniejszego postępowania i nieużywane przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzące z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń poleasingowych.
4.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu ciągłość korzystania z SCW z uwzględnieniem szacunku Zamawiającego, że drukowanie / kopiowanie w okresie trwania umowy wyniesie około 3 500 000 stron, w tym:
1) 3 000 000 stron A4 - mono;
2) 500 000 stron A4 – kolor
– z zastrzeżeniem, że:
1) strona formatu A3 liczona jako 2 strony formatu A4;
2) koperty C4, C5 liczone są jako jedna strona A4;
3) pozostałe, niezidentyfikowane formaty drukowania / kopiowania, Zamawiający wlicza do wydruków A4 mono/kolor.
Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) dokona wniesienia, rozmieszczenia, instalacji i konfiguracji urządzeń systemu;
2) zapewni Zamawiającemu prawa do korzystania z oprogramowania składającego się na SCW;
3) skonfiguruje i uruchomi SCW;
4) spersonalizuje 200 zbliżeniowych kart elektronicznych służących do autoryzacji użytkowników;
5) dokona przeszkolenia użytkowników SCW w terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
6) zapewnia obsługę serwisową urządzeń i SCW z uwzględnieniem warunków serwisu SCW, stanowiących załącznik do Umowy;
7) zapewnia dostawę materiałów eksploatacyjnych, za wyjątkiem papieru, wraz z ich wymianą na urządzeniu;
8) zapewnia wsparcia technicznego dla SCW i jego użytkowników.
4.3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
1) Główny kod CPV:
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
2) Dodatkowe kody CPV:
50313100-3 – Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek
50313200-4 – Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
50323200-7 – Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych
30125120-8 – Toner do fotokopiarek
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.4. Szczególne wymagania i wytyczne dla Wykonawcy.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. Przedmiotem takiego zamówienia może być przedłużenie trwania umowy, zwiększenie tego samego rodzaju usług, ujętych w wykazie, i opisie w zakresie identycznym jak objęte zamówieniem. Zakres zamówienia nie przekroczy wartości 20% zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
4.5. Przedmiotowe środki dowodowe.
Jako przedmiotowy środek dowodowy, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
1) kart katalogowych zaproponowanych w formularzu ofertowym urządzeń wielofunkcyjnych.
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych certyfikatów jakości producenta urządzeń na system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001 i ISO 14001.
4.6. Niniejsze zamówienie nie podlega podziałowi na części.
Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi wykonania zamówienia a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

50323200-7 - Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. Przedmiotem takiego zamówienia może być przedłużenie trwania umowy, zwiększenie tego samego rodzaju usług, ujętych w wykazie, i opisie w zakresie identycznym jak objęte zamówieniem. Zakres zamówienia nie przekroczy wartości 20% zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w rozdziale 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik zużycia energii elektrycznej wg współczynnika TEC (E)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wdrożenia i uruchomienia SCW (T) w odniesieniu do terminu określonego w ust. 5.1. SWZ (21 dni roboczych)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okre-sie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej jedną usłu-gę, która spełnia łącznie nw. warunki:
1) polegała na dostawie wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w ilości mi-nimum 15 szt. i/lub wdrożeniu usług centralnego wydruku;
2) obejmowała świadczenie usługi serwisowej wraz dostawą materiałów eks-ploatacyjnych;
3) była o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).

UWAGA
W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (bę-dącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony w zakresie tej usługi, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa wymieniona w warunku udziału w postępowaniu była świad-czona przez okres co najmniej 12 miesięcy.
6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli po-siadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospo-darcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każ-dym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w Rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wykazu usług wykonanych, a w przy-padku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, według wzo-ru określonego w załączniku nr 8 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a je-żeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń po-wtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne do-kumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawio-ne w okresie ostatnich 3 miesięcy
– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) karty katalogowe zaproponowanych w formularzu ofertowym urządzeń wielofunkcyjnych.
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych certyfikatów jakości producenta urządzeń na system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001 i ISO 14001.
8.2.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.2 SWZ lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
8.2.2. Przepisu zapisanego w pkt. 8.2.1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.2.3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) karty katalogowe zaproponowanych w formularzu ofertowym urządzeń wielofunkcyjnych.
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych certyfikatów jakości producenta urządzeń na system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001 i ISO 14001.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim.
13.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
13.6. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą formularz asortymentowo- cenowy stanowiący obligatoryjną część oferty (Załącznik nr 4 do SWZ),
13.16. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz Ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Uwaga! Formularz ofertowy należy podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 13.11 SWZ;
2) Formularz asortymentowo- cenowy stanowiący obligatoryjną część oferty (Załącznik nr 4 do SWZ), (Uwaga: niezłożenie formularza asortymentowo cenowego spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy).
3) Karty katalogowe zaproponowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym urządzeń wielofunkcyjnych – jako przedmiotowy środek dowodowy, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz określające współczynnik TEC dla urządzenia, odzwierciedlający poziom zużycia energii elektrycznej w kWh/tydz.;
4) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych certyfikatów jakości producenta urządzeń na system zarządzania jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001 i ISO 14001 (stosownie do wymagań opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli „Minimalne parametry techniczne” w poz. 35);
5) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy);
7) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy);
8) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o kto rym mowa w pkt. 9.8 SWZ (jeżeli dotyczy);
9) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
10) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru,
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
11) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
e) pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
f) Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Miasto Pabianice, nr rachunku: 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006,
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.2.2023”.
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji / poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji / poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji;
2) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 6.3. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy
złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym;
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3. SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ.
21.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7bbedb89-a212-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
13.11. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w
typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy
załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
13.7. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest
do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych
informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13.8. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić
pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz
podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 13.12 SWZ. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy
pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe
Acrobat Reader DC.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.