eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów "Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn. „Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn. „Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-258ea948-9597-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035440

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2554995,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej nr 4 – budynek B przy ul. Szarych Szeregów”. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 6 do SWZ i przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ oraz wykazem cen stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
Wszelkiego rodzaju roboty wewnątrz budynku szkoły należy zaplanować, tak żeby rozpocząć je z dniem 02.05.2023r., dodatkowo muszą być prowadzone, w taki sposób żeby nie utrudniały funkcjonowania zajęć lekcyjnych tj. w godzinach 1300-2200. W okresie wakacyjnym prace mogą być prowadzone w godz. 600 – 2200.
Roboty remontowe dotyczą szatni mieszczących się w budynku B Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szarych Szeregów, dz. ew. nr 679/4, 679/3, 679/1, 1164, obręb geodezyjny nr 2. Zakres prac adaptacyjno – remontowych obejmuje:
- montaż platformy schodowej pomiędzy terenem a kondygnacją parteru dla osób niepełnosprawnych
- wymianę uszkodzonych posadzek
- naprawę ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- naprawę ścian działowych
- wydzielenie boksów z kształtowników stalowych dla poszczególnych oddziałów
- wykończenie ścian murowanych odporną na ścieranie i środki chemiczne wykładziną winylową
- montaż drzwi i okien
- naprawę parapetów i wykończenie ich okładziną PCV
- wymianę oświetlenia
- instalację gniazd wtyczkowych
- montaż wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo – prądowych o działaniu bezpośrednim
- wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej na nowe o średnicy DN 315
- wymianę pionów i poziomów kanalizacji deszczowej wraz z osprzętem wzdłuż ich istniejącego przebiegu
- całkowitą wymianę odprowadzenia do przyłącza deszczowego z odprowadzeniem wód opadowych z całego obszaru poprzez pompownię i zbiornik retencyjny o pojemności ok. 200 m3
- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
- montaż hydrantów p. pożarowych
Szatnie w części piwnicznej zostaną wyposażone w zestawy szafek, wieszaków i ławeczek dla 600 dzieci. Natomiast na parterze przewidziano w hallu głównym umieszczenie szafek typowych dla dzieci z ograniczeniami ruchu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ppoż., poza hydrantami, szatnie zostaną wyposażone w gaśnice proszkowe.
Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o załączoną dokumentację projektową, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wszelkimi obowiązującymi normami.
Szczegółowy zakres robót dla tego zadania jest określony przez przedmiar robót i wykaz cen oraz dokumentację projektową. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić także decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie do opracowanej dokumentacji projektowej.
W przypadku kiedy z projektu budowlanego/wykonawczego nie wynika wprost zakres robót należy posiłkować się elementami zawartymi w przedmiarach robót.
Do Wykonawcy należy także pozyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami).
2. Zakres robót
Do zakresu podstawowego należą również:
- odbiór końcowy, opłaty za pobór mediów, m.in. wody, energii elektrycznej na czas budowy. Opłaty za pobór mediów, w przypadku wystawianych przez Zamawiającego faktur, regulowane będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) roboty rozbiórkowe
2) roboty murarskie i murowe
3) tynkowanie
4) roboty malarskie
5) specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
6) pokrywanie podłóg i ścian
7) instalowanie ram drzwiowych i okiennych
8) instalowanie stolarki niemetalowej
9) instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
10) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
11) instalowanie wentylacji
12) roboty instalacyjne hydrauliczne
13) roboty instalacyjne elektryczne
14) roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 924 000,00 zł brutto.
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2649374,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3226349,16 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.