eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozie › Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy BrzozieOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Brzozie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BRZOZIE 50

1.5.2.) Miejscowość: Brzozie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-313

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564912910

1.5.8.) Numer faksu: 564912911

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@brzozie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Brzozie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0d31be1-a15f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022602/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gm-brzozie.rbip.mojregion.info/category/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000-zl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę zakupową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy zakupowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ , znajdującymi się w prawym górnym rogu strony, oznaczonymi symbolem w postaci książki (Skrócona instrukcja dla Wykonawcy).
2. Złożenie oferty poprzez Platformę zakupową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy zakupowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ znajdującymi się w prawym górnym rogu strony, oznaczonymi symbolem w postaci książki, w zakładce inne.
4.Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Opis złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy zakupowej w skróconej instrukcji dla Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzozie, REGON: 811118402, NIP: 874-168-46-39,87-313 Brzozie 50 woj. kujawsko-pomorskie tel: 56 49 129 10 , fax: 56 49 129 11;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Brzozie jest Pan Marcjan Biegaj, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem email:iod@brzozie.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Brzozie odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 : Stworzenie miejsca integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie miejsca integracji międzypokoleniowej i Rekreacji, które ma być usytuowane w Brzoziu w części działki nr 363/36, obręb Brzozie.
Projektowana inwestycja składać się będzie z trzech stref, wydzielonych za pomocą innych nawierzchni bezpiecznych.
Pierwsza strefa, zlokalizowana zaraz przy wejściu, to miejsce z założenia przeznaczone dla osób dorosłych, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W tej strefie zlokalizowano następujące urządzenia umieszczone bezpośrednio na przygotowanej nawierzchni trawiastej – powierzchnia nawierzchni 92,00 m2:
1) Zadaszenie ze stołem i ławkami - 1 kpl.
Altana ogrodowa o wymiarach: długość - 3m, szerokość - 3m, wysokość- 2 m ze stołem i siedziskami, wykonana z litego drewna sosnowego.
2) Orbitrek – 1 szt,
Urządzeni do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych. Wymiary w przybliżeniu: 1005 x 576 x 1615 [mm].
3) Rower stacjonarny – 1 szt
Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych. Wymiary: 1015 x 452 x 1240 [mm].
Na przygotowanym podłożu z kostki betonowej zaprojektowano:
4) Stół do gier planszowych – 1 kpl.
Betonowy stół podwójny do gry w szachy i chińczyka. Elementy wykonane są z płytek gresowych, przyklejonych klejem mrozoodpornym. Różne wzory i rozwiązania do ustalenia. Istnieje możliwość wykonania blatu do gry w Chińczyka. Wymiary: długość – 200 cm, szerokość - 200 cm, wysokość - 81 cm., wysokość krzesła – 44 cm, szerokość blatu - 90 cm, Szerokość krzesła – 40 cm, grubość listew – 4 cm.
5) Ławka z pedałami – 2 kpl.
Ławka o konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z desek drewnianych, spełniające normy w zakresie odpowiednich wymiarów szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Ławka z możliwością zakotwienia do ziemi oraz wyposażona w dwie pary pedałów przytwierdzonych do podłoża. Wymiary urządzenia: długość - 1500 mm, szerokość - 1100 mm, wysokość - 720mm, wysokość siedziska - 410 mm.
6) Kosz na śmieci 40 l – 1 szt,
Kosz stalowo - drewniany fundamentowany w gruncie, wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin, niebezpiecznych dla dzieci.
Druga strefa to strefa z nawierzchnią bezpieczną z kostek gumowych powierzchnia nawierzchni 195,00 m2. Kostki gumowe ułożone zostaną w szachownicę w odcieniach koloru niebieskiego.
Na bezpiecznej nawierzchni zlokalizowano dwa zestawy zabawowe:
1) Zestaw zabawowy potrójna huśtawka- 1 kpl.
W skład zestawu wchodzą: huśtawka - bocianie gniazdo, siedzisko płaskie oraz kubełkowe. Materiały: siedziska zawieszone na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniwach; połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinowych HMS; zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane; siedzisko płaskie wykonane z metalu z metalu powlekanego gumą; siedzisko bocianie gniazdo wykonane z obręczy stalowej i lin polipropylenowych, wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego. Wymiary: wysokość 2,2 m, szerokość 6,6 m, długość 2,35 m.
2) Zestaw zabawowy Piramida Linowa- 1 kpl.
Liny do wspinaczki w formie piramidy. Kotwienie: zabetonowane 80 cm w gruncie. Stal cynkowana, lina stylonowa. Wymiary: 425 x 425 cm, strefa bezpieczeństwa 725 x 725 cm, wysokość całkowita 298 cm. Wysokość swobodnego upadku 141 cm, długość 85 cm.
3) Trampoliny – 2 kpl.
Materiały: konstrukcja trampoliny wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; mata do naskoku wykonana z lameli z polipropylenu nawleczonych na linkę stalową ocynkowaną 5mm; mata do naskoku przymocowana do obudowy trampoliny za pomocą sprężyn trampolinowych (ilość sprężyn zależna od wielkości trampoliny); obrzeża trampoliny wykonane z płyt amortyzujących z granulatu EPDM; elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub wykonanie z metali nierdzewnych. Wymiary: - wysokość - 0cm, szerokość - 150cm, długość - 150cm,, wymiar maty do naskoku - 90cm x 90cm, głębokość posadowienia w gruncie - 40cm.
4) Ławki parkowe – 2 szt.
Ławka o konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z desek drewnianych, spełniające normy w zakresie odpowiednich wymiarów szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Ławka z możliwością zakotwienia do ziemi. Wymiary: długość desek - 180 cm, wysokość siedziska - 40 cm, wysokość całkowita - 70 cm, grubość desek - 3,2 cm
Trzecia strefa to piaszczysta nawierzchnia – powierzchnia nawierzchni 411,00 m2, nawiązująca klimatem do słonecznej plaży. Znajdujące się tam elementy, są główną atrakcją i motywem przewodnim całego Miejsca Integracji Międzypokoleniowej i Rekreacji. Na piasku znajdują się:

1) Zestaw zabawowy – Statek Piracki – 1 kpl.
Plac zabaw dla dzieci w kształcie statku pirackiego o wymiarach: szerokość 8,90m; długość 16,90m z wychyłami. Wysokość 5,20m. Zestaw wykonany z metalu oraz tworzywa LLDPE. Statek wyposażony jest w tunel – przejście, zjeżdżalnie, elementy wspinaczkowe
1) Parasol plażowy ze strzechą – 4 szt.
Konstrukcja parasola jest metalowa zabezpieczona przed korozją –szlifowana, 2 razy malowana podkładem miniowym, 2 razy malowana farbą. Średnica czapy parasola to 250 cm, grubość trzciny w spadku minimum 7 cm, w czubie 15cm. Waga 100-120 kg.
7) Leżaki plażowe – 8 szt.
Stelaż ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo na czarno. Deski mocowane za pomocą śrub zamkowych M8. Wymiary: długość całkowita: 173 cm, wysokość: 97,5 cm, szerokość: 90 cm
8) Ławki parkowe – 1 szt.
Ławka o konstrukcji stalowej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z desek drewnianych, spełniające normy w zakresie odpowiednich wymiarów szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Ławka z możliwością zakotwienia do ziemi. Wymiary: długość desek - 180 cm, wysokość siedziska - 40 cm, wysokość całkowita - 70 cm, grubość desek - 3,2 cm
9) Kosz na śmieci 40 l - 1 szt,
Kosz stalowo - drewniany fundamentowany w gruncie, wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawędzi, szczelin, niebezpiecznych dla dzieci.
Pozostałe elementy zagospodarowania terenu
1) Latarnie solarne – 4szt.
Latarnia o konstrukcji słupa stalowej, wysokość masztu 6m, z lampą LED o mocy 50W, strumieniu światła 5000lm, barwa światła 5000K. Akumulatory 2x100Ah zlokalizowane w fundamencie słupa lampy. Napięcie pracy lampy 24V, moc modułu fotowoltaicznego 2x270W, ładowanie w lato 4h, zimą 10h. Elementy latarni: 2x moduł fotowoltaiczny, maszt metalowy, lampa LED o mocy 50W, fundament z miejscem na akumulatory, 2 szt akumulatorów.
2) Tablica informacyjna – 1 szt.
Tablica informacyjna z regulaminem i oznaczeniami graficznymi, fundamentowana w gruncie. Treść informacji zostanie uzgodniona z Inwestorem. Wymiary: Wysokość: 180 cm Szerokość: 9 cm Długość: 90 cm Konstrukcja urządzenia: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o średnicy 88,9 mm i grubości ścianki 3,6mm. Blacha z informacjami grubości 3 mm o wymiarach 70 x 90 cm.
Na elementach wyposażenia wymaga się zamieszczenia tabliczek zawierających informacje o sposobach wykorzystywania danego urządzenia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
3) chodnik – warstwa odsączająca gr. 5 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm., kostka betonowa gr. 6 cm, powierzchnia 53,25 m2.
4) ogrodzenie wraz z furtką jednoskrzydłową oraz bramą wjazdową - siatka stalowa do wysokości 1 m. konstrukcja musi być wykonana bez żadnych ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych. Długość ogrodzenia 106 m. Furtka o wymiarach 150x125 cm.
Szczegółowy opis przedmiotu zawarty zastał w załączniku do SWZ nr 9 – dokumentacja projektowa - część nr 1: Stworzenie miejsca integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu.
Uwaga:
Podane przez Zamawiającego wymiary poszczególnych elementów wyposażenia/ urządzeń są wymiarami nominalnymi, pożądanymi. Ze względu na nieuniknione niedoskonałości wykonawcze, wymiary rzeczywiste mogą odbiegać od nominalnych. Zamawiający przyjmuje współczynnik tolerancji w podanych wymiarach (+ -) 5 cm.
Wszystkie urządzenia do zabawy musza spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw, ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań oraz muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Wszystkie zastosowane materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz powinny odpowiadać obowiązującym normom i posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37530000-2 - Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o kryteria oceny zawarte w rozdziale XXIII SWZ i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji - minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, zaś maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Kosmiczny plac zabaw w Wielkim Głęboczku
Kosmiczny plac zabaw w Wielkim Głęboczku na terenie dz. nr 371/9 w m. Wielki Głęboczek, gm. Brzozie. Na terenie inwestycji projektuje się miejsce pod usługi handlowe – lodziarnię mobilną.
Wyposażenie placów zabaw wraz z wymaganymi skrajniami bezpieczeństwa
1. Zestaw zabawowy tematyczny – 1 szt.
Zestaw zabawowy główny, wyglądem nawiązujący do tematyki kosmosu, składający się z elementów:
- wieża główna – podest o wys. h=2,4 m – 1 szt.,
- podesty boczne o wys. h=2,4 m – 2 szt.,
- podesty boczne o wys. h=0,9 m – 3 szt.,
- wieża – podest o wys. h=1,2 m – 1 szt.,
- schodki wejściowe – 1 szt.,
- drabinka wejściowa – 1 szt.,
- trap łączący z daszkiem – 1 szt.,
- wejście z dyskami – 2 szt.,
- zjeżdżalnia duża spiralna tubowa – 2 szt.,
- zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta – 1 szt.,
- daszek spodek – 2 szt.,
- barierka metalowa – 2 szt.,
- barierka pełna – 6 szt.,
- barierka bulaj – 1 szt.,
- element dekoracyjny na szczycie w kształcie statku kosmicznego – 2 szt.,
Wymiary zestawu zabawowego tematycznego: wysokość - 5,50 m, długość - 8,95 m, szerokość - 7,80 m, głębokość posadowienia w gruncie - 0,60 m - maksymalna bezpieczna strefa użytkowania: 12,95 m x 11,80 m - maksymalna wysokość upadku - 2,40 m.
Słupy nośne i elementy konstrukcyjne zestawu zabawowego powinny być ocynkowane oraz malowane proszkowo. Podesty i schodki wejściowe wykonane z blachy stalowej z otworami ułatwiającymi odpływ wody oraz wytłoczeniami poprawiającymi właściwości antypoślizgowe.
2. Huśtawka typu ważka – 1 szt.
Huśtawka wagowa dwuosobowa z siedziskami, składająca się z elementów:
- ramię z dwoma uchwytami – 1 szt., - spornik – 1 szt.,
- siedzisko antypoślizgowe – 2 szt.
Wymiary huśtawki: długość - 3,00 m, wysokość - 0,75 m, szerokość - 0,40 m, głębokość posadowienia w gruncie - 0,70 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania - 5,00 m x 2,50 m, maksymalna wysokość upadku - 0,95 m.
Konstrukcja huśtawki, uchwyty i inne elementy wykonana ze stali, zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.
3. Bujak na sprężynie w kształcie rakiety – 1 szt.
Wymiary bujaka: długość - 0,74 m, wysokość - 0,84 m, szerokość - 0,43 m, wysokość do siedziska - 0,46 m, głębokość posadowienia w gruncie - 0,60 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania - 3,74 m x 3,43 m, maksymalna wysokość upadku - 0,46 m.
Konstrukcja oparta na stalowej sprężynie malowanej proszkowo, na której umieszczono siedzisko oraz płyty polietylenowe HDPE stylizowane na rakietę kosmiczną. Osłonki w kształcie rakiety odporne na działanie warunków atmosferycznych. Konstrukcja stalowa urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
4. Bujak na sprężynie w kształcie samolotu – 1 szt.
Wymiary bujaka: długość - 0,85 m, wysokość - 0,52 m, szerokość - 0,22 m, głębokość posadowienia w gruncie - 0,39 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania - 2,85 m x 2,22 m, maksymalna wysokość upadku - 0,50 m .
Konstrukcja oparta na stalowej sprężynie malowanej proszkowo, na której umieszczono siedzisko oraz płyty polietylenowe HDPE stylizowane na samolot. Płyta w kształcie samolotu odporna na działanie warunków atmosferycznych. Konstrukcja stalowa urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.
5. Piaskownica kwadratowa – 1 szt.
Piaskownica kwadratowa z czterema siedziskami w narożnikach. Wymiary piaskownicy: wysokość - 0,35 m, długość - 1,85 m, szerokość – 1,85 m, głębokość posadowienia w gruncie – nie dotyczy, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – 5,00 m x 5,00 m, maksymalna wysokość upadku – 0, 34 m.
Konstrukcja piaskownicy wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Siedziska i osłony z płyty HDPE. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.
Elementy małej architektury
1. Ławka z oparciem na podstawie metalowej – 5 szt.
Ławka montowana na stałe. Wymiary ławki: wysokość –. 0,77 m, długość –1,60 m, szerokość – 0,60 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,40 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – 0, 40 m.
Konstrukcja ławki wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym. Siedzisko i oparcie z desek z drewna malowanego specjalnymi 16 środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną wskazaną przez producenta.
2. Kosz na śmieci drewniany – 3 szt. Kosz składa się z obudowy drewnianej, wkładu oraz stelażu stalowego. Wymiary kosza: wysokość – 0,80 m, długość – 0,42 m, szerokość – 0,42 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,50 m , maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy.
Konstrukcja kosza wykonana z stelaża stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym. Wkład wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Obudowa z desek z drewna malowanego specjalnymi środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną wskazaną przez producenta.
3. Stojak na rowery (do 5 stanowisk) – 1 szt.
Stojak wykonany ze stali w kolorze szarym. Wymiary stojaka: wysokość – 0,29 m, długość – 1,80 m, szerokość – 0,40 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,40 m , maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy.
Konstrukcja stojaka wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną wskazaną przez producenta. Stojak wykonany ze stali w kolorze szarym. Wymiary stojaka: - wysokość – 0,29 m, - długość – 1,80 m, - szerokość – 0,40 m, - głębokość posadowienia w gruncie – ok. 0,40 m - maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy - maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy Konstrukcja stojaka wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną wskazaną przez producenta.
4. Tablica z regulaminem – 1 szt.
Metalowa tablica z regulaminem w kolorze szarym. Wymiary urządzenia: wysokość – 2,18 m, długość – 0,06 m, szerokość – 0,60 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,50 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy. Konstrukcja tablicy z rur stalowych galwanizowanych. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną wskazaną przez producenta.
5. Tablica informacyjna drewniana z grafiką – 1 szt.
Tablica informacyjna konstrukcji drewnianej z zadaszeniem. W treści grafiki przedstawić Układ Słoneczny z opisem oraz podobiznę Mikołaja Kopernika, życiorys i osiągniecia. Dokładną treść grafiki należy uzgodnić z Inwestorem. Wymiary tablicy: wysokość - 1,00 m, długość - 0,10 m, szerokość - 1,50 m, Wymiary urządzenia: wysokość – 2,30 m, długość - 0,40 m, szerokość - 1,50 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,70 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy.
Stelaż tablicy i daszku wykonany z desek, słupy kwadratowe. Drewno malowanego specjalnymi środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną wskazaną przez producenta.
6. Ogrodzenie panelowe Projektuje się modułowe ogrodzenie terenu z furtką o szerokości 1 m z mechanizmem samozamykającym, składające się ze słupków i paneli stanowiących przęsła o wysokości 1,20 m. Konstrukcja paneli z drutu stalowego o średnicy 4mm, ocynkowanego oraz malowanego proszkowo ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w kolorze szarym. Projektowane ogrodzenie zgodne z wytycznymi zawartymi w normach z grupy PN-EN 1176 powinno być wykonane ze stabilnej konstrukcji uniemożliwiającej zaklinowanie się w żadnym z jego elementów, wszystkie sprawy i łączenia gładkie, odpowiednio wyprofilowane. Górna krawędź paneli zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić krzywdę dzieciom.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ nr 9 – dokumentacja projektowa – część nr 2: Kosmiczny plac zabaw w Wielkim Głęboczku.
Uwaga:
Podane przez Zamawiającego wymiary poszczególnych elementów wyposażenia/ urządzeń są wymiarami nominalnymi, pożądanymi. Ze względu na nieuniknione niedoskonałości wykonawcze, wymiary rzeczywiste mogą odbiegać od nominalnych. Zamawiający przyjmuje współczynnik tolerancji w podanych wymiarach (+ -) 5 cm.
Wszystkie urządzenia do zabawy musza spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw, ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań oraz muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Wszystkie zastosowane materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz powinny odpowiadać obowiązującym normom i posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o kryteria oceny zawarte w rozdziale XXIII SWZ i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji - minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, zaś maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Budowa strażackiego placu zabaw
Budowa strażackiego placu zabaw oraz doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Brzozie, dz. nr 36/5, 36/7 w m. Janówko, gm. Brzozie. Na terenie inwestycji projektuje się miejsce pod usługi handlowe – mobilny foodtruck. Obecnie na terenie działki nr 36/7 znajduje się część budynku świetlicy oraz tereny utwardzone. Teren działki 36/5 nie jest zagospodarowany.
Wyposażenie placów zabaw
1. Zestaw zabawowy tematyczny – 1 szt.
Zestaw zabawowy główny, wyglądem nawiązujący do wozu strażackiego składający się z elementów:
- podest (4 słupy) o wys. h=1,2 m – 2 szt.,
- podest (2 słupy) o wys. h=0,9 m – 1 szt.,
- podłoga dodatkowa – 2 szt.,
- ścianka wspinaczkowa pionowa h=1,2 m – 1 szt.,
- zjeżdżalnia h=1,2 m – 1 szt.,
- zjeżdżalnia h=0,9 m – 1 szt.,
- drabinka fala– 1 szt.,
- ślizg strażacki h=1,20 m – 1 szt.,
- kierownica – 1 szt.,
- drążek pojedynczy – 5 szt.,
- drążek z pochwytem – 2 szt.,
- zabudowa (bok) z płyty HDPE – 7 szt.,
- barierka z płytą HDPE – 2 szt.,
- koła – 8 szt.,
- sklepik – 2 szt.,
- mini ławka – 1 szt.,
- drążek podwójny – 1 szt.,
- kabina (4 słupy, daszek, maska) – 1 szt.
Wymiary zestawu zabawowego tematycznego: wysokość – 2,60 m, długość – 8,41 m, szerokość – 2,81 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,70 m , maksymalna bezpieczna strefa użytkowania – 10,95 m x 5,26 m, maksymalna wysokość upadku – 1,95 m.
Słupy nośne i elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowane oraz malowane proszkowo. Elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu. Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Śruby oraz inne elementy łączne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, a sprawy i łączenia elementów metalowych gładkie i odpowiednio wyprofilowane. Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.
2. Linarium – 1 szt.
Urządzenie w kształcie ostrosłupa służące do wspinania się. Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpięte są cztery ściany linowe. Wymiary urządzenia: długość – 2,60 m, wysokość – 2,00 m, szerokość – 2,60 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,60 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania – 4,80 m x 4,80 m, maksymalna wysokość upadku – 1,50 m.
Konstrukcja urządzenia z rury stalowej o profilu okrągłym. Stal zabezpieczona poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Liny do wspinaczki polipropylenowe o podwyższonej odporności, o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium. Liny główne zakotwione do podłoża.
3. Huśtawka typu ważka – 1 szt.
Huśtawka wagowa dwuosobowa z siedziskami, składająca się z elementów:
- ramię z dwoma uchwytami – 1 szt.,
- spornik – 1 szt.,
- siedzisko antypoślizgowe – 2 szt.
Wymiary huśtawki: długość – 3,00 m, wysokość – 0,75 m, szerokość – 0,40 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,70 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania – 5,00 m x 2,50 m - maksymalna wysokość upadku – 0,95 m.
Konstrukcja huśtawki, uchwyty i inne elementy wykonana ze stali - zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.
Elementy małej architektury
1. Ławka z oparciem na podstawie metalowej – 5 szt.
Ławka montowana na stałe. Wymiary ławki: wysokość – 0,77 m, długość – 1,60 m, szerokość – 0,60 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,40 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – 0, 40 m.
Konstrukcja ławki wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym. Siedzisko i oparcie z desek z drewna malowanego specjalnymi 16 środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.
2. Kosz na śmieci drewniany – 3 szt. Kosz składa się z obudowy drewnianej, wkładu oraz stelażu stalowego. Wymiary kosza: wysokość – 0,80 m, długość – 0,42 m, szerokość – 0,42 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,50 m , maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy.
Konstrukcja kosza wykonana z stelaża stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym. Wkład wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Obudowa z desek z drewna malowanego specjalnymi środkami impregnacyjnymi, minimalizującymi powstawanie pęknięć wzdłużnych w drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w całości szlifowane. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane.
3. Stojak na rowery (do 5 stanowisk) – 1 szt.
Stojak wykonany ze stali w kolorze szarym. Wymiary stojaka: wysokość – 0,29 m, długość – 1,80 m, szerokość – 0,40 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,40 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy.
Konstrukcja stojaka wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Urządzenie posadowione w gruncie na fundamencie betonowym, na prefabrykatach betonowych lub w inny sposób wskazany przez producenta. Wszystkie spawy i łączenia gładkie i odpowiednio wyprofilowane. Montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną wskazaną przez producenta. Stojak wykonany ze stali w kolorze szarym. Wymiary stojaka: - wysokość – 0,29 m, - długość – 1,80 m, - szerokość – 0,40 m, - głębokość posadowienia w gruncie – 0,40 m - maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy - maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy Konstrukcja stojaka wykonana ze stali cynkowanej ogniowo.
4. Tablica z regulaminem – 1 szt.
Metalowa tablica z regulaminem w kolorze szarym. Wymiary urządzenia: wysokość – 2,18 m, długość – 0,06 m, szerokość – 0,60 m, głębokość posadowienia w gruncie – 0,50 m, maksymalna bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – nie dotyczy, maksymalna wysokość upadku – nie dotyczy. Konstrukcja tablicy z rur stalowych galwanizowanych.
6. Ogrodzenie panelowe
Projektuje się modułowe ogrodzenie terenu z furtką o szerokości 1 m z mechanizmem samozamykającym, składające się ze słupków i paneli stanowiących przęsła o wysokości 1,20 m. Konstrukcja paneli z drutu stalowego o średnicy 4mm, ocynkowanego oraz malowanego proszkowo ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w kolorze szarym. Projektowane ogrodzenie zgodne z wytycznymi zawartymi w normach z grupy PN-EN 1176 powinno być wykonane ze stabilnej konstrukcji uniemożliwiającej zaklinowanie się w żadnym z jego elementów, wszystkie sprawy i łączenia gładkie, odpowiednio wyprofilowane. Górna krawędź paneli zabezpieczona przed czynnikiem mogącym wyrządzić krzywdę dzieciom.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do SWZ nr 9 – dokumentacja projektowa – część nr 3: Budowa strażackiego placu zabaw.
Uwaga:
Podane przez Zamawiającego wymiary poszczególnych elementów wyposażenia/ urządzeń są wymiarami nominalnymi, pożądanymi. Ze względu na nieuniknione niedoskonałości wykonawcze, wymiary rzeczywiste mogą odbiegać od nominalnych. Zamawiający przyjmuje współczynnik tolerancji w podanych wymiarach (+ -) 5 cm.
Wszystkie urządzenia do zabawy musza spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw, ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań oraz muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Wszystkie zastosowane materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz powinny odpowiadać obowiązującym normom i posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o kryteria oceny zawarte w rozdziale XXIII SWZ i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji - minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, zaś maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej i zawodowej:
a) Warunek dotyczy części nr 1 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia do uprawiania sportów na zewnątrz lub urządzenia placów zabaw (huśtawki, zestawy zabawowe itp.) o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto, poparte dokumentem, że robota ta wykonana była należycie.
b) Warunek dotyczy części nr 2 i 3 - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia do uprawiania sportów na zewnątrz lub urządzenia placów zabaw (huśtawki, zestawy zabawowe itp.) o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, poparte dokumentem, że robota ta wykonana była należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp – załącznik do SWZ nr 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców odrębnie. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania;
2) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - wypełniony załącznik do SWZ nr 6. Wykaz należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy jeżeli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, obejmujący swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby reprezentującej podmiot udostępniający zasoby. W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz;
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby reprezentującej podmiot udostępniający zasoby;
4) Tajemnica przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Uwaga: Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (np. jeden z członków konsorcjum).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 PZP, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie (wzór oświadczenia stanowi załącznik 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę ze środków własnych Gminy w wysokości 2% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zaliczka zostanie wypłacona po podpisaniu umowy na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający oświadcza, że inwestycja będzie finansowana ze środków Zamawiającego w części nie objętej dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W szczególności niniejszy punkt dotyczy zaliczek wypłacanych przed odbiorem końcowym inwestycji.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian został zawarty w § 18 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.