eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Modliborzyce › Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w ModliborzycachOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MODLIBORZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 63

1.5.2.) Miejscowość: Modliborzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-310

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 158715079

1.5.8.) Numer faksu: 158717102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://modliborzyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9131c62f-a213-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022227/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9131c62f-a213-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
6.15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się ̨ w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostepniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).6.10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e- Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 6.14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://e zamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana przez Burmistrza Modliborzyc (adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl , telefon kontaktowy (15) 8715 079;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
12. Ponadto Pani/Pan zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INW.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: województwo lubelskie, powiat janowski, gmina Modliborzyce, miejscowość Modliborzyce, działka geodezyjna nr 1958/6, obręb Modliborzyce (0001), jedn. ewidencyjna Modliborzyce miasto (060506_4) przy ul. Ogrodowa 6 , kategoria obiektu: IX – budynki szkolne i przedszkolne.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej: „PFU” ) – stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy (PPU) – Załącznik nr 7 do SWZ.
W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać:
1) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną pochodzącą z istniejącej kotłowni gazowej poprzez:
a) budowę pionowych sond dolnego źródła ciepła do głębokości 100m, około 66 kpl;
b) budowę/montaż jednostki/jednostek Gruntowej Pompy Ciepła o mocy minimum 373 kW;
c) w wypadku braku miejsca w istniejącej kotłowni – budowa w konstrukcji montażu zewnętrznego Pomp Ciepła bądź budowa kontenera Pomp wraz z instalacjami towarzyszącymi;
d) podłączenie pomp ciepła do istniejącej instalacji kotłowni gazowej;
2) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez:
a) budowę/montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zespołu Szkół o mocy min. 224 kW, wraz z pracami towarzyszącymi ok. 560 kpl.;
b) przebudowę przyłącza elektrycznego dla możliwości podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej;
c) przebudowę całej instalacji elektrycznej w szkole wraz z zabezpieczeniami, oświetleniem i gniazdami (obecnie funkcjonująca instalacja jest wykonana z aluminium) oraz wykonaniem niezbędnych prac budowlanych remontowych mających na celu doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego;
d) wymiany oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie w technologii LED;
e) wymiany oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie w technologii LED.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z:
1) Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską;
2) obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego,
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz
gospodarowania odpadami;
3) wymaganiami odpowiednich organów w Polsce, ewentualnymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia;
wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia
obowiązującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie
umowy;
4) ofertą Wykonawcy złożoną Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy;
5) umową stanowiącą załącznik do SWZ.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp: Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osoby na stanowiskach robotniczych wykonujące roboty (fizyczne) budowlane. Szczegółowe wymagania w tym zakresie znajdują się w § 16 Projektowanych postanowieniach umowy -„PPU” stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 5 Projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

42511110-5 - Pompy grzewcze

31712331-9 - Fotoogniwa

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71351910-5 - Usługi geologiczne

09330000-1 - Energia słoneczna

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

76431000-3 - Usługi odwiertów

44622000-6 - Układy odzyskiwania ciepła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla dokonania oceny ofert, waga w kryteriach oceny określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty: 1 % odpowiada 1pkt.
Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertę najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja - Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach” w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej oraz budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późn. zm.) przy wykonaniu robót budowlano – remontowych polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) oraz Program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej: „PFU” - Załącznik nr 9 do SWZ) – stanowiący szczegółowy opis nadzorowanych robót. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: województwo lubelskie, powiat janowski, gmina Modliborzyce, miejscowość Modliborzyce, działka geodezyjna nr 1958/6, obręb Modliborzyce (0001), jedn. ewidencyjna Modliborzyce miasto (060506_4) przy ul. Ogrodowa 6 , kategoria obiektu: IX – budynki szkolne i przedszkolne.
2.2.2.4. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy Wykonawca zapewnił osoby uprawnione zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane tj.: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, elektrycznej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
2.2.2.5. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla dokonania oceny ofert, waga w kryteriach oceny określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty: 1 % odpowiada 1pkt.
Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertę najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Doświadczenie inspektora nadzoru w branży sanitarnej – pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie/ rozbudowie/ modernizacji/ adaptacji instalacji pompy ciepła z zdolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych o mocy cieplnej minimum 15 kW”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Doświadczenie inspektora nadzoru w branży elektrycznej - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 20 kWp”.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie części 1 zamówienia:
1) warunek dotyczący doświadczenia, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: minimum dwa (2) zadania polegającą na wykonaniu inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę/modernizację/adaptację instalacji pompy ciepła z zdolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych o mocy cieplnej minimum 15 kW każda i minimum dwa (2) zadania polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 20 kWp każda.
Warunek dotyczący doświadczenia zostanie uznany za spełniony w przypadku wykonania ww. robót w ramach jednej lub kilku umów/kontraktów/zleceń.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami do realizacji zamówienia:
a) min. jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz
– została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,min. jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz
– została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,

c) min. jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót która: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
oraz
– została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
w zakresie części 2 zamówienia:
1) warunek dotyczący doświadczenia osoby wyznaczonej do sprawowania nadzoru inwestorskiego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wykonał lub wykonuje co najmniej jedno (1) zadanie polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego przy inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę/modernizację/adaptację instalacji pompy ciepła z zdolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych o mocy cieplnej minimum 15 kW;

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wykonał lub wykonuje co najmniej jedno (1) zadanie polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 20 kWp.

Uwaga: powyższy warunek podlega ocenia w ramach kryteriów oceny ofert.
1. Warunek dotyczący doświadczenia zostanie uznany za spełniony w przypadku wykonania ww. robót w ramach jednej lub kilku umów/kontraktów/zleceń.
2. Okres wyrażony powyżej w latach (w okresie ostatnich 5 lat) liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami do realizacji zamówienia:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej który: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz doświadczenie w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę/modernizację/adaptację instalacji pompy ciepła z zdolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych o mocy cieplnej minimum 15 kW (minimum jednego zadania).

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej który: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz doświadczenie w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 20 kWp (minimum jednego zadania).

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej który: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, ważne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

8.2. 8.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.5. potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1.1.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.7.2. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 8.1.1 – 8.1.2. SWZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ; (dotyczy części 1 i 2 zamówienia),9.2. Oświadczenia wskazane w pkt 9.1.1 SWZ składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych (w zakresie części 1 zamówienia, o którym mowa w pkt 8.1.3.4.1. ppkt 1 SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
wykazu osób, (w zakresie części 1 zamówienia) potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.3.4.1. ppkt 2), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.7.1. Formularz Ofertowy - dokument składany w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, o którym mowa na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” interaktywny „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego.
7.7.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 8 SWZ, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznika nr 2 do SWZ.
 oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 oświadczenie musi zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/każdego Wykonawcy występującego wspólnie/innego podmiotu.
7.7.3. podmiotowy środek dowodowy – (dotyczy zakresu części 2 zamówienia) na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Wykaz osób spełniających wymogi określone w pkt 8.1.3.4.2. ppkt 1) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5A do SWZ. Dokumenty poświadczające należyte wykonanie (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane), o których mowa w rozdziale 14 pkt 14.7.,14.8. SWZ, stanowiących podstawę do oceny złożonej oferty w poza cenowych kryteriach oceny ofert.
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.10.,
7.7.6. pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 1.5. SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (jeżeli dotyczy).
7.7.7. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 8.5.-8.6. SWZ (jeżeli dotyczy).

7.7.8. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy). . Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 SWZ.
7.7.10. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 ustawy) muszą spełniać następujące wymogi:
1) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo – dokument wytworzony w postaci elektronicznej – musi zostać złożone wraz z ofertą
3) pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy.
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy PZP oraz Projektowanych postanowień umowy (PPU)
Projektowane postanowienia umowy (PPU), które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są w Załącznik nr 7 do SWZ w zakresie części 1 zamówienia oraz Załącznik nr 8 do SWZ w zakresie części 2 zamówienia.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 12.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy części 2 zamówienia: Dane niezbędne do określenia liczby ww. usług należy podać do oferty - Wykaz osób, stanowiącego Załącznik nr 5A do SWZ oraz należy załączyć do oferty dokumenty poświadczające należyte wykonanie wskazanych w tabeli wykazu osób usługi zrealizowane (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) – dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.