eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW/ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH PRZEZ PUIK SP. Z O.O. NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW LUB PRZYJĘTYCH NA PSZOKUOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW/ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH PRZEZ PUIK SP. Z O.O. NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW LUB PRZYJĘTYCH NA PSZOKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 710063672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6b

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@puik.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puik.lukow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW/ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH PRZEZ PUIK SP. Z O.O. NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW LUB PRZYJĘTYCH NA PSZOKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afb165bf-a169-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
odbywa się poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne zawarte są w pkt. 18 swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, email: sekretariat@puik.lukow.pl,
2. inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych wPUIK sp. z o.o. e-mail: iod@puik.lukow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/PN/TOM/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8.1. Część 1 - Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów/odpadów komunalnych przyjętych na PSZOKu lub odebranych przez PUIK Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów/ odpadów komunalnych wskazanych w poniższej tabeli:
L.p. Kod odpadu Frakcja odpadów komunalnych Ilość odpadów w (Mg) przewidywana do odebrania w 2023 roku
1. 20 02 03 Odpady nieulegające biodegradacji 160,00
2. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 50,00
3. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 20,00
Razem 220,00
2. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów/odpadów komunalnych w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób zgodny z hierarchią postępowania
z odpadami przywiezionymi przez Zamawiającego do Wykonawcy.
4. Zamawiający wymienione w tabeli odpady będzie dostarczał do przetwarzania/składowania własnym transportem.
5. Potwierdzeniem dostarczenia odpadów będzie odpowiednia karta przekazania odpadów komunalnych/karta przekazania odpadów i ew. kwit wagowy.
6. Zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia mniejszej lub większej ilości odpadów niż wskazane w powyższej tabeli.
7. Zamawiający zastrzega, że miejsce zagospodarowania odpadów nie może być położone dalej niż 50 km od bazy magazynowo - transportowej Zamawiającego, położonej w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.
Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia:
8. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania odpowiednich wpisów i zezwoleń.
9. Wykonawca zobowiązany jest:
1) realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą
o odpadach oraz spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868) i ich zmianami,
2) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu i zagospodarowania odpadów przyjętych na PSZOKu przez PUIK Sp. z o.o..
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu i zagospodarowania odpadów wskazanych
w poniższej tabeli:
L.p. Kod odpadu Frakcja odpadów Ilość odpadów w (Mg) przewidywana do odebrania w 2023 roku
1. 17 03 80 Odpadowa papa 25,00
2. 17 02 02 Szkło 20,00
3. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy 80,00
5. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 1,50
6. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 5,00
Razem 131,50
2. Zamówienie obejmuje odbieranie odpadów własnym transportem przez Wykonawcę oraz ich zagospodarowanie w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Zamawiający wymaga podstawienia na teren Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Świderskiej 128 min. 1 szt. kontenera o pojemności co najmniej 18 m3 na odpady o kodzie 17 09 04.
4. Odpady o kodzie 20 01 32 odbierane będą w opakowaniach typu big bag zapewnionych przez Wykonawcę.
5. Odpady o kodzie 17 02 02 odbierane będą w kontenerze Kp-7 lub większym podstawionym przez Wykonawcę.
6. Odpady o kodzie 17 03 80 odbierane będą w kontenerze Kp-7 lub większym podstawionym przez Wykonawcę.
7. Odpady o kodzie 20 01 28 odbierane będą w szczelnych beczkach zapewnionych przez Wykonawcę lub ustawione w oryginalnych opakowaniach na paletach i ściśle zabezpieczone folią.
8. Odbiory będą odbywały się na zlecenia telefoniczne w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga odbiorów w terminie do 5 dni od zgłoszenia telefonicznego.
10. Potwierdzeniem odebrania odpadów będzie odpowiednia karta przekazania odpadów.
11. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania do Wykonawcy mniejszej lub większej ilości odpadów niż wskazane w powyższej tabeli.
12. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy gwarantuje odpowiedni stan techniczny pojazdów oraz pojemników.
Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia:
13. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania odpowiednich wpisów i zezwoleń.
14. Wykonawca zobowiązany jest:
1) realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą
o odpadach oraz spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868) i ich zmianami,
2) dysponować środkami transportu i potencjałem osobowym gwarantującym stałe, ciągłe
i bezawaryjne świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów,
3) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej,
4) dysponować kontenerami do gromadzenia odpadów w ilości wskazanej w opisie Części 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów/odpadów komunalnych przyjętych na PSZOKu lub odebranych przez PUIK Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów oraz wytworzonych podczas mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na kompostowni.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów/odpadów komunalnych wskazanych w poniższej tabeli:
L.p. Kod odpadu Frakcja odpadów komunalnych Ilość odpadów w (Mg) przewidywana do odebrania w 2023 roku
1. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 320,00
2. 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje, przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 20,00
3. 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 20,00
4. 19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 200,00
Razem 560,00
2. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Wskazane odpady będą gromadzone na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta i na Kompostowni odpadów na utwardzonym terenie.
4. Zamawiający wymienione w tabeli odpady będzie dostarczał do przetwarzania własnym transportem lub transportem zleconym przewoźnikowi, który posiada przewidziane przepisami pozwolenia i licencje na transport odpadów oraz tabor samochodowy o DMC 40 Mg ( ciągnik samochodowy z naczepą wywrotką lub naczepą z ruchomą podłogą).
5. Załadunek odpadów będzie po stronie Zamawiającego.
6. Transporty odpadów będą organizowane w miarę potrzeb Zamawiającego.
7. Potwierdzeniem odebrania odpadów będzie odpowiednia karta przekazania odpadów/ karta przekazania odpadów komunalnych.
8. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania do Wykonawcy mniejszej lub większej ilości odpadów niż wskazane w powyższej tabeli.
9. Zamawiający zastrzega, że miejsce zagospodarowania odpadów/składowisko odpadów nie może być położone dalej niż 150 km od bazy magazynowo - transportowej Zamawiającego, położonej
w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.
Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia:
10. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania odpowiednich wpisów i zezwoleń.
11. Wykonawca zobowiązany jest:
1) realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą
o odpadach oraz spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868) i ich zmianami,
2) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 16.2. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:
16.2.1. formularz ofertowy (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 1 do SWZ).
16.2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 2 do SWZ.
16.2.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 3 do SWZ.
16.2.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16.2.2, i 16.2.3 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
16.2.5. w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ– załącznik nr 4 do SWZ.
16.2.6. w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, stosownie do art. 118 ust. 3 Pzp według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 5 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
16.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określone są w projektach umów w tomie II swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://puik-lukow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.