eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostyń › Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Gostyniu od dnia 01.03.2023 r do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Gostyniu od dnia 01.03.2023 r do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIENNY DOM "SENIOR+" W GOSTYNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381660020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polna 72A

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dd@seniorgostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.seniorgostyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Gostyniu od dnia 01.03.2023 r do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ef81129-a090-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042887/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Gostyniu w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ef81129-a090-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ef81129-a090-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Dokumenty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w pkt XIV SWZ. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem oferty) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt I SWZ.
5. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się przekazywanie w szczególności:
1) wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
2) wezwań i zawiadomień;
3) dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego (podmiotowych środków dowodowych);
4) wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego.
Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny).
Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 5 powyżej sporządza się w formie lub w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik do „Formularza do komunikacji” lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia lub datę wpłynięcia dokumentów na skrzynkę Zamawiającego dd@seniorgostyn.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DDS.241.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostawa około 45 gorących obiadów dziennie zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności Żywienia w Warszawie składających się z pierwszego dania i drugiego dania. Zamawiający nabywa obiady w wersji podstawowej (około 35 obiadów) oraz dietetycznej (dieta lekkostrawna, około 10 obiadów) o wariantach:
a) pierwsze danie - zupa min. 400 ml
b) drugie danie min. 400 g, w tym:
• ziemniaki, kasza, ryż lub makaron, z sosem, tłuszczem, itp. (zamiennie) –min. 200 g,
• mięso, ryba (zamiennie) – min.100 g bez kości, min. 120 g z kością,
• surówka lub jarzyny gotowane (zamiennie) - min. 100 g,
• potrawy typu: naleśniki, pierogi, kopytka, bigos, fasolka po bretońsku itp. (zamiennie) - min. 300 g,
przy czym w tygodniu 3 (trzy) obiady mięsne i 2 ( dwa) bezmięsne.
Wytyczne dotyczące dostawy:
a) posiłki należy dostarczać w ściśle określonych godzinach od 11.45 - 12.15
b) dostawca zapewnia termosy do przewozu posiłków gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw,
c) dostawca zapewnia mycie, wyparzanie i odbiór termosów,
d) dostawca zobowiązuje się do odbioru zlewek,
e) zamówienie ilości obiadów - telefoniczne do godz. 9.30 (ilość obiadów bieżącego dnia, po odliczeniu nieobecnych osób zadeklarowanych na obiady na dany dzień)

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106 poz. 730 ze zm.), posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnionego na wezwanie wpisu do rejestru / decyzji, o których mowa powyżej.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada doświadczenie, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał przynajmniej 2 usługi polegające na codziennym (co najmniej 5 dni w tygodniu) przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla co najmniej 20 osób, przez okres co najmniej 6 miesięcy każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie ww. rozporządzenia - co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.
2) wykaz usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat, minimum od dwóch podmiotów, trwających nie krócej niż 6 m-cy, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 PZP, przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy:
1) zaistniała siła wyższa, tj. niezawinione przez żadną ze stron o obiektywnym charakterze zdarzenie losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
2) zaistniała zmiana prawa mającego wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia;
3) zaistniały okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;
4) nastąpiła konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, niewynikającego z winy Wykonawcy;
5) nastąpiła konieczności zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków u Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy, zgodnie z pierwotnymi warunkami;
6) nastąpiła konieczność zmiany zleceniobiorców lub pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia:
7) nastąpiła konieczność przystąpienia do wykonywania Przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie do podania zakresu prac podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji przedmiotu zamówienia oraz przedstawienia do wglądu Zamawiającego umowy z podwykonawcą.;
8) Wykonawcę musi zastąpić nowy wykonawca, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do Umowy.
3. Strona, która będzie zainteresowana zmianą Umowy wystąpi w tej sprawie na piśmie do drugiej Strony, przedstawiając konieczność zmiany, jej zakres i uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia powstania konieczności zmiany.
4. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy może wystąpić każda ze stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ef81129-a090-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 14:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.