eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Budowa przedszkola w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości FlorynkaOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przedszkola w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Florynka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jakubowskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrybow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przedszkola w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Florynka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a07388d1-9572-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031931/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa przedszkola w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Florynka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033668

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Florynka zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamówienie objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: „Budowa przedszkola w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Florynka.
3. Zakres zadnia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno-użytkowym oraz obowiązującym Prawem budowlanym wraz z uzyskaniem decyzji udzielenia pozwolenia na budowę i z rozbiórką istniejącego budynku.
2) Wykonanie wszystkich robót budowlanych w oparciu o opracowaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową, takich jak:
a) Przygotowanie terenu pod budowę.
b) Roboty rozbiórkowe.
c) Roboty budowlane w zakresie budynków.
d) Roboty instalacyjne w budynkach.
e) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
f) W ramach zamówienia Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego i wykonania czynności określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) – przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy.
4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej:
a) Projekt zagospodarowania terenu.
b) Projekt architektoniczno-budowlany.
c) Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach.
d) Złożenie w imieniu Zamawiającego jako inwestora do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego, pozbawionego braków formalnych wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia Projektu Budowlanego,
e) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, tj. doprowadzenia do wydania przez Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia Projektu budowlanego jako projektu oraz uzyskanie przez tę decyzję przymiotu ostateczności.
f) Opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
g) Uzyskanie, w razie konieczności, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego oraz czasu na ukończenie zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, wpłynęło 10 ofert. Wszystkie złożone oferty, przekraczają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. kwotę 2 560 000,00 zł., której zamawiający nie może zwiększyć.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.