eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Secemin › Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości MiędzylesieOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Secemin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Struga 2

1.5.2.) Miejscowość: Secemin

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-145

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343995734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@secemin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.secemin.eobip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

secemin.eobip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cf8a682-010d-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018246/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzylesie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00248642/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.12.2022.EW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6354573,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach tej części planuje się budowę oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie mieszkańców miejscowości Międzylesie. Szczegółowy zakres robót, lokalizację inwestycji oraz warunki wykonania i odbioru robót, przestawiają: Załącznik nr 2 do SWZ – przedmiar robót dla budowy oczyszczalni ścieków oraz Załącznik nr 6 do SWZ – dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków. Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa zawiera dobór oczyszczalni ścieków 800 RLM składających się z dwóch bioreaktorów 400 RLM, co umożliwia etapowanie inwestycji. Mając ten fakt na uwadze informujemy, że w ramach tej części zamówienia planuje się wykonać etap I oczyszczalni ścieków, obsługujący 400 RLM – zgodnie z załączonym przedmiarem robót, o którym mowa w niniejszym punkcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.5.) Wartość części: 5001180,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Międzylesie wraz z przyłączami do granic nieruchomości, budowę sieci elektrycznej zasilającej dla przepompowni P3 oraz Pm-1 wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę nadzoru archeologicznego nad realizowaną inwestycją – Wykonawca zobowiązany jest mieć na uwadze i przedstawić w kosztorysie ofertowym wartość nadzoru archeologicznego, ponieważ nie został on ujęty w przedmiarach robót. Szczegółowy zakres robót budowalnych przewidzianych do wykonania, lokalizację inwestycji oraz warunki wykonania i odbioru robót, określają następujące załączniki:
 Załącznik nr 3 do SWZ – przedmiar robót dla sieci kanalizacyjnej z P3;
 Załącznik nr 4 do SWZ – przedmiar robót dla sieci elektrycznej zasilającej przepompownię P3;
 Załącznik nr 5 do SWZ – przedmiar robót dla sieci kanalizacyjnej z Pm-1;
 Załącznik nr 7 do SWZ – dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej;
 Załącznik nr 8 do SWZ – dokumentacja projektowa zamienna sieci kanalizacyjnej;
 Załącznik nr 16 do SWZ – przedmiar robót dla sieci elektrycznej zasilającej przepompownię Pm-1;
 Załącznik nr 17 do SWZ – pozwolenie na budowę.
Zamawiający informuję, że zakres robót określony w Załączniku nr 3 do SWZ - przedmiar robót dla sieci kanalizacyjnej z P3 oraz Załączniku nr 4 do SWZ – przedmiar robót dla sieci elektrycznej zasilającej przepompownię P3, dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i stanowi ETAP 1 części nr 2. Natomiast zakres robót przedstawiony w Załączniku nr 5 do SWZ - przedmiar robót dla sieci kanalizacyjnej z Pm-1 oraz Załączniku nr 16 do SWZ – przedmiar robót dla sieci elektrycznej zasilającej przepompownię Pm-1, sfinansowane zostaną w całości ze środków własnych Gminy Secemin i stanowi ETAP 2 części nr 2. Mając na uwadze fakt, że Zamawiający udostępnia również Wykonawcom dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej, obejmującą znacznie szerszy zakres prac niż określony w niniejszym SWZ, informujemy, że przy sporządzaniu kalkulacji i ofert przez Wykonawców, bazowymi dokumentami są w/w przedmiary robót dla poszczególnych etapów zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 2814945,54 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5001180,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5001180,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5001180,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551438043

7.3.3) Ulica: Farna 6

7.3.4) Miejscowość: Nowy Korczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 28-136

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5001180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2814945,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4240962,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2814945,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PB Budomont Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130019829

7.3.3) Ulica: Przy Torze 1

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-205

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2814945,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.