eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzegowo › Rozbudowa drogi gminnej G505W Dąbrowa - Mdzewko - RudowoOgłoszenie z dnia 2022-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej G505W Dąbrowa – Mdzewko - Rudowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej G505W Dąbrowa – Mdzewko - Rudowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbd8886d-79e7-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00074788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026316/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej relacji Dąbrowa-Mdzewko-Rudowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028786/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5290685,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej G505W Dąbrowa – Mdzewko – Rudowo od skrzyżowania z drogą powiatową P 2343 W relacji Bogurzynek - Mdzewo w miejscowości Dąbrowa do skrzyżowania z drogą powiatową P 2341 W relacji Miączyn Mały - Radzimowice w miejscowości Rudowo.
Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odtworzenie elementów odwodnienia,
- wykonanie poszerzenia drogi,
- wykonanie podbudowy ze stabilizacji cementem,
- wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- roboty wykończeniowe.
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- początek robót – km 0+010,
- koniec robót – km 5+485,
- kategoria ruchu – KR1-2,
- klasa techniczna drogi – D,
- prędkość projektowa – V = 30 km/h,
- jezdnia – 5,00 m, pas ruchu – 2 x 2,50 m,
- szerokość chodnika - 2,00 m,
- szerokość pobocza - 0,75 m.
Zamówienie obejmuje również na odcinku Dąbrowa – Mdzewko wskazanie i stabilizację granic pasa drogowego, przez uprawnionego geodetę, po wykonaniu robót budowlanych, zbrojonymi słupkami z betonu C 20/25, w postaci ściętego ostrosłupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na górze krzyżem wystającymi ponad poziom terenu o około 0,10 m. Stabilizacji podlegają wszystkie punkty graniczne pasa drogowego z działkami przyległymi do pasa drogowego.
W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i innych użytkowników dróg np. chodniki, zjazdy skrzyżowania dróg granicznik geodezyjny należy wkopać na poziomie gruntu. W miejscach, gdzie są już graniczniki, należy tylko zweryfikować/wskazać granice.
Na pozostałym odcinku drogi od Mdzewka do Rudowa należy uzupełnić brakujące graniczniki lub odtworzyć graniczniki zniszczone podczas prowadzenia prac.
Dodatkowo do trwałej stabilizacji geodezyjnych punktów granicznych pasa drogowego, w miejscach gdzie nie ma trwałych ogrodzeń zabudowań, należy użyć znaków granicznych wykonanych z betonu C 20/25 zbrojonego 4 prętami Ø 10, w których część nadziemna jest barwy żółtej (pomalowany farbą chlorokauczukową) z wytłoczonym czarnym napisem „PAS DROGOWY”, część podziemna świadka, osadzana w gruncie, zabezpieczona jest lepikiem. Znaki graniczne należy wkopać przy „linii” granicznej - tj. na gruncie Gminy Strzegowo, przy wkopanych geodezyjnych punktach granicznych jako tzw. świadki punktu granicznego, w pozycji pionowej (przy wykorzystaniu poziomicy), zwrócone napisem w kierunku jezdni. Znaki PD należy wkopać w odległości maksymalnie 30 cm od granicznika.
Destrukt po frezowaniu starej nawierzchni, stara kostkę lub krawężniki należy przekazać zamawiającemu - dowieźć do Strzegowa lub inne wskazane przez zamawiającego miejsce.
Grube drzewo z wycinki, w tym dłużyce należy przekazać zamawiającemu na plac w Strzegowie. Pozostałe cieńsze drewno, gałęzie, karpy korzeniowe muszą zostać zagospodarowane przez Wykonawcę np. zrębkowane do celów energetycznych lub zutylizowane w inny sposób.
Na niniejsze zamówienie otrzymano wstępną promesę z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczącą dofinansowania inwestycji: Przebudowa drogi gminnej relacji Dąbrowa – Mdzewko – Rudowo.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- decyzja Nr 5/2021 sygn. IRŚ.6740.1.4.2021 z dnia 04.10.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji drogowej,
- projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej G505W Dąbrowa – Mdzewko – Rudowo,
- projekt wykonawczy rozbudowy drogi gminnej G505W Dąbrowa – Mdzewko – Rudowo,
- opinia geotechniczna dla ustalenia warunków wodno-gruntowych na potrzeby realizacji zadania: „Rozbudowa drogi gminnej G505W Dąbrowa – Mdzewko – Rudowo”,
- mapy z projektami podziału wraz z wykazem zmian gruntowych danych dotyczących projektu podziału nieruchomości,
- decyzja Ministra Cyfryzacji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego wraz z postanowieniem o sprostowaniu decyzji,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
- opinie do decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,
- decyzja pozwolenie wodnoprawne,
- projekt stałej organizacji ruchu rozbudowy drogi gminnej G505W Dąbrowa – Mdzewko – Rudowo,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ust 5 ustawy Pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie oraz określi kryteria stosowane w celu równoważności. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5520568,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5746001,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5520568,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo-Handlowy SEBUD mgr inż. Sebastian Piętka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 130957823

7.3.3) Ulica: Jana Reutta 16B

7.3.4) Miejscowość: Ciechanów

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5520568,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy:
1) termin zakończenia robót budowlanych: 9 miesięcy od podpisania umowy,
2) termin zakończenia przedmiotu umowy: 11 miesięcy od podpisania umowy.
2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez uwag, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 Projektowanych postanowień umowy i uzyskania stanowiska organu nadzoru budowlanego o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wykonawcę (ewentualnie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli nadzór budowlany zażąda jej zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.