eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu 'MAGMA'"Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu 'MAGMA'"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 16 E

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0 –59)8420 730

1.5.8.) Numer faksu: (0 – 59)8420 284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu 'MAGMA'"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97b5b26f-a21a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu "MAGMA"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97b5b26f-a21a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie prowadził korespondencję w zakresie obejmującym zmiany i wyjaśnieniami treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod adresem strony internetowej;
1) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-97b5b26f-a21a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodne z rozdziałem VI i X działu A specyfikacji warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 600000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu 'MAGMA' oraz z mieszanki mineralno-bitumicznej KR 1-2 AC 11S z wytwórni mas bitumicznych ”

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu „MAGMA” z ręcznym przycięciem krawędzi w ilości około 800,00 Mg oraz przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej KR 1-2 AC11S wytwarzanej w wytwórni mas bitumicznych w ilości około 200,00 Mg wg potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku


Zakres robót:
Remont cząstkowy należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik Nr 11 do SIWZ, w szczególności:
- oznakowanie robót zgodnie ze standardami oznakowania dróg,
- przycięcie ręczne oskardem lub piłą ścianek krawędzi wyboju,
- skropienie lepiszczem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi wyboju,
- rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco pochodzącej z destruktu asfaltowego dla ruchu KR-1, KR-2, wytworzonej w kotłach przewoźnych typu „MAGMA” warstwami w zależności od głębokości uszkodzonego pokrowca bitumicznego
- lub rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej KR 1-2 AC 11S wytworzonej w wytwórni mas bitumicznych przy użyciu rozściełacza z elektronicznym sterowaniem grubości układanej warstwy
- zagęszczenie łat mechanicznie, płytą wibracyjną lub walcem stalowym,
- pielęgnacja remontu w okresie rękojmi.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do prawidłowego wykonania określonych robót:
● recyklery min. -2 szt.
● walec stalowy min. 2,5 ton -1 szt.
● szczotka mechaniczna min. -1 szt.
● piła do cięcia asfaltu -min. szt.
● zagęszczarka min. -1 szt.
● rozściełacz mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem układanej masy min. -1 szt.
● walec stalowy min 8 T -1 szt.
● skrapiarka min. -1 szt.
● sprężarka (dmuchawa) min. – 1 szt.
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z SST i technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach oferowanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego osobno w podziale na poszczególne zadania, według następującego kryterium:
1) cena – 60 %
2) okres rękojmi – 40 %
z zastrzeżeniami, iż ocenie zostanie poddana (nie krótsza) rękojmia lecz dłuższa niż 12 mc-y i nie dłuższa niż 24 mc-e od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego.

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu dodatkowej rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem łącznej rękojmi na okres 12 miesięcy (0 miesięcy dodatkowej rękojmi) tj. minimalnego okresu. W przypadku zaoferowania dłuższego niż 24 miesięcy (12 miesiące dodatkowej rękojmi) okresu łącznej rękojmi do wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 24 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres rękojmi zaproponowany przez wykonawcę.
Przyjmuje się że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium okresu rękojmi
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
* rękojmia minimalna, tj. 12 m-cy + dodatkowa rękojmia 0 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 0 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 12 m-cy + dodatkowa rękojmia 6 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 20 pkt
* rękojmia minimalna, tj. 12 m-cy + dodatkowa rękojmia 12 miesięcy – Wykonawca otrzymuje 40 pkt

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy

2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
CN
P = ---------------- x 100 punktów x 60%
COB
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena ofertowa,
COB – Cena ofertowa zaoferowana w ofercie badanej

3. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C + R

gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
R- Punkty przyznane w kryterium udzielona rękojmia
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów razem.


4. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy dotyczą:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
A)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla:
na sumę gwarancyjną minimum: : 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),


4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
co najmniej jedno zadanie:
obejmujące remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu „MAGMA” w ilości min. 800,00 Mg oraz ułożenie obejmujące remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej KR 1-2 AC 11S wytwarzanej w wytwórni mas bitumicznych w ilości min. 200,00 Mg
Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum jedną osobę na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, na stanowisku kierownika budowy od momentu uzyskania uprawnień.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późń. zm.).

Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie , zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.).

c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia (spełniających minimum określone w szczegółowym opisie zamówienia, zał. nr 4 do SWZ) wraz z informacją o podstawie dysponowania lub posiadania tymi zasobami (zał. nr 8 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art 274 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.

1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Należy załączyć polisę na na kwotę:
na sumę gwarancyjną minimum: :500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),


2) wykaz robót budowlanych (zgodnie z warunkami w rozdziale II dziale B ust 2 pkt 4)) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ


3) wykaz osób( zgodnie z warunkami w rozdziale II dziale B ust 2 pkt 4) ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. co najmniej;

1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy
posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych

Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie zamówienia (zał. nr 4 do SWZ);

Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie
e-Zamówienia następujące oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SWZ zawierający w szczególności informacje o wartości brutto oferty, udzielonej rękojmi, pełnych danych adresowych Wykonawcy.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SWZ
b) formularz cenowy wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ.

c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w wg załącznika nr 2 do SWZ
d) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, jeśli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
e) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż pieniądz, korzystając z formy elektronicznej wadium.
f) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów – jeśli jest to zasadne zgodnie z rozdziałem VIII. działem A, ust 5-7.
g) Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wadium w wysokości:
9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy PLN)


2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Złożone wadium powinno być ważne do dnia terminu związania z ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
A) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

B) gwarancjach bankowych;
C) gwarancjach ubezpieczeniowych;
D) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.poz. 299) .
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium ZDP-GIZ.2611.2.2023”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o postępowaniu:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców potwierdzając brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w zakresie postępowania, w jakim uczestniczy każdy z Wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku o którym mowa w pkt 3), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zasobach(potencjale) podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy Pzp. Wraz z ofertą Wykonawca działając w imieniu takiego podmiotu, powinien złożyć w takiej sytuacji zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na podstawie projektu umowy, który stanowi zał. nr 7 do SWZ
2. Zamawiający określił rodzaj zmian umowy z Wykonawcą w projekcie umowy działając w oparciu o art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert,
negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w
ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XV Dziale A, SWZ oraz nie będą
prowadziły do zmiany SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.