eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACHOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240305185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowa 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-172

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sznslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-slaskie.pl/sznkat/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Województwa Śląskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44352db1-a173-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00069930/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszystkie informacje znajdują się w SWZ oraz na stronie postępowania; https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w SWZ oraz na stronie postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 15 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowany zużyciu 564,08 w okresie udzielenia zamówienia od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
2) Zamawiający jest odbiorcą uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, co należy uwzględnić w obliczaniu ceny oferty.
3) Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w załączniku nr 1 do SWZ Wykaz punktu poboru.
4) Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla Zamawiającego (odbiorcy) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru na poziomie (+/-) 10%.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby punktów poboru w każdym czasie, w związku z sprzedażą, oddaniem
w dzierżawę lub przejęciem do zarządzania nowej nieruchomości.
6) Standardy jakościowe :
a) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.
b) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 503 ze zm.);
7) Wykonawca, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zmawiającego umów z właściwemu OSD zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania Zamawiającego przed OSD – proces zmiany sprzedawcy.
8) Dla wszystkich punktów poboru układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych BXX, dostosowane są do zasad TPA.
9) Okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem rozliczeniowym i dla poszczególnych punktów poboru wynosi dwa miesiące, za wyjątkiem lokalizacji w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, dla którego okres ten wynosi jeden miesiąc.
10) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest : sprzedaż rezerwowa Tauron.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: tj. posiadają uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej Umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian w treści Umowy:
1) Zmiany jednostkowej stawki i lub ceny za 1 MWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
2) Zmiany ilości punktów poboru energii (tj. zwiększenie lub zmniejszenie ) wskazanych
w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z włączenia punktów poboru, z likwidacji punktu poboru z eksploatacji
w okresie trwania Umowy lub zmiany stanu prawnego punktu poboru (w tym przejęcia),
3) Zmiany grup taryfowych, przy czym zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ.
4) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron.
5) Zmiany łącznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy określonego w §6 ust.1 umowy, o ile zajdą okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) ,2) niniejszego paragrafu.
6) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia.
7) Zmiana parametrów technicznych przedmiotu Umowy, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia.
8) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
2. Pozostałe zmiany :
a) Zamawiający oświadcza, że może nie wyrazić zgody na zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny netto energii elektrycznej w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego oraz ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym. Zamawiający wyjaśnia iż w związku z tym, że umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 1 roku, Wykonawca powinien przewidzieć te okoliczności i określić cenę w taki sposób aby oszacować wartość ceny z uwzględnieniem czynników zewnętrznych;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 13:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 13:35

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.