eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › Dostawa oleju napędowego dla potrzeb gospodarstwa rolnego Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w TrzcianceOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb gospodarstwa rolnego Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSRCKU Trzcianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000099487

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 15A

1.5.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-316

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jaugustynek@zsrcku.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrcku.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

samorządowa jednostka oświatowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego dla potrzeb gospodarstwa rolnego Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b596a48-a1a1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015775/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b596a48-a1a1-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej zostały określone w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Szczegółowe regulacje dotyczące korespondencji elektronicznej zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarto w punkcie 23.2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarto w punkcie 23.2 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSRCKU 5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby gospodarstwa rolnego Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
Olej napędowy musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 247) oraz parametry normy PN EN 590+A1:2017-06.
Szacunkowa wielkość zamówienia: 15 metrów sześciennych w temperaturze 15°C.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym każdorazowo telefonicznie, faksem bądź pisemnie przez Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 1 do SWZ).
Zamawiający dopuszcza, iż łączny zakres zamówień w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu, o nie więcej niż 10% podanej wielkości szacunkowej. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
Szacunkowa wielkość pojedynczego zapotrzebowania: ok. 5 metrów sześciennych.
Czas każdorazowej dostawy (od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego): 96 godzin.
Olej napędowy musi być dostarczany do wewnętrznej stacji paliw Zamawiającego, po każdym zgłoszeniu zapotrzebowania wraz z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymaganych parametrów oleju.
Sposób dostawy oleju do siedziby Zamawiającego, zapewniany przez Wykonawcę, w sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami: transport drogowy, wraz z za- i wyładunkiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134220-5 - Paliwo do silników diesla (EN 590)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną otrzyma 98 punktów, oferty z kolejnymi cenami otrzymają liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru: (cena oferty z najniższą ceną x 98) / cena badanej oferty = liczba punktów.
Za zaoferowanie terminu płatności równego 21 dni oferta otrzyma 0 pkt.
Za zaoferowanie terminu płatności równego 30 dni oferta otrzyma 2 pkt.
Zamawiający wybierze ofertę z największą łączną liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Za spełniających warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, iż posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wymaga się złożenia oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymaga się złożenia aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą (interaktywny „Formularz ofertowy”):
1) wypełniony arkusz cenowy;
2) wypełnione oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3) wypełnione zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie, z którego treści będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie (jeżeli dotyczy);
5) wypełnione oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - jeżeli dotyczy);
6) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać każdy z Wykonawców;
b) warunek określony w punkcie 5.4 ogłoszenia zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty oświadczenie, z którego treści będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy i warunków ich wprowadzenia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) na stronie niniejszego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.