eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza - rozwój transgranicznych kompetencji-Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 (pr.gosp.magazynowejOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji-Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 (pr.gosp.magazynowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MONIUSZKI 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: www.sekretariat@powiat-nowosolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji-Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 (pr.gosp.magazynowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52891090-a224-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038785/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” – Doposażenie ZSP nr 2 / ZSP nr 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach projektu pn.” Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA BrandenburgiaPolska 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5) Osobą uprawnioną do komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest Elżbieta Wasik lub
osoba ją zastępująca

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowej Soli .
Kontakt z administratorem:
1. Osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
2. telefonicznie: 68 458 68 00
3. pisemnie: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67 100 Nowa Sól lub na adres poczty elektronicznej:
poczta@powiat-nowosolski.pl
Inspektor Ochrony Danych
W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pomocą poczty elektronicznej: iod@powiat-nowosolski.plCele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii
danych, podanie danych
Dane będą przetwarzaneprzezStarostwo Powiatowe w Nowej Soli w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie:
• Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznychprzekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych
Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, którejPrzysługujące prawa:
Nr postępowania : IF.272.8.2022 dane dotyczą
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa nie mające zastosowania:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania \
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IF.272.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CPV Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień ( kod CPV)
39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne
39290000 – 1 Wyposażenie różne
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja / doposażenie pracowni w ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – wyposażenie pracowni gospodarki magazynowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji, odbioru, miejsca dostawy oraz warunki płatności określają :
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ ), na który składa się :
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni gospodarki magazynowej.
2) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Równoważność
Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 5 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 6 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach zamówienia norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający nie odrzuci oferty, jeśli proponowane w ofercie rozwiązania (udowodnione przez wykonawcę za pomocą przedmiotowych środków dowodowych) w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamówienie nie jest podzielone na części .
Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części, ponieważ stanowi ono wyodrębnioną część postępowania IF.272.2.2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wstępne, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia :
- braku podstaw do wykluczenia z postępowania zawierające m.in.:
Oświadczenie uwzględniające przesłanki z art. 7 ust 1 ustawy (…) w zakresie przeciwdziałania wspierania
agresji na Ukrainę
Oświadczenie dot. przesłanek z art. 5k rozp. 833/2014 .
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ
Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, lub korzystania z zasobów podmiotu
udostępniającego swoje zasoby, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz cenowo - asortymentowy –na który składana jest oferta:
załącznik nr 2.1. do SWZ;
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli
ofertę składa pełnomocnik,
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie;
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj.
w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie : od
dnia podpisania umowy do 10 marca 2023 r. . Określenie terminu datą dzienną jest uzasadnione obiektywną
przyczyną. Wynika to z przedmiotu zamówienia, które musi być zrealizowane w konkretnym czasie zgodnie z
Harmonogramem realizacji projektu i szczegółowym budżetem projektu wskazanym we Wniosku o
dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG V A
BB-PL 2014 – 2020. Informacja ta pozwoli wykonawcom precyzyjnie określić już na etapie składania oferty, jakim
czasem będą dysponowali na wykonanie zamówienia, co niewątpliwie poprawia ich sytuację i zwiększa
bezpieczeństwo prawne w związku z realizacją umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.