eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Budowa przystanków rowerowych na terenie Gminy Malbork 3Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przystanków rowerowych na terenie Gminy Malbork 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Malbork

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Malbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ceglana

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48556472807

1.5.8.) Numer faksu: +48556472807

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretarz@gmina.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugmalbork.mojbip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przystanków rowerowych na terenie Gminy Malbork 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7febda63-a167-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa przystanków rowerowych na terenie Gminy Malbork

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7febda63-a167-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymóg użycia podpisu elektronicznego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Malbork

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przystanków rowerowych na terenie Gminy Malbork 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PP-7320/PR3-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 124265,91 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa przystanków rowerowych na terenie Gminy Malbork - na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 159/2 i 271/6 obr. Nowa Wieś Malborska; 13 , obr. Kamionka; 7/24 obr. Tragamin; 66 i 133 obr. Lasowice Wielkie; 122 obr. Lasowice Małe; 231/4 obr. Kościeleczki.
Kamionka - dz. nr 13
Inwestycja przewiduje budowę obiektu małej architektury - przystanku rowerowego, na który składa się: plac o wymiarach 3x5m wykonany z elementów drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzeżem betonowym prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery długości około l,5m i wysokości około 0,6m, tablica informacyjna szerokości l,5m i wysokości około 2,8m, śmietnik o pojemności 401 i ławka o wymiarach 2x0,5m w podstawie, i wysokości 0,5m. Wszystkie elementy placu tzn ławka, tablica informacyjna, stojak rowerowy, śmietnik są elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementów do podłoża przewidziano na żelbetowych stopach. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na własny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszą żadne instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i sieci.
Kościeleczki - dz. nr 231/4
Inwestycja przewiduje budowę obiektu małej architektury - przystanku rowerowego, na który składa się: plac o wymiarach 3x5m wykonany z elementów drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzeżem betonowym prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery długości około l,5m i wysokości około 0,6m, tablica informacyjna szerokości l,5m i wysokości około 2,8m, gablota magnetyczna szerokości l,0m i wysokości około 2,5m, śmietnik o pojemności 401 i wiata o wymiarach 2x1,lm w podstawie, i wysokości poniżej 3m z ławką. Wiata w całości jest przeszklona szkłem bezpiecznym, dach wykonany z płyt poliwęglanowych komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, śmietnik są elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementów do podłoża przewidziano na żelbetowych stopach. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na własny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszą żadne instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i sieci.
Lasowice Małe - dz. nr 122
Inwestycja przewiduje budowę obiektu małej architektury - przystanku rowerowego, na który składa się: plac o wymiarach 3x5m wykonany z elementów drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzeżem betonowym prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery długości około l,5m i wysokości około 0,6m, tablica informacyjna szerokości l,5m i wysokości około 2,8m, śmietnik o pojemności 401 i wiata o wymiarach 2x1,lm w podstawie, i wysokości poniżej 3m z ławką. Wiata w całości jest przeszklona szkłem bezpiecznym, dach wykonany z płyt poliwęglanowych komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, śmietnik są elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementów do podłoża przewidziano na żelbetowych stopach. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na własny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszą żadne instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i sieci.
Lasowice Wielkie - dz. nr 66
Inwestycja przewiduje budowę obiektu małej architektury-przystanku rowerowego, na który składa się: plac o wymiarach 3x5m wykonany z elementów drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzeżem betonowym prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery długości około l,5m i wysokości około 0,6m, tablica informacyjna szerokości l,5m i wysokości około 2,8m, śmietnik o pojemności 401 i wiata o wymiarach 2x1,lm w podstawie, i wysokości poniżej 3m z ławką. Wiata w całości jest przeszklona szkłem bezpiecznym, dach wykonany z płyt poliwęglanowych komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, śmietnik są elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementów do podłoża przewidziano na żelbetowych stopach. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na własny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszą żadne instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i sieci.
Lasowice Wielkie - dz. nr 133
Inwestycja przewiduje budowę obiektu małej architektury - przystanku rowerowego, na który składa się: plac o wymiarach 3x5m wykonany z elementów drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzeżem betonowym prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery długości około l,5m i wysokości około 0,6m, tablica informacyjna szerokości l,5m i wysokości około 2,8m, śmietnik o pojemności 401 i wiata o wymiarach 2x1,lm w podstawie, i wysokości poniżej 3m z ławką. Wiata w całości jest przeszklona szkłem bezpiecznym, dach wykonany z płyt poliwęglanowych komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, śmietnik są elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementów do podłoża przewidziano na żelbetowych stopach. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na własny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszą żadne instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i sieci.
Nowa Wieś - dz. nr 159/2
Inwestycja przewiduje budowę obiektu małej architektury - przystanku rowerowego, na który składa się: plac o wymiarach 3x5m wykonany z elementów drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzeżem betonowym prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery długości około l,5m i wysokości około 0,6m, tablica informacyjna szerokości l,5m i wysokości około 2,8m, gablota magnetyczna szerokości l,0m i wysokości około 2,5m, śmietnik o pojemności 401 i ławka o wymiarach 2x0,5m w podstawie i wysokości 0,5m. Wszystkie elementy placu tzn ławka, tablica informacyjna, gablota magnetyczna, stojak rowerowy, śmietnik są elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementów do podłoża przewidziano na żelbetowych stopach. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na własny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszą żadne instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i sieci.
Nowa Wieś - dz. nr 271/6
Inwestycja przewiduje budowę obiektu małej architektury - przystanku rowerowego, na który składa się: plac o wymiarach 3x5m wykonany z elementów drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzeżem betonowym prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery długości około l,5m i wysokości około 0,6m, tablica informacyjna szerokości l,5m i wysokości około 2,8m, śmietnik o pojemności 401 i wiata o wymiarach 2x1,lm w podstawie, i wysokości poniżej 3m z ławką. Wiata w całości jest przeszklona szkłem bezpiecznym, dach wykonany z płyt poliwęglanowych komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, śmietnik są elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementów do podłoża przewidziano na żelbetowych stopach. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na własny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszą żadne instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i sieci.
Tragamin - dz. nr 7/24
Inwestycja przewiduje budowę obiektu małej architektury-przystanku rowerowego, na który składa się: plac o wymiarach 3x5m wykonany z elementów drobnowymiarowych - kostki prefabrykowanej otoczonej obrzeżem betonowym prefabrykowanym, stojak rowerowy na 4 rowery długości około l,5m i wysokości około 0,6m, tablica informacyjna szerokości l,5m i wysokości około 2,8m, śmietnik o pojemności 401 i wiata o wymiarach 2x1,lm w podstawie, i wysokości poniżej 3m z ławką. Wiata w całości jest przeszklona szkłem bezpiecznym, dach wykonany z płyt poliwęglanowych komorowych z filtrem UV. Wszystkie elementy placu tzn wiata, tablica informacyjna, stojak rowerowy, śmietnik są elementami prefabrykowanymi. Mocowanie elementów do podłoża przewidziano na żelbetowych stopach. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na własny, nieutwardzony teren inwestycji. Opisanemu obiektowi budowlanemu nie towarzyszą żadne instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i sieci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg algorytmu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia;
2. zdolność techniczna i zawodowa. Warunek ten zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową;
3. sytuacja ekonomiczna i finansowa. Warunek ten zostanie spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu:
1) dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia,
2) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową,
3) dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu:
1) dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zamówienia,
2) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową,
3) dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1) złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) przedłożenia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzonej polisy lub innego dokumentu, ważną na cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną min. 40.000 zł. (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę. Zamawiający wymaga pełnomocnictwa w oryginale lub jego kopii poświadczonej notarialnie. Ponadto w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu , składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany i uzupełnienia treści umowy.
Istotna zmiana zawartej umowy jest określona w Pzp i wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Urzędu Gminy Malbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowych informacji można uzyskać: tel.: +48 55 647-28-07 w. 2015; email: drogownictwo@gmina.malbork.pl lub +48 55 647-28-07 w. 2013; email: srodowisko@gmina.malbork.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.