eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › "Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach"Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23a00286-7784-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00027236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026357/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdz. XIX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani /Pana danych jest:
Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 344 29 56, 342 12 66
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl
3. Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Pani/Pana dane:
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem oraz zawarciem umowy i jej rozliczeniem finansowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą PZP”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz podmioty współpracujące ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z którymi zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązujący w Urzędzie Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.I.272.1.27.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, serwis i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu, służącego ochronie przeciwpożarowej w budynkach należących do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach:
I. Przegląd i konserwacja systemu alarmu pożarowej (SAP),
II. Przegląd i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
III. Przegląd i konserwacja systemu oddymiania dróg ewakuacji (SZZ),
IV. Przegląd i konserwacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOE)
V. Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu,
VI. Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych,
w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz budynkach przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.
I. Konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaworów i węży hydrantowych
II. Przegląd, konserwacja, naprawy, likwidacja i zakup gaśnic
III. Przegląd i konserwacja Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG),
w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3, ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz Kępa Chwałowska gm. Dwikozy i Grotniki Duże gm. Nowy Korczyn.
Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym. Zgłoszenie do wizji lokalnej winno być przedstawione w formie pisemnej.
2. Szczegółowe informacje o zakresie przedmiotu umowy opisano w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisowej (czas dojazdu serwisu od chwili zgłoszenia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do dokonywania wpisu do kart czynności Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), tzw. Osobowy/personalny certyfikat FGAZ-O (dotyczy wpisu kontroli szczelności SUG);
- minimum 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie uprawnień G1, obejmujące: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (dot. konserwacji systemów przeciwpożarowych i głównych wyłączników prądu);

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prawidłowo, w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub budynkach zamieszkania zbiorowego, o kubaturze min. 35 000 m 3 co najmniej 1 usługę obejmującą poniższy zakres:
- konserwację i/lub serwis Systemu Alarmu Pożaru (SAP) - marki ARITECH,
- konserwację i/lub serwis systemu oświetlenia ewakuacyjnego - oprawy oświetleniowe ewakuacyjne i kierunkowe typu VOYAGER LED produkcji THORN Lighting,
- konserwację i/lub serwis Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) - producent TOA Electronics Europe GmBH.


Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego uprawnienia przez jedną osobę.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykazu usług z podaniem rodzaju usług, daty i miejsca wykonania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Załączniku
nr 5 do SWZ.

Na mocy § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zamawiający zastrzega, że wykonawca jest obowiązany wskazać w wykazie oraz dołączyć dowody, iż wykonał: - co najmniej 1 usługę obejmującą: konserwację i/lub serwis Systemu Alarmu Pożaru (SAP), konserwację i/lub serwis systemu oświetlenia ewakuacyjnego - oprawy oświetleniowe ewakuacyjne i kierunkowe typu VOYAGER LED, konserwację i/lub serwis Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO).

Dowodami są:
- referencje;
- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Uwaga:
W przypadku wykonawców występujących wspólnie doświadczeniem w zakresie wykonanych usług musi wykazać się wykonawca (konsorcjant), który wykonuje kluczowy zakres usług.
Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4 do SWZ.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5a do SWZ
Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy) – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5b do SWZ.

Oświadczenie wskazane powyżej musi zostać złożone wraz z ofertą, tylko w sytuacji kiedy wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę upoważnioną ze strony podmiotu udostępniającego zasoby.
4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymagane przez wykonawcę w celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ.

Wymienione wyżej oświadczenie winno być złożone wraz z ofertą w oryginale, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Brak wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego
w Załączniku nr 6a do SWZ.
Oświadczenie wskazane powyżej musi zostać złożone wraz z ofertą, tylko w sytuacji, kiedy wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę upoważnioną ze strony podmiotu udostępniającego zasoby.
5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 7 do SWZ.

Uwaga:
Zobowiązanie powinno zostać złożone wraz z ofertą w formie pisemnej.

6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 11 do SWZ.
7. Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy w szczególności:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub
2) inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego
do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XIII SWZ.
3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.
Wymagana forma - w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).
Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę treści umowy w następujących przypadkach:
a. wprowadzenia ustawowo zmiany stawki podatku VAT lub innych obciążeń podatkowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez wykonawcę.
b. wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może dokonać zmiany osób wymienionych w § 12 ust. 2 na zasadach określonych w § 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy - https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.