eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby napraw nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pasłęk



Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby napraw nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pasłęk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524447

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. św. Wojciecha 5

1.5.2.) Miejscowość: Pasłęk

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 556182701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paslek@paslek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: paslek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby napraw nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pasłęk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dfd564a-a213-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024121/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby napraw nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Pasłęk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.paslek.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w regulaminie korzystania z platformy ZETO PZP oraz instrukcji obsługi systemu PZP ZETO przeznaczonej dla Wykonawcy po likiem
https://zamowienia.paslek.pl/#/help

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w § XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w § XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.1.2023.ŁZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (w miarę potrzeb Zamawiającego) dostawy kruszywa łamanego na potrzeby napraw nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pasłęk– średnio 11,7 km od centrum miasta Pasłęka, maksymalnie 17,6 km od centrum miasta Pasłęka. Materiał dostarczany będzie każdorazowo (nie mniej niż 15 ton) na zgłoszenie Zamawiającego. Zgłoszenie dokonywane będzie w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszywa w terminie do 5 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa powyżej, każdorazowo określi: ilość potrzebnego materiału jaką należy dostarczyć, lokalizację do dostawy oraz upoważnioną osobę do kontaktu.
2. Zamówienie dotyczy kosztu zakupu wraz z transportem 1 tony kruszywa na potrzeby napraw nawierzchni dróg gminnych. Zamawiający planuje zakup co najmniej 5000 t kruszywa. W przypadku gdy najniższa oferta będzie niższa niż szacowana przez Zamawiającego, ilość zamówionego kruszywa ulegnie zwiększeniu do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zadania. Koszt transportu materiału leży po stronie Wykonawcy.
3. Dostarczany materiał powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej Dostawy stanowiącej Dodatek Nr 1 do SWZ. Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczony materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na każdy kurs dostarczonego kruszywa Wykonawca wystawi dowód dostawy, w którym określone będą typ i ilość kruszywa. Dokument winien być potwierdzony przez pracownika Zamawiającego i przekazany Zamawiającemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Zgodnie z art. 246 ust. 2 wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia określono w Specyfikacji Technicznej Dostawy stanowiącej Dodatek Nr 1 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;
2) w zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; - Zamawiający wymaga aby Wykonawcy posiadali wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj. zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie materiału w postaci tłucznia, klińca, grysu, kamienia łamanego lub kruszywa łamanego w ilości minimalnej 5 000,00 ton.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w § VII ust. 1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; w § VIII ust. 2 pkt 4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie wymagał przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych w postaci certyfikatów jakości lub innych dokumentów potwierdzających jakość dostarczanego kruszywa odpowiadającą minimalnym parametrom opisanym w Specyfikacji Technicznej Dostawy stanowiącej Dodatek Nr 1 do SWZ.
2. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (np. skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzających jakość dostarczanego kruszywa odpowiadającą minimalnym parametrom opisanym w Specyfikacji Technicznej Dostawy stanowiącej Dodatek Nr 1 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym, wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca nie mógł przewidzieć wzrostu niniejszych kosztów przed dniem składania ofert.
2. W przypadku pozyskania dodatkowych środków w roku budżetowym 2023 zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości zamawianego kruszywa do wysokości 20% pierwotnej wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.paslek.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.