eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatoweOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przysuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 (48) 675 25 53

1.5.8.) Numer faksu: + 48 (48) 675 25 53 wew. 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatprzysuski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.przysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfd0763d-a072-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074258

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048367/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfd0763d-a072-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dfd0763d-a072-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości
e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz
z 2021r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji”
w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie
e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamówienia.
6) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@powiatprzysuski.eu (nie dotyczy składania ofert)
10) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Przysuski Siedziba Władz Powiatu, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, tel. (48) 675-25-53, fax. 675-36-72b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”; d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; h) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-I.272.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe:

- Nr 3307W dr. Nr 749 – Kol. Szczerbacka – gr. woj. dł. 3,280 km, obręb Głęboka Droga dz. nr 1534, obręb Kolonia Szczerbacka dz. nr 1405,

- Nr 3314W Odrzywół – Kadź – Łojków dł. 11,184 km, obręb Odrzywół dz. nr 2603, 2429, obręb Nowy Świat dz. nr 128, obręb Sulgostów dz. nr 391, obręb Kadź dz. nr 179, 399, 907, 1054, obręb Łojków dz. nr 270/1, 270/3, 88/1, 89/1, 90,/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/3, 99/5, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 118/1, 119/1, 120/1, 122/1, 124/1, 197/1, 198/1, 324/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212/1, 214/1, 215/1, 216/1, 218/3, 218/5, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/4, 225/6, 225/8, 226/4, 226/6, 226/8, 227/1, 228/1, 213/1, 213/3, 238/1, 239/1, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/3, 249/5, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 323/1, 258/1, 259/1, 260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/1, 268/1, 269/1, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 276/3, 276/5, 277/1, 278/1, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 310/1, 311/1, 312/1, 313/1, 314/1, 315/1, obręb Potworów dz. nr 839/3, 824/1,

- Nr 3332W Janików – Sokolniki Suche – dr. Nr 12 dł. 10,773 km, obręb Janików dz. nr 876/2, obręb Krajów dz. nr 77, 487/2, 252/1, obręb Romualdów dz. nr 433/2, obręb Zagórze dz. nr 115, 111/3, 112/1, obręb Komorów dz. nr 391, obręb Kamień dz. nr 1136/4, 1190, 1230/3, 1433, 1099/2, obręb Sokolniki Suche dz. nr 450,

w celu wydania decyzji potwierdzającej nabycie mienia z mocy prawa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku — przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dla każdej z dróg:
1. Sporządzenie 5 egz. map do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, których część zajęta jest pod drogi powiatowe w granicach na dzień 31.12.1998r., a także dołączenie dokumentów dotyczących stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (dowody prawa własności aktualne i na dzień 31 grudnia 1998r., a w przypadku gruntu Skarbu Państwa na dzień 01.01.1999 r.): odpisy z KW, akty notarialne, akt własności ziemi, decyzje administracyjne, postanowienia sądu, inne.
2. W celu prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca:
a) Przygotuje projekt protokołu przyjęcia granic pasa drogowego wraz ze szkicem wg stanu na dzień 31.12.1998r.
b) Wykona wznowienia znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
c) Do czasu wydania przez właściwy organ ostatecznej decyzji o nabyciu na własność Powiatu Przysuskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w sporządzonej dokumentacji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Zamówienie powinno być zrealizowane przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 4 do SWZ

Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne.
1) Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona charakter wyłącznie informacyjny
2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych.
3) Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.
4) W przypadku oferowania równoważnego materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia lub roboty budowlane spełniają wymagania równoważności t.j.: wykaz innych niż w SWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty.
5) Obowiązek wykazania równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
6) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie Art. 107 ust 2 pzp.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „Termin płatności”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr1 do SWZ. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. 3. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia innych podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku oferowania równoważnego materiału Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane materiały spełniają wymagania równoważności t.j.: wykaz innych niż w SWZ materiałów oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie Art. 107 ust 2 pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
- 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 zł),
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Pzp.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Pekao S.A. Oddział w Przysusze ul. Krakowska 33,
Nr rachunku: 90 1240 5703 1111 0000 4903 1652
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz
z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX. Pzp. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium
wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Pełna informacja dotycząca wadium zawarta została w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera)
lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z Art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, trzęsienia ziemi, wybuchy) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia
w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu usług – termin wykonania przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o okres trwania siły wyższej;
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące
w szczególności braku udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron i niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ze względu na inne niezawinione przez strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą; W przypadkach określonych w umowie przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne oraz przedstawieniem dowodów potwierdzających przytoczone fakty.
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
d) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
f) konieczności wykonania usług zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
g) zmian nieistotnych,
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
h) Waloryzacja wynagrodzenia.
W sytuacji wystąpienia okoliczności zmiany wysokości wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w kwartale zawarcia umowy,
3. Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisany został w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.