eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego Polski ŁadOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000789482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zofii Nałkowskiej 10A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 258 53 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mosir.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego Polski Ład

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78f2a03c-a20b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075207

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053898/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 1. Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego - Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

przetargi@mosir.katowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl (dalej jako "Platforma Zakupowa").
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeśli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy Pzp określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim wypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf, exel, doc, zip.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) - oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, zamawiający udostępnia za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publiczna znajduje się w rozdziale XXV Ochrona danych osobowych SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/R/01/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiektu sportowego w Katowicach przy ul. Boya-Żeleńskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i otoczenia obiektu, tj.: opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, badań, ekspertyz i uzgodnień, a następnie, na podstawie opracowanej dokumentacji zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz zabudową wyposażenia i sprzętu stałego i dostawą sprzętu niezabudowanego.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji zawiera niniejsza specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

16311100-9 - Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczył sprzęt wykazany w PFU oraz sprzęt w prawie opcji na zasadach opisanych poniżej.
1) Zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym Producenta, nazwy sprzętu, modelu/typu/numeru katalogowego lub innego wskazania identyfikującego sprzęt na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji.
2) Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy tzn. nie używany, nie regenerowany, nie powystawowy, wolny od wad (m. in. fizycznych, estetycznych, konstrukcyjnych i prawnych), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. w stanie kompletnym, gotowym do prawidłowego funkcjonowania bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów, dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z przepisami federacji sportowych,
3) Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu w terminie realizacji umowy nie później niż w dniu podpisania protokołu końcowego,
4) Zamawiający informuję, że nie będzie ponosił kosztów dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia sprzętu w tym materiałów eksploatacyjnych bez których pierwsze uruchomienie i działanie sprzętu byłoby niemożliwe oraz kosztów przeprowadzenia instruktażu z użytkowania i obsługi sprzętu.
5) Zamawiający przewiduje dostarczenie sprzętu wskazanego w formularzu ofertowym w prawie opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub wybrać sprzęt według własnych potrzeb. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, lub w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
6) Zamawiający wymaga, aby Do sprzętu dostarczanego w ramach opcji miały zastosowanie te same postanowienia co do sprzętu zakupywanego w zamówieniu podstawowym.
7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach zamówienia przeprowadzenia instruktaży z obsługi i eksploatacji obiektu oraz sprzętu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 371 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu – ważne -według następującego wzoru na ogólną ilość punktów i punktacji
S = C+G+J
gdzie:
S - Suma punktów badanej ważnej oferty przyznanych za wszystkie kryteria – maksymalnie 100%, co odpowiada maksymalnie 100 pkt
C - cena ryczałtowa oferty brutto - 1 % = 1 pkt, maksymalnie 60%, co odpowiada maksymalnie 60pkt
G - Gwarancja na dokumentację projektową i wykonane roboty budowlane – 1 % = 1 pkt, maksymalnie 20 %, co odpowiada maksymalnie 20 pkt
J- Jakość murawy –1 % = 1 pkt maksymalnie 20%, co odpowiada maksymalnie 20 pkt

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa sumaryczna liczba punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2.1 kryterium C- cena ryczałtowa oferty brutto. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanych cen brutto zawartych w ofertach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
C = (Cmin : Cbad) x 60

gdzie:
C - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cbad - cena ogółem brutto ocenianej ofert

2.2 kryterium G – Gwarancja. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie terminów gwarancji na wykonaną dokumentację i gwarancji na wykonane roboty budowlane podanych w ofertach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
G=G1+G2
gdzie:
G- liczba punktów ocenianej oferty w kryterium gwarancja
G1 - liczba punktów oferty za okres gwarancji za wykonaną dokumentację według poniższego schematu spośród ofert nieodrzuconych
G2 - liczba punktów oferty za okres gwarancji za wykonane roboty budowlane według poniższego schematu spośród ofert nieodrzuconych

Schemat punktów:
1) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonaną dokumentację
na okres 36 miesięcy otrzyma 10,00 pkt
na okres 24 miesięcy otrzyma 0,00 pkt
2) Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji na wykonane roboty budowlane
na okres 36 miesięcy otrzyma 10,00 pkt
na okres 24 miesięcy otrzyma 0,00 pkt

kryterium J – jakość murawy. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanej ilości wysianych nasion trawy na 1m2 boiska podanych w ofertach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
J=Jbad
gdzie:
J- liczba punktów ocenianej oferty w kryterium jakość murawy
Jbad-liczba punktów oferty za zaoferowaną ilość wysianych nasion trawy na 1m2 boiska według poniższego schematu spośród ofert nieodrzuconych

Schemat punktów:
Wykonawca, który zaoferuje ilość wysianych nasion trawy na 1m2 boiska
wynoszącą 30 gram wysiewu na 1 m2 boiska otrzyma 10,00 pkt
wynoszącą 35 gram wysiewu na 1 m2 boiska otrzyma 20,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na dokumentację projektową i wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość murawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub posiadał zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 2 000 000,00 zł.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 117 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w postępowaniu, jeżeli jeden z nich lub wspólnie będą posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową na żądaną kwotę.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) w zakresie posiadanego doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że prawidłowo zrealizował:
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedną robotę budowlaną porównywalną do udzielanego zamówienia obiektu sportowego w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 2 500 000,00 zł brutto obejmującą zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych boiska do piłki nożnej.
lub
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedną usługę porównywalną do udzielanego zamówienia polegającą na zaprojektowaniu obiektu sportowego obejmującą zakresem zaprojektowanie boiska do piłki nożnej i jedną porównywalną do udzielanego zamówienia robotę budowlaną obiektu sportowego obejmującą zakresem wykonanie boiska do piłki nożnej na łączną kwotę 2 500 000,00 zł brutto.
Zamawiający informuje, iż:
- Pod pojęciem dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie się zakres prac projektowych wskazany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz2454)
- porównywalne usługi, roboty budowlane nie oznaczają usług takich samych lub identycznych, ale jedynie, że stopień skomplikowania wykonanych usług, robót budowlanych był pod względem technicznym lub organizacyjnym na takim samym poziomie i stopniu trudności ich wykonania, co przedmiot zamówienia,
- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 117 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w postępowaniu, jeżeli jeden z nich lub wspólnie będą posiadali wymagane doświadczenie na żądaną kwotę.
- W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum, spółki cywilne), to Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
b) w zakresie dysponowania osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:
b1) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował wraz z podstawą dysponowania osobą kierownika zespołu projektującego (projektanta wiodącego) posiadającą odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie w projektowaniu obiektów sportowych w tym boisk do piłki nożnej tj.: udokumentowanych poprzez wskazanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inżynierii lądowej bez ograniczeń i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenia w projektowaniu obiektów sportowych w okresie łącznym minimum 2 lat, wykonanych projektów wskazaniem inwestora i lokalizacji dla których projekt był sporządzany i pełnionych funkcji przy sporządzaniu projektu np.: projektanta lub projektanta sprawdzającego lub kierownika zespołu projektującego (projektanta wiodącego),
b2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował wraz z podstawą dysponowania osobą kierownika budowy posiadającą odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie nadzorowania robót na obiektach sportowych w tym boisk do piłki nożnej tj.: udokumentowanych poprzez wskazanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynierii lądowej bez ograniczeń i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenia w nadzorowaniu robót budowlanych obiektów sportowych w okresie łącznym minimum 2 lat, wśród których jeden obiekt sportowy został zrealizowany na kwotę minimum 2 500 000,00zł brutto ze wskazaniem inwestora, lokalizacji i pełnieniu funkcji kierownika budowy.
Zamawiający informuje, iż:
- Pod pojęciem uprawnień budowlanych Zamawiający rozumie przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 r. poz.65).
- Pod pojęciem przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego Zamawiający rozumie przynależność, która może być potwierdzona zaświadczeniem z tej izby o opłaceniu składek na ubezpieczenie.
- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 117 Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w postępowaniu, jeżeli jeden z nich lub wspólnie będą posiadali wymagany potencjał osobowy.
- W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum, spółki cywilne), to Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
2. W przypadku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy zrealizują usługi lub roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Powyższe dotyczy również podmiotów udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby, a którymi wykonawca się posłuży przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ i załącznik nr 12 do SWZ – jeśli dotyczy
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie:
1) w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 Pzp – oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, złożone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
2) w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5ustawy Pzp – oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, złożone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
3) w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp –odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. – tylko w przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł pobrać wpisu sam lub wystąpią trudności w pobraniu tego dokumentu
4) w zakresie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego złożone zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ i zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.– jeśli dotyczy (Zamawiający dokona weryfikacji w tym zakresie korzystając ze wszelkich możliwych sposobów)
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. ppkt.3)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt.3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
1) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ i załącznik nr 12 do SWZ – jeśli dotyczy
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – jeśli dotyczy.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza obejmują:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty zgodnie z załącznik nr 9 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –załącznik nr 10 do SWZ.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ wraz z załącznikami do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych oraz Rozporządzenia dot. środków komunikacji elektronicznej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi, dostawy, roboty budowlane spełniają wymagania określone w SWZ:
1) modelu/typu/numeru katalogowego lub innego wskazania identyfikującego sprzęt na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji - dane stanowią ofertę i brak wskazania nie podlega uzupełnieniu a w przypadku braku możliwości identyfikacji z danych zawartych w ofercie będzie ona podlegała odrzuceniu.
2) Karty katalogowe/ opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty / certyfikaty oferowanego sprzętu z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi); Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w postaci: opisu i typu zastosowania technologii (systemów) należy dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku, gdy zaproponowane systemy równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, normy, atesty Wykonawca dołączy je do oferty. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane roboty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe/ opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty / certyfikaty oferowanego sprzętu z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi); Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
w przypadku zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w postaci: opisu i typu zastosowania technologii (systemów) należy dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku, gdy zaproponowane systemy równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, normy, atesty Wykonawca dołączy je do oferty. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane roboty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń dotyczących przedmiotu zamówienia, które Wykonawca składa na potwierdzenie wymagań i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:50000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. art. 97 ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:
Nr konta: 11 1020 2313 0000 3202 0514 9713
Z podaniem numeru i tytułu postępowania:
ZP/R/01/01/2023 „Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego”
UWAGA:
1) Brak nazwy nie będzie stanowił o niewniesieniu wadium pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zidentyfikować, że dotyczy niniejszego postępowania.
2) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
3) wadium wniesione przez inny podmiot niż Wykonawcę składającego ofertę musi w tytule przelewu zawierać informację którego Wykonawcy ofertę zabezpiecza.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach ul. Zofii Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum, spółkę cywilną);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji,
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.14 Pzp.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, które może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, tj. wszystkich Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także pełnomocnictwo w postaci cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie papierowej (elektronicznej kopii) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności elektronicznej kopii pełnomocnictwa dokonuje mocodawca lub notariusz. Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. oświadczenie innego podmiotu, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - stanowiące załącznik nr 11 do SWZ
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zamieścił projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ, które określają warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z§23 i § 24 projektowanych postanowień umowy jak i na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem gdzie będzie wykonywany niniejszy przedmiot zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty
Koszty związane z odbyciem wizji ponosi Wykonawca.
Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane odpowiedzi na pytania. Pytania należy przesłać po zakończeniu wizji, zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji poprzez Platformę zakupową.
Zamawiający nie przewiduje sankcji wobec Wykonawców nieuczestniczących w wizji lokalnej – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który nie uczestniczył w wizji lokalnej jego oferta nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp
Zamawiający wyznacza następujące terminy oraz miejsce przeprowadzenia wizji lokalnych:
1) Boisko sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego 96c, 40-750 Katowice – miejsce inwestycji, w dniu: 06.02.2023 r. o godz. 10.00
2) O.S. Szopienice, ul. 11 Listopada 16, 40-387 Katowice – miejsce magazynowania słupów oświetleniowych, w dniu: 06.02.2023 r. o godz. 12.00
Zamawiający nie wymaga do złożenia oferty odbycia wizji lokalnej w obu wskazanych miejscach.
Każdy Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe w następstwie wizji lokalnych terenu inwestycji.
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia ww. Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.