eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stryków › Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Stryków (w zakresie naprawy nawierzchni dróg gruntowych).Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Stryków (w zakresie naprawy nawierzchni dróg gruntowych).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stryków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Stryków

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-010

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 427198002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strykow@strykow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strykow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Stryków (w zakresie naprawy nawierzchni dróg gruntowych).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-987f14cf-a203-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019344/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnetrznych na terenie miasta i gminy Stryków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym(eIDAS) (UE)nr 910/2014-od 1.07.2016r”.
3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
4. Za oryginał oferty oraz oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty zostanie również uznany dokument sporządzony w formie pisemnej, a następnie przekształcony na postać elektroniczną(zeskanowany) i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane jest jednoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia,przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,albo przez podwykonawcę.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.
7. Zamawiający,zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.Dz.U. z 2020 poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min.2 GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7,Mac Os x 10 4,Linux,lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna,inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss)generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
a. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf
b. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) jest Burmistrz Gminy Styków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail: strykow@strykow.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stryków jest: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – w ramach której funkcje tę pełni radca prawny Oskar Manowiecki kontakt: adres e-mail: iod@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Stryków (w zakresie naprawy nawierzchni dróg gruntowych)”, nr sprawy IZP.271.01.2023.IZ.PZP. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710),
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.01.2023.IZ.PZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawy bieżące nawierzchni dróg gruntowych, w tym:
1) profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej wraz z zapewnieniem odwodnienia oraz z zagęszczeniem walcem stalowym w szacunkowej ilości 160 000 m2,
2) wyrównanie istniejących nawierzchni dróg tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem w szacunkowej ilości 1 000 Mg.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wymienionych wyżej określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ.
Szczegółowy zakres i ilość robót oraz technologia remontu zostaną każdorazowo ustalone przez Zamawiającego bezpośrednio przez przystąpieniem do ich wykonania.

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z STWiOR i sztuką budowlaną. Oferta musi uwzględniać koszty związane z organizacją placu budowy, zapewnieniem nadzoru bezpośredniego nad realizacja zamówienia, uwzględniać zakup i dostawę wszystkich niezbędnych materiałów.

Zaleca się aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i dokładnie zapoznał się zakresem zamówienia.

Podane w opisie ilości napraw dróg są orientacyjne. Szacunkowe ilości przyjęto w celu zapewnienia porównywalności ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w ramach niżej wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów: w zakresie kryterium ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) wynosi 60 pkt, a w zakresie kryterium okres gwarancji jakości (G) wynosi 40 pkt.

2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
-cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia–waga 60%,
-okres gwarancji jakości-waga 40%,
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
LPi = C+ G
gdzie:
LPi - Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;
C - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;
G - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – Okres gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia/ na wykonane roboty tzn. punktacja będzie przyznawana za okres udzielonej gwarancji za wykonane roboty.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium: cena (C)
C = Comin / Cobad x Kp x Wc
Przy czym:
Comin – najniższa oferowana cena brutto poddana ocenie, tj. spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga kryterium oceny – 60 %
Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości (G) – zasady przyznawania punktacji:
Zamawiający nie wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, a tym samym nie określa minimalnego okresu gwarancji
Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.

Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Górna granica ocenianej gwarancji wynosi 12 miesięcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny ofert „Okres gwarancji jakości (G)”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje okresu gwarancji na przedmiot zamówienia i w tym kryterium otrzyma 0 pkt.

Gwarancja na przedmiot zamówienia (G) - Zamawiający będzie oceniał okres zaoferowanej gwarancji w następujący sposób:

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji:
- 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia - Wykonawca otrzyma 40 pkt;
- 9 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia - Wykonawca otrzyma 30 pkt;
- 6 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia - Wykonawca otrzyma 20 pkt;
- 3 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy/zamówienia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia - Wykonawca otrzyma 10 pkt;
- 0 miesięcy -Wykonawca otrzyma 0 pkt. – w przypadku niezaoferowania gwarancji.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 50.000,00 PLN brutto w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. W razie potrzeby przedmiotową klauzulę stosuje się odpowiednio do innych dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum jednej porównywalnej roboty (o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania), której przedmiotem były naprawy nawierzchni dróg lub/i profilowanie i/lub bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej (polegające na naprawach tych dróg) o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy/jednego zadania), z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Za spełniające ww. warunek Zamawiający uzna również wykazanie realizacji szerszego zakresu robót, które mogło w danym stanie faktycznym zostać sklasyfikowane jako remont, lub przebudowa, lub budowa drogi o nawierzchni gruntowej.
Należyta realizacja zadania ma wynikać ze złożonego wykazu robót (załącznik nr 5 do SWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, np. informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda (zgodnie z §3 rozporządzenia), oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8 i 10 ustawy Pzp– zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

Powyższy dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy).
W przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, składa każdy podmiot składowy, tj.:
-każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną,
-każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wykazu robót - według załącznika nr 5 do SWZ. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum jednej porównywalnej roboty (o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania), której przedmiotem były naprawy nawierzchni dróg lub/i profilowanie i/lub bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej (polegające na naprawach tych dróg) o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy/jednego zadania), z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Za spełniające ww. warunek Zamawiający uzna również wykazanie realizacji szerszego zakresu robót, które mogło w danym stanie faktycznym zostać sklasyfikowane jako remont, lub przebudowa, lub budowa drogi o nawierzchni gruntowej.
W sytuacji, w której Wykonawca polega w ww. zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający wymaga, by do wykazu robót budowlanych załączyć dowody określające czy roboty budowlane zrealizowane przez inny podmiot/podmiot udostępniający, zostały wykonane należycie, np. czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty np. oświadczenie podmiotu udostępniającego.

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – w wysokości co najmniej: 50 000,00 PLN brutto, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Powyższe dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również podmiot udostępniający zasoby, jeśli Wykonawca w tym zakresie polega na zdolności lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga:
Zgodnie z art. 274 ust. 4 Pzp zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (np. KRS on-line, CEIDG).
Warunkiem powyższego jest wskazanie przez wykonawcę w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp) danych umożliwiających dostęp do tych środków.
2) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) Pisemne zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale w postacie elektronicznej i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców albo w formie notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
2. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodne z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według załącznika nr 9 do SWZ.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.