eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury ZDW w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury ZDW w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9561969536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 80

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566881373

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury ZDW w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6642379-a07a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041696/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Ścinka poboczy, umacnianie poboczy oraz pogłębianie rowów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6642379-a07a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6642379-a07a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e6642379-a07a-11ed-9236-36fed59ea7dd
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e6642379-a07a-11ed-9236-36fed59ea7dd
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale IV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713,
e-mail:sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl.
2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O2.N4.361.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1949715,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024 z podziałem na 6 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 6 do SWZ, zwanych dalej „STWiOR” lub „SST”).
3. Przewidywane ilości prac określone w załączniku 2a-2f do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość i rodzaj zlecanych robót budowlanych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy prawa opcji) tj.:
Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław: 196 794,47 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń: 553 843,91 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola: 123 000,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno: 695 811,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek: 361 300,20 zł brutto;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo: 246 000,00 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 159995,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.
Warunki oraz zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w §3 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (Pc) 60%
2 Okres gwarancji (Pg) 20%
3 Termin przystąpienia do realizacji robót (Pt) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Nr kryterium Wzór:
1 CENA
Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 OKRES GWARANCJI
Pg = max. 20 pkt
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie ilości zadeklarowanych w formularzu oferty miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru danego polecenia.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia– 0 pkt;
2) zaoferowanie okresu gwarancji 18 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia–10pkt;
3) zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru danego polecenia–20 pkt;

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji większy niż 24 miesiące – otrzyma 20 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 24 miesiące od daty odbioru danego polecenia.
Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18, 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący odpowiednio 12 lub 18 miesięcy od daty odbioru danego polecenia i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.

Jeśli Wykonawca w formularzu oferty wykaże okres krótszy niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie wykaże żadnego okresu, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

3 TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ROBÓT
Pt = max. 20 pkt
Kryterium „Termin przystąpienia do realizacji robót” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

Przez termin przystąpienia do realizacji robót rozumie się liczbę dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) jaka upłynie od zakończenia dnia w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy polecenie wykonania za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie z potwierdzeniem na piśmie do dnia fizycznego rozpoczęcia robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji robót wymagany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 6 dni.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie 6 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 0 pkt;
2) zaoferowanie 5 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 5 pkt;
3) zaoferowanie 4 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 10 pkt;
4) zaoferowanie 3 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 20 pkt;

Pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024 z podziałem na 6 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 6 do SWZ, zwanych dalej „STWiOR” lub „SST”).
3. Przewidywane ilości prac określone w załączniku 2a-2f do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość i rodzaj zlecanych robót budowlanych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy prawa opcji) tj.:
Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław: 196 794,47 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń: 553 843,91 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola: 123 000,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno: 695 811,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek: 361 300,20 zł brutto;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo: 246 000,00 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 450279,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.
Warunki oraz zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w §3 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (Pc) 60%
2 Okres gwarancji (Pg) 20%
3 Termin przystąpienia do realizacji robót (Pt) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Nr kryterium Wzór:
1 CENA
Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 OKRES GWARANCJI
Pg = max. 20 pkt
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie ilości zadeklarowanych w formularzu oferty miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru danego polecenia.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia– 0 pkt;
2) zaoferowanie okresu gwarancji 18 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia–10pkt;
3) zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru danego polecenia–20 pkt;

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji większy niż 24 miesiące – otrzyma 20 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 24 miesiące od daty odbioru danego polecenia.
Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18, 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący odpowiednio 12 lub 18 miesięcy od daty odbioru danego polecenia i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.

Jeśli Wykonawca w formularzu oferty wykaże okres krótszy niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie wykaże żadnego okresu, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

3 TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ROBÓT
Pt = max. 20 pkt
Kryterium „Termin przystąpienia do realizacji robót” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

Przez termin przystąpienia do realizacji robót rozumie się liczbę dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) jaka upłynie od zakończenia dnia w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy polecenie wykonania za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie z potwierdzeniem na piśmie do dnia fizycznego rozpoczęcia robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji robót wymagany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 6 dni.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie 6 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 0 pkt;
2) zaoferowanie 5 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 5 pkt;
3) zaoferowanie 4 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 10 pkt;
4) zaoferowanie 3 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 20 pkt;

Pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024 z podziałem na 6 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 6 do SWZ, zwanych dalej „STWiOR” lub „SST”).
3. Przewidywane ilości prac określone w załączniku 2a-2f do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość i rodzaj zlecanych robót budowlanych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy prawa opcji) tj.:
Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław: 196 794,47 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń: 553 843,91 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola: 123 000,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno: 695 811,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek: 361 300,20 zł brutto;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo: 246 000,00 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.
Warunki oraz zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w §3 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (Pc) 60%
2 Okres gwarancji (Pg) 20%
3 Termin przystąpienia do realizacji robót (Pt) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Nr kryterium Wzór:
1 CENA
Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 OKRES GWARANCJI
Pg = max. 20 pkt
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie ilości zadeklarowanych w formularzu oferty miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru danego polecenia.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia– 0 pkt;
2) zaoferowanie okresu gwarancji 18 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia–10pkt;
3) zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru danego polecenia–20 pkt;

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji większy niż 24 miesiące – otrzyma 20 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 24 miesiące od daty odbioru danego polecenia.
Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18, 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący odpowiednio 12 lub 18 miesięcy od daty odbioru danego polecenia i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.

Jeśli Wykonawca w formularzu oferty wykaże okres krótszy niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie wykaże żadnego okresu, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

3 TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ROBÓT
Pt = max. 20 pkt
Kryterium „Termin przystąpienia do realizacji robót” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

Przez termin przystąpienia do realizacji robót rozumie się liczbę dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) jaka upłynie od zakończenia dnia w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy polecenie wykonania za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie z potwierdzeniem na piśmie do dnia fizycznego rozpoczęcia robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji robót wymagany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 6 dni.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie 6 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 0 pkt;
2) zaoferowanie 5 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 5 pkt;
3) zaoferowanie 4 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 10 pkt;
4) zaoferowanie 3 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 20 pkt;

Pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024 z podziałem na 6 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 6 do SWZ, zwanych dalej „STWiOR” lub „SST”).
3. Przewidywane ilości prac określone w załączniku 2a-2f do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość i rodzaj zlecanych robót budowlanych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy prawa opcji) tj.:
Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław: 196 794,47 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń: 553 843,91 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola: 123 000,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno: 695 811,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek: 361 300,20 zł brutto;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo: 246 000,00 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 565700,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.
Warunki oraz zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w §3 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (Pc) 60%
2 Okres gwarancji (Pg) 20%
3 Termin przystąpienia do realizacji robót (Pt) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Nr kryterium Wzór:
1 CENA
Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 OKRES GWARANCJI
Pg = max. 20 pkt
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie ilości zadeklarowanych w formularzu oferty miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru danego polecenia.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia– 0 pkt;
2) zaoferowanie okresu gwarancji 18 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia–10pkt;
3) zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru danego polecenia–20 pkt;

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji większy niż 24 miesiące – otrzyma 20 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 24 miesiące od daty odbioru danego polecenia.
Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18, 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący odpowiednio 12 lub 18 miesięcy od daty odbioru danego polecenia i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.

Jeśli Wykonawca w formularzu oferty wykaże okres krótszy niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie wykaże żadnego okresu, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

3 TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ROBÓT
Pt = max. 20 pkt
Kryterium „Termin przystąpienia do realizacji robót” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

Przez termin przystąpienia do realizacji robót rozumie się liczbę dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) jaka upłynie od zakończenia dnia w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy polecenie wykonania za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie z potwierdzeniem na piśmie do dnia fizycznego rozpoczęcia robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji robót wymagany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 6 dni.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie 6 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 0 pkt;
2) zaoferowanie 5 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 5 pkt;
3) zaoferowanie 4 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 10 pkt;
4) zaoferowanie 3 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 20 pkt;

Pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024 z podziałem na 6 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 6 do SWZ, zwanych dalej „STWiOR” lub „SST”).
3. Przewidywane ilości prac określone w załączniku 2a-2f do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość i rodzaj zlecanych robót budowlanych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy prawa opcji) tj.:
Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław: 196 794,47 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń: 553 843,91 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola: 123 000,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno: 695 811,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek: 361 300,20 zł brutto;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo: 246 000,00 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 293740,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.
Warunki oraz zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w §3 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (Pc) 60%
2 Okres gwarancji (Pg) 20%
3 Termin przystąpienia do realizacji robót (Pt) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Nr kryterium Wzór:
1 CENA
Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 OKRES GWARANCJI
Pg = max. 20 pkt
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie ilości zadeklarowanych w formularzu oferty miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru danego polecenia.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia– 0 pkt;
2) zaoferowanie okresu gwarancji 18 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia–10pkt;
3) zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru danego polecenia–20 pkt;

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji większy niż 24 miesiące – otrzyma 20 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 24 miesiące od daty odbioru danego polecenia.
Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18, 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący odpowiednio 12 lub 18 miesięcy od daty odbioru danego polecenia i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.

Jeśli Wykonawca w formularzu oferty wykaże okres krótszy niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie wykaże żadnego okresu, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

3 TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ROBÓT
Pt = max. 20 pkt
Kryterium „Termin przystąpienia do realizacji robót” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

Przez termin przystąpienia do realizacji robót rozumie się liczbę dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) jaka upłynie od zakończenia dnia w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy polecenie wykonania za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie z potwierdzeniem na piśmie do dnia fizycznego rozpoczęcia robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji robót wymagany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 6 dni.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie 6 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 0 pkt;
2) zaoferowanie 5 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 5 pkt;
3) zaoferowanie 4 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 10 pkt;
4) zaoferowanie 3 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 20 pkt;

Pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ścinka poboczy, umacnianie poboczy kruszywem łamanym oraz pogłębianie rowów i umacnianie poboczy na łukach - zabruk przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2023 - 2024 z podziałem na 6 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 6 do SWZ, zwanych dalej „STWiOR” lub „SST”).
3. Przewidywane ilości prac określone w załączniku 2a-2f do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość i rodzaj zlecanych robót budowlanych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy prawa opcji) tj.:
Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław: 196 794,47 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Toruń: 553 843,91 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Tuchola: 123 000,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Wąbrzeźno: 695 811,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Włocławek: 361 300,20 zł brutto;
Część zamówienia nr 6 – dotyczy RDW Żołędowo: 246 000,00 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 200000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji.
Warunki oraz zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w §3 Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (Pc) 60%
2 Okres gwarancji (Pg) 20%
3 Termin przystąpienia do realizacji robót (Pt) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Nr kryterium Wzór:
1 CENA
Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 OKRES GWARANCJI
Pg = max. 20 pkt
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie ilości zadeklarowanych w formularzu oferty miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru danego polecenia.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie okresu gwarancji 12 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia– 0 pkt;
2) zaoferowanie okresu gwarancji 18 miesięcy od dnia odbioru danego polecenia–10pkt;
3) zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru danego polecenia–20 pkt;

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji większy niż 24 miesiące – otrzyma 20 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 24 miesiące od daty odbioru danego polecenia.
Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18, 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący odpowiednio 12 lub 18 miesięcy od daty odbioru danego polecenia i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.

Jeśli Wykonawca w formularzu oferty wykaże okres krótszy niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie wykaże żadnego okresu, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

3 TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ROBÓT
Pt = max. 20 pkt
Kryterium „Termin przystąpienia do realizacji robót” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

Przez termin przystąpienia do realizacji robót rozumie się liczbę dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) jaka upłynie od zakończenia dnia w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy polecenie wykonania za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie z potwierdzeniem na piśmie do dnia fizycznego rozpoczęcia robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji robót wymagany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 6 dni.

Punkty w tym kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób:
1) zaoferowanie 6 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 0 pkt;
2) zaoferowanie 5 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 5 pkt;
3) zaoferowanie 4 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 10 pkt;
4) zaoferowanie 3 dni terminu przystąpienia do realizacji robót – 20 pkt;

Pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1) warunki dotyczące zdolności technicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
4.2) warunki dotyczące zdolności zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowane zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda:
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16. Wraz z Formularzem oferty wygenerowanym i uzupełnionym zgodnie z wytycznymi SWZ Wykonawca składa:
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 1;
2) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2a – 2f do SWZ (stosownie do części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa;
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy;
6) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 5 dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ) – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum/spółki cywilne – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 rozdziału VIII cz. I SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e6642379-a07a-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert, określone w rozdziale XI SWZ (tj. cena, okres gwarancji, termin przystąpienia do realizacji robót)

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawy”), wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do negocjacji, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej.
Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej wejścia w życie.
II. Podana w pkt 4.1.5.) kwota stanowi łączną kwotę netto wszystkich części z uwzględnieniem przewidywanego prawa opcji. Natomiast w pkt 4.2.5 dla
poszczególnych części podano wartość zamówienia bez uwzględnienia przewidywanej opcji.
III. Wszystkie pozostałe informacje w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
IV. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 310 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.