eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turośń Kościelna › Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 r. w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 202 3Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 r.
w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 202 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turośń Kościelna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659651

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Białostocka

1.5.2.) Miejscowość: Turośń Kościelna

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-106

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857158000

1.5.8.) Numer faksu: 857158001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@turosnkoscielna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turosnkoscielna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 r.
w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 202 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6763658b-a21a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000221/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Tak

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6763658b-a21a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.
8.2. Korzystanie z Platformy e Zamówienia jest bezpłatne
8.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiot ó w oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regula min/#regulamin serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy
8.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e Zamówienia ani logowania do Platformy e Zamówienia
8.5. Sposób sporządzenia dokument ó w elektronicznych lub dokument ó w elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokument w elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam ó wienia publicznego lub konkursie.
8.6. Dokumenty elektroniczne, o kt ó rych mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o kt ó rym mowa w pkt 9.6 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach rozporządzenia Rady Ministr ó w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymaga ń dla rejestr ó w publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga ń dla system ó w teleinformatycznych, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku format ó w, o kt ó rych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
8.7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o kt ó rym mowa w pkt 9.6 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postacielektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (iprzekazuje się jako załącznik),
lubb) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środkó komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e mail lub w treści Formularza do komunikacji
8.8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności ty ch informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa
8.9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą ele ktroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze Formularze
do komunikacji ””). Za pośrednictwem Formularzy do komunikacji odbywa się w szczeg ó lności przekazywanie wezwa ń i zawiadomie ń , zadawanie pyta ń i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają r ó wnież dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
dodaj załącznik

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejsk iego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (D z. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5, 18 106 Turośń Kościelna , Dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danyc h Osobowych iod_ops_turosn_koscielna@podlaskie.pl
-
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publi cznego na Świadczenie usług asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej w 202 2 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej edycja 202 2 prowadzonym w trybi e podstawowym;
-
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 20 21 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
-
okres przechowywania przez administratora Pani/Pana dany ch osobowych uzależniony jest od
przepisów ustawy Pzp (zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami
przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy prze kracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy) umowy o dofinansowanie oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym
rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak
przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej
mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego
-
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawo wym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
-
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): -
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących dotyczących1
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych osobowych2
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO RODO3− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
-
N ie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podsta wie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizowanie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci lub pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne
do wyżej wymienionych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1.1
nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do kt órych
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy.
2.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.
4.1.2
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zama
wiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
-
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
-
sytuacji ekonomicznej lub finansow ej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
-
zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże,
iż dysponuje w swoich zasobach minimum 4 pojazdami
transportu pasażerskiego (do przewozu osób) o minimalnych wymaganiach (Załącznik nr 5 do
SWZ)SWZ):
-
sprawny, zarejestrowany samochód osobowy,
-
aktualnym ubezpieczeniem OC i NNW
-
ilość miejsc max 5
-
aktualne badania techniczne
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże,
iż dysponuje minimum 4 osobami zdolnymi do
wykonania z amówienia , to jest spełniającą następujące warunki (Załącznik nr 6 do SWZ)
posiadania dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji: Asystent Osoby Niepełnosprawnej
lub Opiekun osoby starszej lub Opiekun medyczny;
lub
-
posiada co najmniej 6 miesięc zny , udokumentowane doświadczeni e w udzielaniu bezpośredniej
pomocy osobom niepełnosprawnym, (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom
6
niepełno
niepełnosprawnym w formie wolontariatu)sprawnym w formie wolontariatu) orazoraz
-
- przedstawi aktualne zaświadczenie o niekaralności (data wysprzedstawi aktualne zaświadczenie o niekaralności (data wystawienia nie dłuższa niż 3 mctawienia nie dłuższa niż 3 mc--e), e),
-
- przedstawi aktualną pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców przestępstw na przedstawi aktualną pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.tle seksualnym.
4.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli powymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w siadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia..

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
5.2
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1 stanowią wstępne
potw ierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
5.3
Wraz z ofertą Wykonawca składa podmiotow e środk i dowodow e
5.4
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
5.4.1
Oświadczenie Wykonawcy o aktual ności informacji zawartych w oświadczeniach, o których
mowa w pkt 5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w pkt 4.1.1. SWZ wzór załącznik nr 7 do SWZ
5.4.2.
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacj i zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania t ymi osobami przedstawi aktualne zaświadczenie o
niekaralności (data wystawienia nie dłuższa niż 3 mc e), pisemną informację o niefigurowaniu w
Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym na potwierdzenie spełniania warunku, o
którym mowa w pkt 4.1 .4 SWZ wzór załącznik nr 6 do SWZ;
5.
4.3. zdolności techniczne posiadanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego zgodnie z zapisami pkt 4.1.3. (zał nr 8)
5.5
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, k tóre
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
5.6
W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szcz ególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (dalej: Rozporządzenie ws. podmioto wych środków dowodowych)
7
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postęelektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej: Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej)zamówienia publicznego lub konkursie (dalej: Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia szczegółowo opisano we wrzorze umowy - zał. 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.