eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Annopol › "Budowa sieci wodociągowej w Annopolu, Nowym Rachowie, Hucie i Zychówkach oraz modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia wody w Grabówce"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej w Annopolu, Nowym Rachowie, Hucie i Zychówkach oraz modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia wody w Grabówce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANNOPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Annopol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-235

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@annopol.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.annopol.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci wodociągowej w Annopolu, Nowym Rachowie, Hucie i Zychówkach oraz modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia wody w Grabówce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06086e31-a173-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073734

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036053/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci wodociągowej w Annopolu, Nowym Rachowie, Hucie i Zychówkach oraz modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia wody w Grabówce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.annopol.info/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.annopol.info/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP: https://zamowienia.annopol.info/ (oraz pomocniczo poczty elektronicznej: sekretariat@annopol.eurzad.eu ).
2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie ZETO PZP.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
b) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie: https://zamowienia.annopol.info/
c) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, na który otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło.
d) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy w strefie Wykonawcy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
Informacje wpisane w „Strefie wykonawcy” muszą być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza.
e) Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Instrukcja zakładania konta na Platformie oraz ogólne zasady korzystania z Platformy opisane zostały w „Instrukcji dla Wykonawcy v. 3.0.” dostępnej pod adresem https://zamowienia.annopol.info/#/help
5. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy Pzp określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
f) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
6. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig, oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, opisane zostały w „Regulaminie korzystania z platformy ZETO PZP” dostępnym pod adresem https://zamowienia.annopol.info/#/help

W związku z ograniczeniem liczby liter, całość wymagań w tym zakresie znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Annopol adres rozdział I.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Budowa sieci wodociągowej w Annopolu, Nowym Rachowie i Hucie na działkach nr ewid. 808/2, 809, 979, 810, 811, 812, 813, 814,815/3, 815/4, 815/5, 816, 817, 818 w Annopolu obręb 0001, działkach nr ewid. 257/6, 257/7, 257/8, 257/5, 258, 259, 260, 261, 262/1, 262/4, 263 w Rachowie Nowa Wieś obręb 0002, działkach nr ewid. 45/1, 46/1, 47/1, 48, 50, 51, 52, 53, 600 w Rachów Nowy obręb 0018 oraz działce nr ewid. 28 w Hucie obręb 0009
Rozbudowa sieci wodociągowej służyć będzie zaopatrzeniu w wodę na cele gospodarcze i przeciwpożarowe dla zabudowy jednorodzinnej w obszarze objętym inwestycją.
Zakres rzeczowy rozbudowanej sieci wodociągowej stanowi:
Wodociąg:
− wodociąg PE100 SDR11 PN16 DN160 x 14,6 mm L= 441,2 m
− wodociąg PE100 SDR11 PN16 DN125x11,4 mm L= 1507,4 m
− wodociąg PE100 SDR11 PN16 DN90x 8,2 mm L= 13,1 m
− hydrant nadziemny ppoż. DN80 mm, 10 szt.
− zasuwa kołnierzowa DN 150 mm, 4 szt.
− zasuwa kołnierzowa DN 100 mm, 3 szt.
− zasuwa kołnierzowa DN 80 mm, 10 szt.
− rura ochronna Ø 323,9 x 7,1 mm dla rur gazowych 4 szt., ƩL = 69,4
− rura ochronna Ø 273,0 x 6,3 mm dla rur gazowych 12 szt., ƩL = 139,6
Rozbudowana sieć wodociągowa będzie przyłączona do istniejącego rurociągu wo-150 w węźle „Tr1” na działce nr ewid. 51.
Przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej z rur i kształtek PE100 DN160 x 14,6 mm, DN125x11,4 oraz PE DN90x 8,2 mm PN 16 o łącznej długości L=1961,7 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262520-2 - Roboty murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262210-6 - Fundamentowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45245000-6 - Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45252125-0 - Instalacje zrzutowe

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:
− Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
− Pompownie
− Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia , o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zychówki na działkach nr ewid. 1050, 1648, 1549/3, 1550, 1628, 1575, 1627, 1626 obręb Świeciechów Poduchowny oraz na działce nr ewid. 85 obręb Sucha Wólka, gm. Annopol.
Rozbudowa sieci wodociągowej służyć będzie zaopatrzeniu w wodę na cele komunalne, gospodarcze i przeciwpożarowe dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej w obszarze objętym inwestycją.
Zakres rzeczowy rozbudowanej sieci wodociągowej stanowi:
Wodociąg:
− wodociąg PE100 SDR11 PN16 DN125x11,4 mm L= 5937,5 m
− hydrant nadziemny ppoż. DN80 mm, 24 szt.
− zasuwa kołnierzowa DN 100 mm, 4 szt.
− zasuwa kołnierzowa DN 80 mm, 24 szt.
− rura ochronna Ø 219,1 x 6,3 mm dla rur gazowych 45 szt., ƩL = 300,5
Rozbudowana sieć wodociągowa będzie przyłączona do istniejącego rurociągu wo-125 w węźle „Tr1” na działce nr ewid. 1050 w Świeciechów Poduchowny obręb 0022.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262520-2 - Roboty murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262210-6 - Fundamentowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45245000-6 - Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45252125-0 - Instalacje zrzutowe

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:
− Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
− Pompownie
− Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia , o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia wody w miejscowości Grabówka przedmiotem realizacji zadania jest modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grabówka obejmująca całym zakresem zarówno modernizację sieci wodociągowej, jak również modernizację ujęcia wody w miejscowości Grabówka.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabówka, Grabówka Kolonia, Grabówka Ukazowa gmina Annopol oraz dwie posesje w miejscowości Aleksandrów, gmina Gościeradów.
Celem planowanej inwestycji jest doprowadzenie wody do budynków zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją poprzez sieć wodociągową z polietylenu, która zastąpi istniejącą sieć wykonaną z rur azbestocementowych. Projektowana sieć wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody dla celów bytowo – gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Projektowany wodociąg będzie zaopatrywany w wodę bezpośrednio z istniejącego ujęcia wody w miejscowości Grabówka. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 8327,5 m sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych o długości 3074,0 m.
Trasę sieci wodociągowej zaprojektowano w uzgodnieniu z właścicielami działek oraz zarządcami dróg powiatowych i gminnych. Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100 RC SDR 17 PN 10 o średnicach 40 x 2,4; 50x3,0; 63x3,8; 90x5,4; 110x6,6; 125x7,4; 160x9,5 mm.. Przy wykonywaniu wodociągu metodą przewiertu należy zastosować rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100 RC z dodatkowym płaszczem ochronnym PP lub PE oraz taśmą/wkładką/przewodem detekcyjnym.
Łączna projektowana sieć wodociągowa obejmuje 8327,5 m, w tym:
− kanały PE 160 o łącznej długości 279,5 m,
− kanały PE 125 o łącznej długości 2858,0 m,
− kanały PE 110 o łącznej długości 3997,0 m,
− kanały PE 90 o łącznej długości 7,5 m,
− kanały PE 63 o łącznej długości 700,5 m,
− kanały PE 50 o łącznej długości 424,5 m,
− kanały PE 40 o łącznej długości 60,5 m,
Stosować rury osłonowe PE100 RC SDR 17 PN 10 o średnicy:
− DN 250x14,8 mm (na kanałach fi 160),
− DN 200x11,9 mm (na kanałach fi 125),
− DN 180x10,7 mm (na kanałach fi 110),
− DN 125x7,4 mm (na kanałach fi 63),
− DN 110x6,6 mm (na kanałach fi 50),
Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Grabówka będzie polegało na :
− remont, przebudowa budynku technologicznego ujęcia wody tj. wyburzenie kilku pomieszczeń budynku oraz dostosowanie pozostałej części obiektu tak, aby spełniała wymagania techniczne nowego budynku,
− wymiana istniejących urządzeń i rurociągów technologicznych w budynku ujęcia wody,
− wymiana rurociągu tłocznego i pompy głębinowej zanurzonej w studni eksploatacyjnej S-1 wraz z armaturą,
− wymiana rurociągów wodociągowych międzyobiektowych prowadzonych na terenie ujęcia wody (ze studni eksploatacyjnej S-1 do zbiornika wyrównawczego, ze zbiornika wyrównawczego do budynku technologicznego),
− wymiana rurociągów kanalizacyjnych i zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i z chlorowni,
− wymiana przewodów energetyczno –sterowniczych międzyobiektowych prowadzonych na terenie ujęcia wody (z budynku technologicznego do studni eksploatacyjnej S-1, z budynku technologicznego do zbiornika wyrównawczego),
− zagospodarowanie terenu ujęcia wody – wymiana ogrodzenia, furtki oraz bramy wjazdowej, utwardzenie chodnika, podjazdu oraz opasek odwadniających wokół budynku, wykonanie opaski odwadniającej wokół istniejącej studni eksploatacyjnej S-1 (ogrodzenie, utwardzenie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262520-2 - Roboty murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262210-6 - Fundamentowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45245000-6 - Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45252125-0 - Instalacje zrzutowe

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:
− Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
− Pompownie
− Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia , o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie składane wraz z oferta że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał w sposób należyty, minimum:
• jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zrealizowaną w ramach jednej umowy/kontraktu o wartości minimum:

dla części 1: 1 000 000,00 zł brutto;
dla części 2: 3 000 000,00 zł brutto;
dla części 3: 5 000 000,00 zł brutto;

Wykonawca może wykazać się jedną robotą dla każdej z części, ale wtedy żądana wartość wykonanych robót odpowiednio się sumuje (np. dla części 1, 2, 3 wartość takiej roboty to co najmniej 9 000 000,00 zł).

2) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie wraz z ofertą, że Wykonawca dysponuje i skieruje do wykonania zamówienia n/w osoby:

Część 1- 3
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, na co najmniej 1 inwestycji związanej budową lub przebudową lub rozbudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w ramach jednej umowy/kontraktu o wartości minimum:

dla części 1: 1 000 000,00 zł brutto;
dla części 2: 3 000 000,00 zł brutto;
dla części 3: 5 000 000,00 zł brutto.


Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem budowy dla każdej części, ale wtedy żądana wartość wykonanych robót odpowiednio się sumuje (np. dla części 1, 2, 3 wartość takiej roboty to co najmniej 9 000 000,00 zł).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości:

Część nr 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
Część nr 2: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
Część nr 3: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione
w formie niepieniężnej. (poprzez wniesienie wadium w oryginale należy rozumieć przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu który zabezpieczenia wadialnego dokonał).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku: 37 9429 0004 2008 0005 3686 0004
z dopiskiem „Wadium” i numer referencyjny: ZP.271.1.1.2023
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunku udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ z załącznikami).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zeto PZP https://zamowienia.annopol.info

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.