eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdówOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321165698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klonowica 5

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-241

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zditm@zditm.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zditm.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cee2881-a21b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036866/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usuwanie pojazdów z dróg w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje, odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy Portal Smart Pzp (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl.
2. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl/elearning.
5) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
6) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
7) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.
8) Komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań i wniosków w ramach postępowania.
9) Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta zamawiającego oraz kont jego Użytkowników Wewnętrznych. Dotyczy to w szczególności: przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji i odpowiedzi na pytania.
10) Zadawanie pytań przez wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
11) Po otwarciu ofert, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje), odbywa się za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”.
12) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Z UWAGI NA LIMIT ZNAKÓW POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAWARTE ZOSTAŁY W ROZDZIALE II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe oferentów i osób, których dane są przekazywane, określone w ofercie są przetwarzane w sposób określony w Rozdziale IV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły dostępne w Rozdziale IV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/1/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość zadysponowanych do wykonania zadania pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do usuwania pojazdów o DMC do 3,5 t

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usuwanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 T w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r . Prawo o ruchu drogowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość zadysponowanych do wykonania zadania pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do usuwania pojazdów o DMC do 3,5 t

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu o DMC do 3,5 t, rower, hulajnoga, motorower, motocykl

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu o DMC od 3,5 t do pow. 16 t (nie dotyczy pojazdu do usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dotyczy części I i II zamówienia:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: zezwolenie określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ww. warunek musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Dotyczy części I zamówienia:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę realizowaną w ramach jednej umowy trwającej nie mniej niż 3 miesiące polegającą na usuwaniu pojazdów z dróg, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę w całości.
UWAGA: Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia to musi wykazać minimum dwie usługi, każda usługa realizowana w ramach jednej umowy trwającej nie mniej niż odpowiednio 3 miesiące i 6 miesięcy: pierwsza umowa o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, a druga umowa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto albo jedną usługę realizowaną w ramach jednej umowy trwającej nie mniej niż 9 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto;
Dotyczy części II zamówienia:
b) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę realizowaną w ramach jednej umowy trwającej nie mniej niż 6 miesięcy polegającą na usuwaniu pojazdów z dróg, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (słownie złotych: sto tysięcy).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę w całości.
UWAGA: Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia to musi wykazać minimum dwie usługi, każda usługa realizowana w ramach jednej umowy trwającej nie mniej niż odpowiednio 3 miesiące i 6 miesięcy: pierwsza umowa o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, a druga umowa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto albo jedną usługę realizowaną w ramach jednej umowy trwającej nie mniej niż 9 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto;
W przypadku, gdy wartość usług wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie
w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Dotyczy części I zamówienia:
c) dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w celu realizacji zamówienia tj.:
• sprzęt do usuwania pojazdów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 3,5 ton (w tym hulajnogi, motocykle) – co najmniej 1 szt.,
• sprzęt do usuwania pojazdów o DMC do 3,5 ton z wysięgnikiem i dźwigiem (tzw. HDS) – co najmniej 1 szt.,
• miejsce garażowania pojazdów (tzw. bazę operacyjną) przez cały okres realizacji umowy, która musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Szczecin lub gmin ościennych (wykonawca najpóźniej na dzień podpisania umowy przedstawi oświadczenie, że będzie dysponował miejscem garażowania pojazdów tzw. bazą operacyjną, która musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Szczecin lub gmin ościennych od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy lub przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia miejsca garażowania pojazdów tzw. bazą operacyjną w terminach jak wyżej na terenie miasta Szczecin lub gmin ościennych).
Miejsce garażowania pojazdów (tzw. baza operacyjna) musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta lub gmin ościennych, w miejscu umożliwiającym dojazd do usuwanego pojazdu w czasie nie dłuższym niż 60 minut dla pojazdów o DMC do 3,5 t w warunkach płynnego ruchu drogowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
UWAGA: wymienione ilości odnoszą się do sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia. Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia ma obowiązek wykazać sumę ilości dostępnych wykonawcy narzędzi i urządzeń w celu realizacji zamówienia dla każdej części wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Nie dopuszcza się wykazania tej samej jednostki sprzętowej w więcej niż jednej części zamówienia;
Dotyczy części II zamówienia:
• sprzęt do usuwania pojazdów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 3,5 ton (w tym hulajnogi, motocykle) – co najmniej 3 szt.,
• sprzęt do usuwania pojazdów o DMC do 3,5 ton z wysięgnikiem i dźwigiem (tzw. HDS) – co najmniej 1 szt.,
• sprzęt do usuwania pojazdów o DMC od 3,5 ton do powyżej 16 ton – co najmniej 1 szt.,
• sprzęt do usuwania pojazdów o DMC od 3,5 ton do powyżej 16 ton, który nie może być usunięty na tzw. „holu sztywnym bez udziału kierowcy” np. koparka samobieżna, lub poważnie uszkodzony pojazd samochodowy (tzw. Laweta niskopodłogowa) na naczepie samochodowej – co najmniej 1 szt.,
• ciągnik siodłowy – co najmniej 1 szt.,
• pojazd specjalistyczny służący do usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne – co najmniej 1 szt.
• miejsce garażowania pojazdów (tzw. bazę operacyjną) przez cały okres realizacji umowy, która musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Szczecin lub gmin ościennych (wykonawca najpóźniej na dzień podpisania umowy przedstawi oświadczenie, że będzie dysponował miejscem garażowania pojazdów tzw. bazą operacyjną, która musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Szczecin lub gmin ościennych od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy lub przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia miejsca garażowania pojazdów tzw. bazą operacyjną w terminach jak wyżej na terenie miasta Szczecin lub gmin ościennych).
Miejsce garażowania pojazdów (tzw. baza operacyjna) musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta lub gmin ościennych, w miejscu umożliwiającym dojazd do usuwanego pojazdu w czasie nie dłuższym niż 45 minut dla pojazdów o DMC do 3,5 t i czasie nie dłuższym niż 60 minut dla pojazdów o DMC od 3,5 t do pow. 16 t w warunkach płynnego ruchu drogowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
UWAGA: wymienione ilości odnoszą się do sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia. Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia ma obowiązek wykazać sumę ilości dostępnych wykonawcy narzędzi i urządzeń w celu realizacji zamówienia dla każdej części wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Nie dopuszcza się wykazania tej samej jednostki sprzętowej w więcej niż jednej części zamówienia;
Dotyczy części I i II zamówienia:
Sprzęt, o którym mowa w lit. c) powinien posiadać załadunkowe rejestratory video zapewniające stosowną jakość odtwarzanego obrazu (min. 1280x720 pix), przenośne lampy halogenowe lub LED zapewniające dostateczne doświetlenie fotografowanych pojazdów oraz system pozycjonowania satelitarnego GPS – udokumentowane oświadczeniem Wykonawcy o wyposażeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Pojazdy własne o DMC powyżej 3,5t muszą być dopisane do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji przewoźnika drogowego.
Posiadany sprzęt o którym mowa w lit. c) musi umożliwiać usuwanie pojazdów z uwzględnieniem ich pełnego zakresu rodzajowego, a więc wszystkich pojazdów niezależnie od ich masy i stanu technicznego, w maksymalnym czasie dojazdu. Pojazdy powinny być przystosowane do usuwania pojazdów (w tym załadunku i rozładunku), oznakowane zgodnie z przepisami prawa, dopuszczone do ruchu (posiadać ważne badania techniczne, a w przypadku pojazdu z dźwigiem HDS również ważne badania Dozoru Technicznego dla urządzenia dźwigowego), posiadać sprawne urządzenia typu wciągarka, urządzenie dźwigowe itp.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w urządzenia bezprzewodowe służące do komunikacji telefonicznej z równoczesnym dostępem do Internetu
i możliwością obsługi platform www i http oraz wykonywania zdjęć (smartphone, tablet) oraz systemem pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów z możliwością przekazania Zamawiającemu dostępu do podglądu tras wykonywanych w ramach usługi holowania w czasie rzeczywistym oraz co najmniej do 90 dni wstecz w celu potwierdzenia wykonania usługi dla minimum 5 użytkowników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 SWZ dla poszczególnych części:
1) zezwolenie określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jako spełnienie warunku określonego w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1) SWZ,
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, jako spełnienie warunku określonego w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. a) i lit. b) SWZ;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, jako spełnienie warunku określonego w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c) SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
2) kosztorys ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i 1B do SWZ,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może te dokumenty uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3),
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców;
6) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
7) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;
8) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ); Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Część I zamówienia w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100).
Część II zamówienia w wysokości 4900,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset i 00/100).
Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
UWAGA: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian niniejszej umowy w następującym zakresie:
a) konieczność zmiany osób, o których mowa w § 4 niniejszej umowy,
b) zmiany stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy (w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto przy niezmienionej cenie netto).
Wprowadzenie zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że:
1) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
2) poziom zmiany cen lub materiałów uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się w wysokości co najmniej 5 % w stosunku do cen lub kosztów na dzień zawarcia Umowy,
3) ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji umowy,
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie
zastosowania postanowień ust. 1 nie może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy. Strona wnioskująca o dokonanie zmiany wartości umowy zobowiązana jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia,
5) Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 na koszt wykonania niniejszego zamówienia. Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi poprzez wskazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia lub z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
6) do wykazu, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające i uzasadniające zmianę cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji z cenami rynkowymi obowiązującymi w chwili złożenia przez Wykonawcę wniosku. Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu (wszelkimi dostępnymi środkami), że wzrost cen materiałów i/lub kosztów związanych z realizacją zamówienia istotnie wpływa na sposób wykonania przez niego przedmiotu umowy, uniemożliwiając mu tym samym wykonanie zamówienia na poziomie określonym przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania. Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową,
7) każdorazowo dokonując waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym dokonanym zmianom, o których mowa niniejszym paragrafie. Postanowienia art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zditm.szczecin.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia dotyczy części I oraz części II zamówienia: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. lub wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację niniejszego zamówienia, tj. kwoty określonej w §5 ust. 1 umowy (załącznik nr 4A i 4B do swz wzór umowy wraz z załącznikami).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.