eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › "Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach"Ogłoszenie z dnia 2022-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23a00286-7784-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00074343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026357/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027236/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.I.272.1.27.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, serwis i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu, służącego ochronie przeciwpożarowej w budynkach należących do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach:
I. Przegląd i konserwacja systemu alarmu pożarowej (SAP),
II. Przegląd i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
III. Przegląd i konserwacja systemu oddymiania dróg ewakuacji (SZZ),
IV. Przegląd i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOE)
V. Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu,
VI. Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych,
w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz budynkach przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.
I. Konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaworów i węży hydrantowych
II. Przegląd, konserwacja, naprawy, likwidacja i zakup gaśnic
III. Przegląd i konserwacja Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG),
w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3, ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz Kępa Chwałowska gm. Dwikozy i Grotniki Duże gm. Nowy Korczyn.
Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym. Zgłoszenie do wizji lokalnej winno być przedstawione w formie pisemnej.
2. Szczegółowe informacje o zakresie przedmiotu umowy opisano w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10995,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 133810,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Elchar Serwis Kasprzycki, Chaja Spółka Komandytowa

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne "Supon" Sp. zo.o., Elchar Sp. z o.o. Sp. komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592037555

7.3.3) Ulica: ul. Batalionów Chłopskich 77/2

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-671

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.