eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową pasażu infrastruktury drewnianej w Nowej SłupiOgłoszenie z dnia 2022-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową pasażu infrastruktury drewnianej w Nowej Słupi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3025094 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 41 3026107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zggs.biuletyn.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową pasażu infrastruktury drewnianej w Nowej Słupi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06b3ee9b-8fc4-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059718/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Nadzór inwestorski nad budową pasażu infrastruktury drewnianej w Nowej Słupi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059875/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.INP.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową pasażu infrastruktury drewnianej w Nowej Słupi. Nadzór należy sprawować w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz.88) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie. Przedmiot zamówienia obejmuje również uczestniczenie w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi.
W zakres robót budowlanych wchodzi wykonanie i posadowienie pasażu infrastruktury drewnianej stanowiącego pawilony handlowe w ilości 10 szt., będące odrębnymi, samodzielnymi stanowiskami, z możliwością przeniesienia w całości za pomocą dźwigu w inne miejsce. Każdy z nich zwieńczony czterospadowym daszkiem z uskokiem, opartym na ścianie tylnej oraz słupkach frontowych jest niezależnie zamykany, wykładanymi drzwiami bocznymi oraz uchylnymi elementami okiennic. Konstrukcje stanowią ramy stalowe, wykonane z profili zamkniętych obudowane drewnem. Zadaszenie w formie czterospadowego dachu. Stoisko w trakcie jego funkcjonowania otwarte jest z trzech stron z możliwością przymknięcia ruchomymi ściankami bocznymi w okresie złych warunków pogodowych. Konstrukcja nośna pawilonów wykonana jest ze stali – profil zamknięty RK 100x100.
2. Nadzór sprawowany będzie w następujących branży:
a) konstrukcyjno - budowlanej,
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych obejmować będzie obowiązki wynikające z przepisów prawa, niniejszej SWZ oraz projektu umowy.
4. Z uwagi na charakter świadczenia, który nie wyczerpuje przesłanki stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem na umowę o pracę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Została złożona jedna oferta, której koszt/cena wynosi 13 390,75 zł, co znacząco przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 3 690,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13390,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13390,75 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.